Mag apply ng visa sa France

France Flag

sa Pilipinas

Balita At Paunawa Unang Pahayag

Balita At Paunawa Unang Pahayag

15 Disyembre 2017

Ang paglulunsad ng gobyerno ng Pransiya ng “France-Visas” website. Bisitahin ang website na ito para sa komprehensibong impormasyon tungkol sa mga visa at kung paano mag-apply: HAKBANG 1: suriin kung kailangan mo ng visa at ihanda ang iyong aplikasyon; HAKBANG 2: suriin kung kanino dapat magsumite ng aplikasyon; HAKBANG 3: punan ang iyong visa application form at, kung kinakailangan: HAKBANG 4: mag-book ng appointment upang isumite ang iyong aplikasyon sa VFS GLOBAL

Karagdagang Serbisyo

SMS Service

Paglalarawan

Ang SMS service ay nagbibigay ng awtomatik na kompirmasyon mensahe para sa mobile phone at email ng aplikante ukol sa status o cycle ng kanyang application.

Cost

110.00 Php.

Courier Services

Paglalarawan

Para sa iyong kaginhawaan, ang iyong pasaporte ay maaring ihatid mismo sa address mo kung ikaw ay kukuha ng courier services

Cost

330.00 Php.

Photo Booth Facility

Paglalarawan

Maaaring kuhaan ka ng photo dito sa VFS para sa specific na kailangan ng France Embassy

Cost

150.00 Php.

Photocopy Service

Paglalarawan

Maaari ka ding magpa photocopy ng mga kulang mong dokumento dito sa application centre

Cost

5.00 Php per pahina

Premium Lounge Service

Paglalarawan

 • Ang serbisyong ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang isumite ang iyong visa application sa isang mas maginhawang paraan:

  • Isang lounge na hiwalay mula sa ibang aplikante
  • May sariling reception
  • May mga magazine, mga newspaper at snack
  • Mas maikling oras ng paghihintay para mag-submit sa counter
  • Kasama rin dito ang lahat ng 4 optional Value Added Services (SMS / Email Notification, Courier Service, Photocopy (max 50 pahina) at Photo booth).
 • Ang serbisyo ng PREMIUM LOUNGE ay maaaring ma-avail sa pamamagitan ng pag-upgrade ng iyong kumpirmadong regular appointment sa araw na iyon.

Ang mga aplikante na nag-avail ng serbisyong ito ay maaaring i-accommodate mula 07:00 AM hanggang 03:00 PM.

Cost

Bilang karagdagan sa mga bayad sa visa at mga pangunahing bayarin sa serbisyo:

2,000.00 Php

Helpline

Disclaimer

Ang VFS Global Philippines Services Pvt Inc. (na tinutukoy rito bilang “VFS Global”), ay isang serbisyong ibinibigay sa French Embassy Manila. Outsourced partner ng Embahada ng France ang VFS Global.

Tungkulin ng VFS Global ang pag-iskedyul ng mga appointment; pagtanggap ng mga aplikasyon, visa, at logistic fees; pagpasa ng mga aplikasyon sa Embahada, at pagbabalik ng passport sa (mga) aplikante.

Tandaan na ang Embahada lamang ang may tanging diskresyon sa pagbibigay o hindi ng France visa; kaya hindi kabahagi sa proseso at walang anumang pananagutan at responsibilidad ang VFS Global sa anumang pagkaatraso, o sa pag-apruba o hindi sa aplikasyon ng sinumang aplikante. Embahada ang may reserbadong karapatan sa paghingi ng karagdagang dokumentasyon at sa hindi pag-apruba ng aplikasyon.

Ginagawa ng VFS Global ang bawat makatwirang pag-iingat habang hawak ang mga dokumento ng (mga) aplikante, at hindi ito mananagot sa kanila sa anumang paraan para sa alinmang dokumentong aksidenteng nawala sa pagbibiyahe, pagnanakaw, natural na kalamidad (Act of God) o anupamang kadahilanang labas sa kontrol ng VFS, o hindi bunga ng sinadyang pagpapabaya; gayundin kung direktang iniabot ang mga dokumento sa (mga) aplikante.

