รายการค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียม วีซ่า

ประเภทของวีซ่า Euro THB
Schengen Visa (อายุเกิน 12 ปีขึ้นไป) 60 2,247
Schengen Visa (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 35 1,311
Schengen Visa (อายุต่ำกว่า 6 ปี) 0 0

โปรดทราบ ค่าธรรมเนียม วีซ่าผู้สมัครจะต้องชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเป็นเงินสดเท่านั้น

นอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นผู้สมัครยังจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายบริการของวีเอฟเอส 524 บาท ที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่า