Top Button

تجربه متقاضیان

در VFS Global، گروه ها متعهد به ارائه خدمات در سطح جهانی هستند. تلاش هر گروه گسترش تعامل یکپارچه و حرفه ای در تمامی زمان ها است. بنابراین بازخورد دریافتی از مشتریان، بی نهایت مهم است و امکان انتقال تجربیات و ارائه بازخورد از جانب مشتریان، متقاضیان را قادر میسازد تا در هر لحظه به سطوح مختلف این سازمان دسترسی داشته باشند. تضمین می شود که به تمامی بازخوردهای دریافتی به طور مفصل و با توجه زیادی رسیدگی می شود.


تقدیرها

بازخورد مثبت به عنوان تقدیر و تمجید تلقی شده و برای در نظر گرفتن پاداش و نیز اطلاع از میزان حس وظیفه شناسی کارکنان استفاده می‌شود. قدردانی همیشه دلگرم کننده است و به انگیزه دادن به گروه ها برای رسیدن به استانداردهای بالاتر کمک می کند.

می توان از هر یک از راههای زیر از خدمات دریافتی قدردانی کرد:

مراحل:

  • تمجید از خدمات / کارکنان
  • گروه پشتیبانی از مشتری VFS Global این تقدیر را دریافت می‌کند