Mga Serbisyo sa Pagpapadala

Sumasang-ayon at tinatanggap ng (mga) aplikante na ang kukuhang koreo (courier acceptance) at tagapaghatid (delivery service) na nagbabalik ng mga dokumento sa (mga) aplikante para sa VFS Global, ay mula sa isang third-party vendor. Ang VFS Global ay walang kinokontrol o pinatatakbong anumang kompanyang tagapagpadala (courier company) at alinmang pasilidad o serbisyo nito. Itinatanggi ng VFS Global ang alinman at ang lahat ng pananagutan para sa anumang pagkawala o pagkasirang dulot sa (mga) aplikante kung may pangyayaring ang kanyang mga dokumento ay naatraso / nawaglit / nawala / nasira ng courier company, kahit pa ang pagkaantala / pagkawaglit / pagkawala / pagkasira ay resulta ng kapabayaan, aksidente, o anupamang dahilan. Walang anumang pagkakataong mananagot ang VFS Global at/o ang mga kinatawan nito para sa anumang direkta, hindi direkta, mapaminsala, hindi sinasadya, espesyal, inaasahan, o anumang pagkasirang dulot ng naturang pagkaantala / pagkawaglit / pagkawala / pagkasira ng mga dokumento, kabilang na ang passport ng aplikante. Nang walang epekto sa karapatan ng nabanggit, ang tangi at eksklusibong pananagutan ng VFS Global at/o ng mga kinatawan nito sa kaso ng passport na nawala o nasira habang ipinapadala, ay limitado o hanggang sa pagsasauli lamang ng gastos (reimbursement) sa halagang ipinataw ng Embahada sa pagpapalit ng nawala / nasirang passport, sa pamamagitan ng normal na proseso ng aplikasyon at pagtulong sa aplikante sa pagpapalit ng mga nawalang visa. Magbibigay lamang ang VFS Global ng reimbursement ng halagang ito kung ipakikita ng (mga) aplikante ang resibo ng bayad na galing sa Embahada. Sumasang-ayon ang (mga) aplikante na ang nabanggit na limitasyon ng pananagutan ay ang napagkasunduang alokasyon ng panganib sa pagitan ng mga partido, at ang limitasyon ng pananagutang ito ang esensyal at magiging mahalagang bahagi ng disclaimer na ito.

Walang magiging anumang responsibilidad at/o anumang porma ng pananagutan ang VFS Global o sinuman sa kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, atpb. para sa anumang dahilan ng pagkaatraso, o para sa pagkawala o pagkasira ng anumang visa application, passport, o iba pang dokumento dulot ng, o nangyari habang nasa aplikasyon; o kung ang passport o dokumento ay nasa pag-iingat ng anumang third party postal o courier service, kabilang na ang nasa proseso ng pagbibiyahe ng mga visa application, passport, o anumang dokumento sa pagitan ng VFS Global at ng Embahada, at habang ibinabalik ang mga ito ng VFS Global sa (mga) visa applicant.

Kabayaran sa Serbisyo

Gagamit ng mga dokumentong gagarantiya sa pagbabayad (negotiable instruments) kung saan naaakma. Ang kabayarang natanggap na ng VFS Global mula sa (mga) aplikante ay hindi na maisasauli pa anuman ang mangyari, naaprubahan man o hindi ng Embahada ang visa.

Pag-aanunsyo

Maaaring may kasamang advertising materials ang mahahalagang dokumentong ibabalik sa (mga) aplikante. Kung ayaw ng (mga) itong makatanggap ng anumang advertising material, kailangan nilang sabihin agad sa VFS Global sa panahon pa lang ng pagpapasa nila ng mga dokumento.

Sa sarili nitong diskresyon, maaaring baguhin, palitan, kanselahin, o bawiin ng VFS Global ang anuman o lahat ng mga patakaran at kondisyong nabanggit dito, sa anumang oras at nang walang abiso. Walang sinumang empleyado ng VFS Global ang may anumang kapangyarihang magbago / magpalit / magdagdag o magbawi ng anuman o lahat ng mga patakaran at kondisyong nabaggit dito nang walang pangunang dokumento ng pagpayag ng VFS Global.

Ang mga patakaran at kondisyong ito ay pamamahalaan at bibigyang kahulugan alinsunod sa mga batas ng Pilipinas, at anumang reklamo o kasong lilitaw kaugnay ng mga serbisyong ibinibigay ng VFS Global sa aplikante ay saklaw ng eksklusibong hurisdiksyon ng mga hukuman sa Pilipinas.

Tinatanggap at kinukumpirma ng aplikante na siya at ang kanyang kinatawan, bago ang pagpapasa ng aplikasyon sa visa, ay nabasa, naunawaan at sumasang-ayong sumailalim nang walang limitasyon o restriksyon sa lahat ng mga patakaran, kondisyon, at detalyeng nakasaad dito.

