Top Button

اخذ نوبت

متقاضیان ویزای اقامت کوتاه مدت فقط از طریق وقت قبلی در مرکز درخواست ویزای فنلاند پذیرفته می شوند.

هزینه های ویزا و خدمات به همراه هرگونه خدمات ارزش افزوده دیگری باید به صورت نقدی (به ارز یورو) در مرکز درخواست ویزا در زمان ثبت درخواست، پرداخت شود.

تعیین وقت ملاقات برای ارائه درخواست ویزا در سفارت فنلاند نیز اجباری است. در این صورت، هزینه ویزا باید به صورت نقدی به ارز یورو در سفارت فنلاند به هنگام ارائه درخواست پرداخت گردد.

هر شخص نیازمند وقت جداگانه و ارائه درخواست جداگانه است. برای مثال، اگر خانواده یا گروهی متشکل از پنج نفر درخواست ویزا نمایند، باید 5 وقت ملاقات تعیین شود.

تقاضاهای زیادی برای وقت ملاقات وجود دارند؛ از متقاضیان درخواست می شود برای اجتناب از هرگونه مشکلی وقت خود را خیلی زودتر و بسته به تاریخ سفر مورد نظرشان رزرو کنند. لطفاً توجه داشته باشید که مدارک درخواست خود را فقط می توانید در محدوده 90 روز قبل از تاریخ سفر در مرکز درخواست ویزا ثبت نمایید و زمان پردازش ویزا 15 روز تقویمی از تاریخ ارائه درخواست است.

برای تعیین وقت ملاقات لطفاً با ارائه جزئیات زیر، به آدرس appointmentfinland@vfshelpline.com برای ما ایمیل ارسال کنید:

نام کامل  
شماره پاسپورت  
تاریخ انقضای پاسپورت

روز/ماه/سال

ملیت  
جنسیت  
تاریخ تولد

روز/ماه/سال

شماره تلفن  
تاریخ سفر

روز/ماه/سال

تاریخ مورد نظر برای وقت ملاقات

روز/ماه/سال

مکان مورد نظر برای ارائه درخواست

☐  مرکز درخواست ویزا

☐  سفارت فنلاند

دسته بندی ویزا

☐  تجاری / رسمی

☐  گردشگری

☐  بازدید شخصی

☐  کنفرانس / تحقیقات علمی و تحصیلی

کشور مقصد اصلی من استونی است

☐  ویزای استونی

نکته مهم: وقت ملاقات برای متقاضی فقط در صورتی رزرو می شود که کلیه اطلاعات فوق تکمیل گردد. در صورت تکمیل نکردن هر یک از اطلاعات، بدون اطلاع رسانی هیچ وقت ملاقاتی رزرو نخواهد شد.

توجه: امکان تغییر یا لغو وقت ملاقات نیست؛ متقاضی باید در صورت عدم حضور وقت ملاقات جدیدی را تعیین کند.

هر متقاضی که درخواست ویزای شنگن یا مسافرت به فنلاند یا استونی را دارد باید به صورت حضوری برای ارائه درخواست در مرکز درخواست ویزا حضور یابد.

نامه تأییدیه وقت ملاقات را می بایست چاپ و هنگام ورود به مرکز در خواست ویزا آن را نشان دهید.