วีซ่าท่องเที่ยว

คำอธิบาย

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว : วีซ่าประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศอิตาลีเพื่อการท่องเที่ยว

ผู้สมัครบุคคลใดที่ถือสัญชาติไทยนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศโครเอเชีย ถ้าหากผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ ษศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศโครเอเชียได้ตามปกติ

ประกาศที่สำคัญ

ตามคำประกาศของรัฐบาลโครเอเชียตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป สาธารณรัฐ  โครเอเชีย ใบอนุญาติ เลขที่  565/2014/EU สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือ Double entry or  Multiple entry. เช่นเดียวกับการขอใบอณุญาติ ทำงาน หรือใบอณุญาติพำนัก ใน บัลแกเลีย  ไซปรัส และประเทศ โรมาเนีย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ของประเทศโครเอเชีย สามารถเดินทางเข้าประเทศโครเอเชียได้เลย

บุคคลที่ถือเอกสารดังต่อไปนี้สามารถเข้าประเทศโครเอเชียได้เลย

วีซ่าประเภท ซี  ที่เป็น Double entry or  Multiple entry  Visa Schengen ที่เหลืออยู่

วีซ่าแบบประเภทจำกัดดินแดน  ( LTV ) สำหรับ Double entry or  Multiple entry visa  เท่านั้นแต่ไม่ใช่วีซ่าของทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น.

วีซ่าระยะยาว แบบ D- Visa  ที่ออกให้เกิน 3 เดือนโดยประเทศกลุ่มประเทศเชงเก้น

ใบอณุญาติ การพำนักระยะยาวที่ออกให้โดยกลุ่มประเทศเชงเก้น

วีซ่าแบบ Double entry or  Multiple entry และวีซ่าอยู่พำนักของประเทศ บัลแกเลียที่ระบุเอาไว้ใน ผนวก 565/2014/EU

วีซ่า  Double entry or  Multiple entry และวีซ่า อยู่พำนักของประเทศ ไซปรัส ที่ระบุเอาไว้ใน ผนวก 565/2014/EU

วีซ่า  Double entry or  Multiple entry และวีซ่า อยู่พำนักของประเทศ โรมาเนีย ที่ระบุเอาไว้ใน ผนวก 565/2014/EU

ดังนั้นรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า สำหรับ การท่องเที่ยว ทรานสิต ธุระกิจ

ระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เบื้องต้นนั้น ในส่วนของ วีซ่าเชงเก้นนั้น ประเทศ บัลแกเลีย ไซปรัส และโรมาเนีย

อีกทั้งเอกสารจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการเดินทาง ข้อมูลเหล่านี้ สำหรับบุคคลที่ถือใบพำนับแบบถิ่นที่อยู่อาศัยของประเทศกลุ่มสมาชิก และครอบครัวของสหภาพยุโรป

สมาชิกครอบครัว ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนั้นสามารถเดินทางไปยังประเทศโครเอเชียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือ บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางที่ออกโดยกลุ่มประเทศในเครือ สหภาพยุโรป , หากสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มสหภาพยุโรปไม่มีเอกาข้างต้นที่กล่าวมานั้น จะต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศโครเอเชียตามปกติ.

วีซ่าพำนักระยะสั้นประเภท ซี นั้น สามารถออกให้ผู้เดินทางได้ในแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน ในระยะเวลา 180 วัน จะออกเป็น Double Entry  หรือ  Multiple entry

ในวีซ่าประเภทใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้สมัครในการเดินทางเข้าผระเทศโครเอเชียโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนโดยวีซ่าจะมีอายุสูงสุดได้ไม่เกิน 5 ปี.

***โปรดทราบว่า การยื่นเอกสารครบตามข้อกำหนดนั้น ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าวีซ่าของท่านจะผ่าน ***

***โปรดทราบว่า  วีซ่าที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้น ไม่สามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าท่านจะสามารถผ่านเข้าประเทศโครเอเชียได้ เมื่อท่านอยู่ที่ชายแดนประเทศ อีกทั้งเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ด้วยเช่นกัน***

สำหรับชาวต่างชาติ สามารถยื่นคำร้องขออุทรณ์ ได้ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสษจากทางสถานทูต ให้ท่านติดต่อภายใน 15 วัน