Opisina ng Korporasyon:

VFS Global Philippines Services Pvt Inc
Mezzanine Ecoplaza Building
Don Chino Roces Ave Ext
Makati City 1231 Philippines

Privacy Notice

Privacy Notice

Introduksyon

Sa VF Worldwide Holdings Ltd., kami ay tumatalima sa pagbibigay ng proteksyon at paggalang sa iyong pribasidad.

Ang Privacy Notice (“Notice”) na ito ay nagpapaliwanag kung paanong pinangangalagaan ng VF Worldwide Holdings Ltd. at ng iba pang mga kompanya at mga subsidiary nito (“VFS Global,” “namin,” o “natin”) ang mga personal na impormasyon. Ang Notice na ito ay naaangkop sa lahat ng website, produkto, software, o serbisyong nauugnay sa VFS Global (kolektibong katawagan, “Mga Serbisyo”). Paminsan-minsan, ang isang Serbisyo ay maiuugnay sa iba pang Privacy Notice na siyang tutukoy sa partikular na pamamaraan sa pribasidad ng naturang Serbisyo.

Maaaring mabago ang Notice na ito sa hindi nakatakdang oras kaya hinihikayat na suriin ang naturang page upang masigurong masaya ka sa mga pagbabago.

Ang Notice na ito ay nirebisa nitong 12 Disyembre 2018.

Sa paggamit mo ng aming mga Serbisyo, ikaw ay sumasang-ayong na sumunod sa Notice na ito.

Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa Privacy Notice na ito at sa aming mga pamamaraan sa pribasidad, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer o sa pamamagitan nang pagpapadala ng sulat sa:

VFS Global Services Philippines Pvt Inc.

Ground Floor Ecoplaza Bldg

Don Chino Roces Ave Ext

Makati City 1231, Philippines

Sino nga ba kami?

Ang VFS Global ang pinakamalaking kumpanya sa buong mundo na eksperto sa mga serbisyong panteknolohiya at outsourcing para sa gobyerno at mga diplomatic mission. Kami ay awtorisadong tumanggap ng mga aplikasyon para sa iba’t ibang kategorya ng visa, permiso, at travel document, gayun din ang pagsasagawa ng ilang mga tungkuling administratibo, kabilang iyong walang kinalaman sa pagpapasya kaugnay ng mga aplikasyong nabanggit at mga serbisyong pangmamamayan. Ito ay isinasagawa para sa aming mga kliyenteng gobyerno nang sa gayon ay makapagtuon sila sa napakahalagang gawain ng pagsusuri. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo sa pagproseso ng mga aplikasyon, ang VFS Global ay nagsisilbing Data Processor at ang nauugnay na mga diplomatic mission ay ang mga Data Controllers.

Ang diplomatic mission ng France (ay siyang data controller):

French Embassy of Manille
16th floor, Pacific Star Building
Sen Gil Puyat Extension cor.
Makati Avenue, Makati City
Philippines

Matatagpuan ang headquarters ng VFS Global sa Dubai, UAE, at ito ay isang subsidiary na pagmamay-ari ng Kuoni Group, na ang headquarters ay matatagpuan sa Zurich, Switzerland. Ang pangunahing may-ari nito ay ang EQT, isang kompanya na nangunguna sa buong daigdig sa pamumuhunan, kung saan ang headquarters ay matatagpuan sa Stockholm, Sweden. Ang aming nakarehistrong address ay sa VFS Global Limited, Level 7, 32nd Floor, Jumeirah Business Centre, 1 Tower, Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 114100, Dubai, UAE.

Paano kami nangongolekta ng mga impormasyon tungkol sa iyo?

Nakukuha namin ang mga impormasyon tungkol sa iyo kapag ginamit mo ang aming website, o ang aming mga serbisyo, halimbawa, kung ikaw ay nag-apply ng visa o gumamit ng aming mga visa application service. Maaari rin naming makuha ang impormasyon mula sa mga secondary source, halimbawa, sa pagberipika ng dokumento bilang bahagi ng proseso sa visa application, kung ang ahensya ng gobyerno na aming kliyente ay hiniling na gawin namin ito. Maaari naming kontakin, halimbawa, ang mga credit rating agency, fraud detection agency (ahensya ng deteksyon sa pandaraya), mga institusyong pang-edukasyon, naunang employer, at iba pang entity upang makakuha ng karagdagang impormasyon.

Anong uri ng impormasyon ang kinokolekta mula sa iyo?

