บริการเพิ่มเติม

บริการถ่ายรูป

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถใช้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ ซึ่ง การถ่ายรูปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่ารูปถ่ายของท่านนั้นเป็นไปตามที่สถานทูตประเทศสาธารณรัฐเช็กกำหนด อัตราค่าบริการถ่ายรูปคือ 250 บาทสำหรับรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 8 ใบ

บริการโทรสาร

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการรับ-ส่งโทรสาร (แฟกซ์) ภายในประเทศในอัตราค่าบริการ 25 บาทต่อเอกสารหนึ่งแผ่น (ภายในประเทศไทยเท่านั้น)

บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกใช้บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ได้ซึ่งสามารถจัดส่งหนังสือเดินทางคืนไปยังสำนักงานหรือที่บ้านของท่าน ผ่านทางบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 220 บาท (ทั่วประเทศไทย) ต่อหนังสือเดินทางหนึ่งเล่ม

บริการติดตามสถานะใบคำร้องผ่านทาง SMS

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะได้รับข้อความอัตโนมัติแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่าของท่านตลอดระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านผ่านทางข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และ อีเมล (E-mail) ที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำร้องขอวีซ่า

โดยที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกภาษาที่ตัองการให้ทางศูนย์ฯ ส่งข้อความอัตโนมัติให้ท่านได้ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง

ท่านจะได้รับข้อความอัตโนมัติแจ้งให้ทราบว่าสถานทูตประเทศสาธารณรัฐเช็กได้พิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม

ท่านจะไม่ได้รับแจ้งถึงผลของการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านจากบริการนี้แต่อย่างใด หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการดังกล่าวนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านต่อเจ้าหน้าที่ในขณะที่ท่านทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ฯโดยมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติมท่านละ 70 บาท