หน้าหลัก I  English I  Thai 
สำหรับการยื่น
วีซ่าเบลเยี่ยม
ใน
ประเทศไทย
วีซ่าระยะสั้น
วีซ่าระยะสั้น
หากท่านมาจากประเทศที่ถูกกำหนดให้ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเบ ลเยี่ยมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปเยือนประเทศเบลเยี่ยมในระยะเวลาสั้นๆ ท่านจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
โดยปกตินั้นวีซ่าจะให้สิทธิท่านในการพำนักอยู่ในเขตกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้งหมดซึ่งกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นประกอบไปด้วย ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าจะให้สิทธิท่านในการใช้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ เป็นเวลาสูงสุด 90 วันต่อช่วงเวลา 6 เดือนในเขตประเทศเชงเก้น
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจำเป็นต้องลงนามในใบคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในทุกหัวข้อในใบคำร้องขอวีซ่าให้ถูกต้อ
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในทุกหัวข้อในใบคำร้องขอวีซ่าให้ถูกต้องสมบูรณ์ ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดการพิจารณาล่าช้า หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธวีซ่าได้
สถานทูตเบลเยี่ยมขอสงวนสิทธิในการที่จะเรียกขอเอกเสารเพิ่มเติมและ/หรือข้อมูลในขณะที่พิจารณาคำร้องขอวีซ่า
ผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทยจำเป็นต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือได้รับใบอนุญาตทำงาน/หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าระยะสั้น ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบราบละเอียดได้ที่เว็บไซด์
FPS Foreign Affairs.

สำหรับการพำนักระยะสั้น
ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องยื่นประกันการเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทยได้ ที่นี่
ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1 :
หากผู้สมัครต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าวีซ่าต่อคำร้องขอวีซ่าหนึ่งฉบับ โดยสามารถชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา
อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการของวีเอฟเอส มีดังนี้
สำหรับค่าวีซ่าระยะสั้น และค่าดำเนินการ 2615 บาท
สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี (จนกระทั่งถึงอายุ 12 ปี ลบ 1 วัน) 1640 บาท
สำหรับค่าวีซ่าระยะยาวและค่าดำเนินการ 7295 บาท
ผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมในการนัดหมาย 275 บาท
โปรดกรอกข้อมูลลงในใบนำฝากและยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเมื่อทำการชำระเงิน โปรดตรวจสอบตัวอย่างใบนำฝากได้ที่่
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการของวีเอฟเอสต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ไม่รับการชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค เครดิต/เดบิต การ์ด หรือการฝากโอนแบบออนไลน์
แสดงสำเนาหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทั้งนี้ทางธนาคารจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินให้แก่ท่านได้ หากท่านไม่ได้นำสำเนาหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรอกใบรับชำระเงินให้เรียบร้อยและทางธนาคารจะคืนสำเนาใบรับชำระเงินให้แก่ท่าน
ใบชำระเงินจะมีอายุ 30 วันหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 2:
รอระยะเวลา 1 วันทำการ เพื่อดำเนินการนัดหมายเวลาล่วงหน้ากับทางสถานทูตในระบบ (ตัวอย่างวิธีการนัดหมายเพื่อขอวีซ่า)

ขั้นตอนที่ 3:
จัดเตรียมคำร้องขอวีซ่าของท่านโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ และยื่นเอกสารประกอบต่างๆ ณ สถานทูตฯตามกำหนดเวลานัดหมาย

ขั้นตอนที่ 4 :
รอรับหนังสือเดินทางที่ผ่านกระบวนการพิจารณาวีซ่าแล้วด้วยการบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS
(ไปรษณีย์ไทย)ผู้สมัครต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับชำระเงิน หากมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทันที มิเช่นนั้นท่านอาจประสบปัญหาในการทำการจองการนัดหมายได้

โปรดเก็บสำเนาใบรับชำระเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาไว้กับท่านเพื่อเป็นหลักฐาน

ระบบการจองจะออกใบนัดหมายให้กับท่าน ซึ่งท่านจะต้องนำใบนัดหมายฉบับนี้ไปยื่นกับทางสถานทูตในวันนัดหมายของท่าน

ยื่นคำร้องของท่านด้วยตนเองที่สถานทูตเบลเยี่ยมตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายทางออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ www.vfsglobal.com/belgium/thailand หรือ โทรศัพท์ +66 21187002

ขั้นตอนที่ 5 :
วิธีการทำเรื่องขอคืนค่าวีซ่า

กรุณาส่งเอกสารที่ระบุพร้อมแนบคําร้องขอค่าวีซ่าคืน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ไปที่ info.beth@vfshelpline.com
1. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
2. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ระบุชื่อและรหัสบัญชี ที่ต้องการให้ vfs โอนเงินค่าชำระวีซ่าคืน
3. สำเนาใบโอนเเงินค่าวีซ่าจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หมายเหตุ การดำเนินงานอาจใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์