Kinokolekta lamang namin ang mga impormasyong kailangan ng taga-gobyerno naming kliyente sa pag-submit ng visa application o sa pagbibigay ng ni-request na serbisyo. Ang personal na impormasyong aming kinokolekta ay nababatay sa uri ng visa na kinukuha mo. Ito ay dahil sa ang impormasyong ito ay dinedetermina ng gobyernong magbibigay ng visa.

Mga halimbawa ng data na kinokolekta:

Personal na data: Kagaya ng pangalan, national identity number, nationality, kasarian, mga detalye sa travel document (hal. passport o ID), email address, numero ng telepono at postal address, lugar at petsa ng kapanganakan.

Sensitibong personal na data: Relihiyon, marital status, impormasyon sa kalusugan, biometric data kagaya ng fingerprint, mga litrato at sampol ng DNA.

Third Person: Mga anak, pangalan ng magulang, pangalan ng asawa, detalye ng employer, taong makapagbibigay ng personal reference, address na iyong titirhan sa iyong pupuntahan.

Data sa komunikasyon: Mga detalye ng kontak, mga email, numero ng mobile phone.

Data sa pagbabayad: Detalye ng payment card, detalye ng bank account.

Data sa electronic media: mga imahe sa CCTV, video at mga audio recording, website cookies (tingnan ang nasa ibaba).

Ang talaang ito ay hindi sumasaklaw sa lahat ng uri ng impormasyon sapagkat ito ay nababatay sa pangangailangan ng aming kliyenteng gobyerno at sa serbisyong ni-request mo sa amin.

Kung nais mong malaman ang mga personal na impormasyong kokolektahin para sa iyong visa o travel document application, mangyaring kontakin ang aming Data Protection Officer o makipag-uganayan sa responsableng diplomatic mission sa address na nakalagay sa itaas.

Paano ginagamit ang iyong impormasyon?

Gagamitin lamang ng VFS Global ang iyong personal na impormasyon sa tiyak na proseso sa visa application o sa karagdagang serbisyong iyong ni-request, kagaya ng pagpapadala ng visa sa iyong bahay sa pamamagitan ng courier service.

Maaari naming gamitin ang iyong impormasyon upang:

 • Mag-book ng appointment sa isa sa aming mga visa submission officer sa isang Visa Application Centre (VAC)
 • Tulungan ka sa pagkuha ng visa o iba pang travel document application;
 • Tiyakin ang iyong pagkakakilanlan;
 • Tulungan ka sa pagta-track ng progreso ng iyong application;
 • Mabigyan ka ng karagdagang serbisyong iyong ini-request;
 • Gampanan ang aming mga obligasyon sa ilalim ng mandato ng aming kliyenteng gobyerno;
 • Magsagawa ng pamamaraan ng pagberipika na may kinalaman sa iyong visa applicaton o travel document application;
 • Maiwasan ang anumang krimen;
 • Hingin ang iyong pananaw o komento tungkol sa serbisyong aming ibinibigay;
 • Pagpapadala sa iyo ng mga komunikasyon na hiniling mo o maaring maging interesado ka.

Gaano katagal naming itatago ang iyong data?

Regular naming sinusuri ang retention period ng mga personal na impormasyon. Kinakailangan naming itago ang ilang mga impormasyon bilang pagsunod sa mga obligasyong itinakda ng mga umiiral na batas (halimbawa, Taxation legislation). Itatago namin ang iyong mga personal na impormasyon sa aming system ayon sa kinakailangang tagal na naaangkop sa mga kaugnay na gawain bilang pagsunod sa mandato ng aming kliyenteng gobyerno, o batay sa tagal na itinakda ng naaangkop na kasunduan sa pagitan natin.

Sino ang may access sa iyong mga impormasyon?

Hindi namin ibabahagi sa mga third party ang iyong impormasyon para sa layuning pang-marketing maliban kung ikaw ay tuwirang sumang-ayon dito. Maaari mong bawiin ang iyong permiso anumang oras sa pamamagitan nang pag-update ng iyong account preference online o sa pamamagitan ng pagtawag sa aming Customer Center na kung saan ibibigay ang detalye kung ikaw ay mag-a-apply.

Hindi ibabahagi sa mga third party ang iyong impormasyon maliban kung ikaw ay tuwirang sumang-ayon dito. Kung kinakailangan, maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga kumpanyang kabilang sa VFS Global upang maproseso ang iyong request o magbigay ng karagdagang serbisyo para sa iyong request, halimbawa, kung hihilingin mong ipadala ang mga travel document sa iyong bahay o opisina, o sa pagsasagawa ng beripikasyon o kaya naman ay pag-iwas sa krimen.

