การทำการนัดหมาย

ทำการนัดหมายคำร้องของท่าน คลิกที่นี่

โปรดทราบ เฉพาะผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถยื่นสมัครขอวีซ่าได้ที่ศูนย์ยื่นฯ VFS หากผู้สมัครท่านใดไม่ได้ถือสัญชาติไทยจะต้องยื่นสมัครขอวีซ่าโดยตรงที่สถานทูตสาธารณรัฐเช็กประจำการในไทยเท่านั้น