นับจากวันที่ท่านโดนปฏิเสษคำร้องขอวีซ่าของท่าน  ในการยกเลิก คำร้องขอวีซ่า/ หรือ เพิกถอนคำร้อง / หรือการยื่น อุทรณ์ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และค่ำบริการ

***โปรดทราบ  ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียม  ไม่สามารถคืนท่านได้เมื่อท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านไปแล้ว ***

(ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด : 90 วัน)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า USD บาท
วีซ่าท่องเที่ยว 67 2,433
ค่าบริการ วีเอฟเอส   1,200
ค่า Logistic fee   1,600

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า มีรายละเอียดดังนี้

 1. แบบฟอร์ม ยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน จำนวน 1 ชุด
 2. หนังสือรับรองการทำงานของของผู้สมัคร 1 ชุด ตัวจริง หรือ หนังสือจดทะเบียน บริษัท หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
 3. หนังสือรับรองธนาคาร หรือ สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
 4.  ตั๋วเครื่องบิน ระบุ ระยะเวลาและวันที่เดินทาง ชัดเจน ( โดยเป็นแค่การสำรองที่นั้งเท่านั้น โดยผู้สมัคร สามารถ ออกตั๋วโดยสารตัวจริงได้ก็ต่อเมื่อท่านได้รับ วีซ่า แล้วเท่านั้น )
 5. สำเนาการจองที่พักของท่าน หรือ จดหมายเชิญ จากทางโครเอเชีย ที่ระบุระยะเวลาที่แน่นอนที่ผู้สมัคร จะเดินทางไปพำนัก
 6. ตารางการเดินทางของผู้สมัคร ถ้ามีการเดินทางมากกว่า 2 ประเทศขึ้นไป
 7. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียน สมรส สำเนาใบสูติบัตร หนังสือ รับรองค่าใช้จ่าย
 8. สำเนาหน้า วีซ่าเชงเก้นที่ท่านเคยได้รับมาภายใน 3 ปี UK Canada America
 9. ประกันภัยการทางของท่าน
 10. รูปถ่าย สีพื้นหลังสีขาว ไม่สวมแว่นตา จำนวน 1 รูป ขนาด 2 นิ้ว

เอกสารทุกอย่างผู้สมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับพร้อมกับแนบฉบับภาษาไทยด้วย

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น และถ้าผู้เยาว์ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดามารดาเลย จะต้องทำจดหมายอธิบายว่าผู้เยาว์เดินทางไปพร้อมกับใคร จะต้องมีลายเซ็นจากบิดา มารดา เท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตร ทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) พร้อมตัวจริง แปลเป็นภาษาอังกฤษ ในใบคำร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดา พร้อมทั้งถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วย ในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทาง ผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย หากบิดาและมารดาที่ล่วงลับไปแล้ว จะต้องมีหนังสือมรณะบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำหรับผู้ยื่นที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย จะต้องนำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประทศอีกครง (Re-entry visa) มาแสดงด้วยและต้องมีอายุอย่างน้อย 2 เดือนหลังจากกลับเข้าประเทศไทย
 • เอกสารทุกอย่างต้องแสดงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่สมัครคำร้องขอวีซ่า
 • ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งให้ทางสถานทูตทราบและยื่นสำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรในกรณีที่มีบุตร ให้ทางสถานทูตตรวจสอบด้วย

สถานทูตโครเอเชียมีสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้เมื่อต้องการ

ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย


ข้อควรระวัง :รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ข้อควรระวัง :หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

ตามข้อกำหนดของสถานทูต ระยะเวลาการพิจารณาจะอยู่ที่ 15 วันทำการ นับจากวันที่ทางสถานทูตได้รับเอกสารของผู้สมัคร ในบางกรณี ระยะเวลาในการพิจารณาอาจมากกว่า 15 – 30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต

หมายเหตุ : หากการยื่นเอกสารสมัครขอวีซ่าที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ใน ใบตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดจากทางสถานทูต ศูนย์รับยื่นสมัครขอวีซ่าจะไม่สามารถรับเอกสารของท่านได้

แบบฟอร์มใบสมัคร

 • ใบสมัครคำร้องขอวีซ่าแบบออนไลน์
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพถ่าย และหนังสือเดินทางผ่านทางออนไลน์ จากนั้นยืนยัน และพิมพ์ใบสมัครเพื่อยื่นพร้อมกับภาพถ่าย หนังสือเดินทาง และเอกสารต่างๆ ที่ศูนย์ฯ