Mga Authority:

Kapag mag-a-apply ng visa o iba pang uri ng travel document, ang iyong personal na impormasyon ay ipapadala sa foreign dipolomatic mission na kumakatawan sa bansang bibisitahin mo. Ang diplomatic mission na ito ay maaaring ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa naaangkop na governmental, regulatory, o enforcement authority upang maiwasan ang anumang krimen o terorismo.

Ikatlong Partido para sa layuning legal:

Ibabahagi namin ang iyong impormasyon kung naniniwala kami na ito ay kailangan, kagaya ng:

Pagsunod sa mga legal na obligasyon at tumugon sa mga kahilingan ng mga ahensya ng gobyerno kabilang ang mga tagapagpatupad ng batas at iba pang public authority, na maaaring kinabibilangan din ng mga authority sa labas ng bansang iyong tinitirhan.

Kung sakaling magkaroon ng merger, pagbebenta, pagbabago sa pamunuan, joint venture, pagtatalaga, paglilipat, o iba pang pagbabago sa lahat o anumang bahagi ng aming negosyo, mga asset, o stock (kabilang ang anumang may kinalaman sa pagkalugi o iba pang pamamaraang kagaya nito).

Upang protektahan ang aming mga karapatan, mga user, mga sistema, at mga Serbisyo.

Mga Third Party Service Provider na Nagta-trabaho sa Ngalan Namin:

Maaari naming ipasa ang iyong impormasyon sa mga third party service providers, mga ahente, subcontractor, at iba pang organisasyong nauugnay sa pagkumpleto sa mga tungkulin at pagbibigay ng serbisyo sa iyo sa ngalan namin (halimbawa, sa pagpoproseso ng bayad o pagpapadala ng iyong visa sa pamamagitan ng courier service). Gayunpaman, sa paggamit namin ng mga third party service provider, ibinibigay lamang namin ang mga impormasyong kailangan upang maibigay ang kailangang serbisyo at kami ay mayroong kasunduan na nag-aatas sa seguridad ng iyong mga impormasyon at hindi nila maaaring gamitin ang mga ito sa panasariling layunin pang-marketing. Nakasisiguro kang hindi namin ibibigay ang iyong impormasyon sa ikatlong partido na hindi sakop ng VFS Global network para sa kanilang pansariling layuning pang-marketing maliban na lang kung ikaw ay magbigay ng pahintulot upang gawin ito.

Mga Ikatlong Partidong Nagbibigay Produkto na aming katrabaho:

Kasama naming nagtatrabaho ang ilang mga third party product provider upang makapaghatid sa iyo ng dekalidad at maaasahang serbisyong dinesenyo para sa kasiya-siya mong paglalakbay. Halimbawa, kapag magbabayad ka na ng visa application mo, kailangan naming magkaroon ng paraan upang maiproseso ang iyong bayad. Gagamitin ng naaangkop na third party ang iyong mga detalye upang maiproseso ang iyong bayad at sumunod sa obligasyong itinakda sa kanila ng nauugnay na mga batas. Sa ilang mga piling pagkakataon, sila ay magiging Data Controller ng iyong impormasyon kaya naman hinihikayat namin kayong basahin ang kanilang Privacy Notice. Ibabahagi sa amin ng third party product provider ang iyong mga impormasyon na amin namang gagamitin alinsunod sa Privacy Notice na ito.

Pagpapadala ng iyong mga impormasyon sa ibang bansa:

Bilang bahagi mga serbisyong aming ibinibigay sa pamamagitan ng website na ito, o sa Visa Application Centre, ang mga impormasyong ibinahagi mo sa amin ay kalimitang ipinapadala sa ibang bansa. Ito ay dahil sa pagkuha ng visa o iba pang uri ng travel document, ang iyong personal na impormasyon ay ipinapadala sa diplomatic mission ng bansang iyong pupuntahan. Ang mga bansang ito ay maaaring mayroong batas sa proteksyon ng mga impormasyon na naiiba sa inyong bansa.

Maaari naming ipadala ang iyong personal na impormasyon sa isa sa aming mga data centre sa UK, Canda, Germany, India, o Russia depende kung saang bansa ka pupunta.

Bilang bahagi ng proseso sa visa application, hihingin namin ang iyong permiso sa pagpapadala ng iyong personal na impormasyon sa ibang bansa. Kahit pa ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng aplikasyon, kami ay obligado pa ring humingi ng iyong permiso.

