Top Button

ดูค่าธรรมเนียมวีซ่า

ลำดับที่ ประเภทวีซ่า บาท
1 วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600) 3850
2 วีซ่าธุรกิจ (ประเภท 600) 3850
4    วีซ่าของเด็ก (ที่บิดาหรือมารดาสมัครขอวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลีย) (ประเภท 101และ 445) 65600
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปี 32850
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า 18 ปี 16450
5 วีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 9950
   การไม่ยื่นใบสมัครทางออนไลน์ 2,200
6    วีซ่าท่องเที่ยวและทำงานสำหรับคนไทย (ประเภท 462)      11950
7 วีซ่าถาวรเพื่อย้ายถิ่นฐานของสมาชิกครอบครัวประเภทอื่นๆ (ประเภท 116) 44150
ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 22150
ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า18 ปี 11150
8 วีซ่าถาวรเพื่อย้ายถิ่นฐานของสมาชิกครอบตรัวประเภทอื่นๆ (ประเภท 114 และ 115) 107100
ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปี 53650
ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า18 ปี 26900