Mangyaring kontakin ang aming Data Protection Officer kung nais mong makakuha ng mga tiyak na detalye.

Ang iyong mga pagpipilian

Mayroong kang karapatang bawiin ang ibinigay mong permiso sa pagproseso ng iyong data. Gayunpaman, kung gagawin mo ito, hindi namin maitutuloy ang pagproseso ng iyong visa application.

Hindi ka namin kokontakin sa email, telepono, o text upang magpadala ng mga mensahe para sa layuning pang-marketing maliban kung ikaw ay magbibigay ng permiso na gawin namin ito. Maaari mong ipatigil ang pagtanggap ng mga katulad na impormasyon sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Centre o sa pamamagitan ng pag-update ng iyong account preference online, kung alin man ang mas naaangkop.

Ang iyong mga karapatan.

Mayroong kang mga karapatan sa ilalim ng batas kung paano pinoproseso ang iyong mga impormasyon. Ito ay ang mga sumusunod:

 1. Karapatang maipaalam sa iyo kung paano ginagamit ang iyong personal na impormasyon.
 2. Karapatang ma-access ang iyong personal na impormasyon.
 3. Karapatang rektipikahin ang iyong personal na impormasyon kung ito ay may mali.
 4. Karapatang burahin ang iyong personal na impormasyon. (Kung ito ay pinahihintulutan ng batas)
 5. Karapatang limitahan ang pagproseso ng iyong personal na impormasyon.
 6. Karapatan sa madaling pagsasalin o paglipat ng iyong data
 7. Karapatang tumutol sa kung paano ginagamit ang iyong personal na impormasyon.
 8. Karapatan hinggil sa awtomatikong paggawa ng desisyon at profiling.
 9. Karapatang bawiin ang iyong pahintulot.

Kung sa tingin mo ay mali ang naging pangangasiwa ng iyong personal na impormasyon o kung mayroon kang reklamo tungkol sa pagproseso nito, ikaw ay may karapatang magreklamo.

Maaari kang magsumite ng reklamo sa aming Data Protection Officer, o kaya naman ay dumirekta sa nauugnay na diplomatic mission, o ang Data Protection Authority sa iyong bansa, isaad kung paano ang pagproseso ng data na isinagawa ng VFS Global ay lumabag sa iyong karapatan.

Ang Ahensya sa Proteksyon ng Data sa Philippines ay ang:

National Privacy Commission

Telecommunications Office Building

A. Roces. Ave. cor. Sct. Reyes St.

Quezon City, Metro Manila 1103

Email: info@privacy.gov.ph

Website: http://privacy.gov.ph/

Paano mo maa-access at maa-update ang iyong impormasyon?

Mayroon kang karapatang humingi ng kopya ng impormasyong mayroon ang VFS Global tungkol sa iyo. Kung hihingi ka ng access sa iyong impormasyon, malugod kaming susunod, ngunit ito ay sasailalim sa naaangkop na pangangailangang legal at mga exemption, kabilang ang mga pamamaraan sa pagberipika ng pagkakakilanlan. Bago kami magbigay ng impormasyon sa iyo, hihingan ka namin ng patunay sa pagkakakilanlan at sapat na impormasyon tungkol sa naging interaksyon mo sa amin upang mahanap namin ang naaangkop na mga data. Maaari rin kaming magpataw ng singil sa pagbibigay sa iyo ng kopya ng data (maliban kung ito ay hindi pinahihintulutan ng mga lokal na batas).

Ang pagiging wasto ng iyong impormasyon ay mahalaga para sa amin. Sa ilalim ng ilang mga batas, mayroon kang karapatang itama o baguhin ang iyong personal na impormasyon kung ito ay may mali o may kailangang baguhin. Maaaring mayroon ka ring karapatang hilingin ang pagbura ng iyong personal na impormasyon; subalit hindi ito palaging posible dahil sa mga umiiral na pangangailangang legal at iba pang obligasyon at kadahilanan.

Gumagawa pa kami ng mas madaling paraan upang masuri mo at maitama ang mga impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo. Sa ngayon, kung nais mong magkaroon ng kopya ng mga impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo, o kung nagbago ka ng email address, o kung may iba pang impormasyong mali at kailangang baguhin at hindi na napapanahon, mangyaring kontakin ang aming Customer Center, o sumulat sa aming tanggapang lokal na nabanggit sa simula ng Privacy Notice na ito o hindi kaya naman ay mag-email sa aming Data Protection Officer.

Mga hakbang panseguridad na umiiral upang protektahan ang pagkawala, maling paggamit, at pagbabago ng iyong impormasyon

Sa pagbibigay mo sa amin ng personal na impormasyon, tinitiyak naming ito ay ligtas at seguro. Ang anumang sensitibong impormasyon (kagaya ng mga detalye ng credit o debit card) ay naka-encrypt at protektado. Kapag ikaw ay nasa isang secure page sa aming website, may makikita kang lock icon sa address bar ng web browser.

Ang hindi mga sensitibong detalye (email address atbp.) ay pangkaraniwang ipinapadala sa pamamagitan ng Internet, kaya naman ito ay hindi masesegurong 100% na protektado. Bilang resulta, habang kami ay nagsusumikap na protektahan ang iyong personal na impormasyon, hindi namin magagarantiya ang seguridad ng anumang impormasyong ipinadala mo sa amin at ang paggawa nito ay nangangahulugang sumusuong ka sa peligrong kaakibat nito. Kapag natanggap na namin ang iyong impormasyon, ginagawa namin ang lahat upang maseguro ang seguridad nito sa aming sistema. Ang password na pinili mo sa paggawa ng iyong account, halimbawa kapag nag-book ka ng appointment sa Visa Application Centre, ikaw ay may responsibilidad na panatilihing kompidensyal ang password na ito. Kaya naman hinihiling namin na huwag mong ipaalam sa iba ang iyong password.

Profiling

Ang profiling ay alinmang uri ng awtomatikong pagproseso ng personal na impormasyon upang masuri o mahulaan ang pag-aasal ng isang tao. Hindi namin ito ginagawa.

Paggamit ng mga 'cookies'

Kagaya ng ibang mga website, ang VFS Global website ay gumagamit ng mga cookies. Ang mga “cookies” ay maliliit na piraso ng mga impormasyon na ipinapadala ng isang organisasyon sa iyong kompyuter at ito ay inilalagay sa iyong hard drive upang pahintulutan ang website na makilala ka sa tuwing ikaw ay bibisita. Kinokolekta nito ang istatistikong impormasyon tungkol sa iyong browsing action at pattern ngunit hindi ka kikilalanin bilang isang indibidwal. Halimbawa, gumagamit kami ng cookies para itabi ang wikang ginagamit mo. Nakatutulong ito sa pagpapabuti ng aming website at sa pagbibigay nang mas mainam na personal service.

Posibleng i-switch off ang cookies sa pamamagitan ng pag-set ng iyong browser preference. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-switch off ng cookies sa iyong kompyuter, mangyaring bisitahin ang aming Abiso sa mga Cookies. Ang pag-switch off sa cookie ay maaaring magresulta sa pagkawala ng ilang panksyonalidad sa paggamit ng aming website.

Mga Link sa iba pang website

Ang aming website ay maaaring magkaroon ng iba pang link ng website na pinapagana ng ibang organisasyon. Ang Privacy Notice na ito ay naaangkop lamang sa aming website, kaya naman hinihikayat ka naming basahin din ang mga privacy statement ng ibang website na iyong bibisitahin. Hindi namin hawak ang anumang responsibilidad sa mga polisiya at privacy practice ng ibang website kahit pa na-access mo ang mga ito gamit ang mga link mula sa aming website.

Bilang karagdagan, kung ikaw ay na-link sa aming website mula naman sa website ng third party, hindi rin namin hawak ang anumang responsibilidad sa mga polisiya at privacy practice ng operator ng website ng third party at iminumungkahi naming tingnan mo ang naturang Notice sa kanilang website.

Mga Social network.

Ang ilan sa aming mga Serbisyo ay kinabibilangan ng ilang tampok sa social network kagaya ng Facebook® “Like” button at widgets, “Share” button at mga interactive mini-program. Ang mga serbisyong ito ay maaaring magkolekta ng impormasyon kagaya ng web page na binisita mo at IP address, at maaari ring mag-set ng cookies para mas maging maayos ang paggana ng mga feature. Hindi kami responsable sa seguridad at pribasidad ng alin mang impormasyong nakolekta ng mga third party. Dapat mong suriin ang mga polisiya at privacy statement na naaangkop sa mga serbisyo ng third party kung saan ikaw ay kumonekta, gumamit, o nag-access. Kung ayaw mong ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa iyong social media account o sa iba pang user ng social media, mangyaring huwag ikonekta ang iyong social media account sa mga Serbisyo at huwag din namang sumali sa social sharing ng mga Serbisyo.

Kontakin kami:

Nauunawaan namin na maaaring mayroon kang mga katanungan tungkol sa Notice na ito o sa aming mga privacy practice.

Huwag mag-atubiling kontakin kami sa alin man sa mga sumusunod na paraan:

VFS Global Data Protection Officer:
Email:
DPO@vfsglobal.com

Address:
Attn: Data Protection Officer
VF Worldwide Holdings Ltd,
Unit 3205, 32nd Floor,
Jumeirah Business Centre,
1 Tower, Cluster G,
Jumeirah Lakes Towers,
P.O. Box 114100,
Dubai, UAE.

Mga Patakaran at Kondisyon

Sa aplikasyon para sa iyong visa, ang VFS Global ay maaaring magbigay ng mga serbisyo gaya ng nakasaad sa ibaba. Ang mga serbisyong ito ay pinahintulutan ng Pamahalaan ng Bansa kung saan ka nag-a-apply para bumisita. Ang mga serbisyong ito ay maaaring hindi posible sa lahat ng bansa.

MGA SHORT MESSAGING SERVICE O TEXT

Ang Short Messaging Service ('SMS') ay ibinibigay para ma-update ang visa applicant sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang Aplikasyon. Ang SMS ay ayon sa impormasyong ibinigay ng French Embassy of Manille (“Ang Embahada”).

Ang oras ng pagpapadala ng SMS ay nakasalalay sa ilang mga dahilan katulad ng dami ng mga mensahe sa mobile network at kung ang mobile phone ng visa applicant ay naaabot at nakabukas na siyang hindi magagarantiya ng VFS Global. Ang VFS Global ay hindi isang mobile network operator at hindi gumagarantiya sa pagpapadala ng mga SMS o text message.

Kinukumpirma ng visa applicant na nagbigay sila ng tamang mobile number sa pagtanggap ng SMS. Kinukumpirma ng visa applicant na sila ang may-ari o lehitimong user ng mobile device o telepono. Kinikilala ng visa applicant na ang paggamit ng mobile phone ng ibang tao o pagbibigay ng maling numero ng mobile phone o ang hindi awtorisadong paggamit ng numero ng mobile phone sa pagtanggap ng SMS ay maaaring maglahad ng kumpidensiyal na impormasyon ng visa applicant at ang nasabing paglalahad ay sa visa applicant lamang maaaring magdulot ng panganib.

Ang mga serbisyo ng SMS, kapag nabili, ay maaaring magamit ng visa applicant mula sa oras ng aplikasyon hanggang sa pagkumpleto ng proseso ng aplikasyon, o hanggang sa panahon na sabihin ng VFS Global sa pamamagitan ng kanilang website http://www.vfsglobal.com/france/Philippines.. Nirereserba ng VFS Global ang karapatan sa pag-alis ng serbisyong ito nang anumang oras at nang walang abiso.

Hindi dapat gumamit ang visa applicant (o pumayag sa anumang third party na gumamit) ng serbisyo na SMS para magpadala ng kahit anong mensahe o komunikasyon na spam, ilegal, nakakasakit, abusado, hindi disente, malaswa o nananakot o nagdudulot ng inis, abala o hindi kailangang pagkabahala, o lumalabag sa mga karapatan ng third party. Nirereserba ng VFS Global ang karapatan sa pag-alis ng serbisyong SMS sa mga ganitong visa applicant kung ang visa applicant ay lumalabag sa mga patakaran at kondisyon. Ang VFS Global ay maaari ring alisin ang mga serbisyong SMS kung ang VFS Global, sa kanyang natatanging pagpapasya, ay madiskubre na ang serbisyong SMS ay ginagamit sa mga ganitong kadahilanan.

Para sa mga dahilang may kaugnayan sa operasyon, ang VFS Global ay maaaring mag-iba-iba ng teknikal na katangian ng mga serbisyong SMS nang walang abiso. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa mga serbisyong SMS, ang mga patakaran at kondisyong ito ay kailangang ituring na iba ayon sa naaangkop.

Kinikilala ng visa applicant na ang mga serbisyong SMS, sa anumang oras, ay maaaring maapektuhan ng mga problema ng mobile phone network ng visa applicant, mga pangyayaring hindi inaasahan, na hindi limitado sa, pagkaantala ng network coverage. Ang VFS Global ay hindi responsable o siyang mananagot sa visa applicant sa anumang pagkawala, pagkasira o mga gastos na direkta o hindi direktang natamo ng visa applicant bilang resulta ng anumang paghihirap na naranasan ng visa applicant sa tagapagbigay-serbisyo ng kanyang mobile phone. Nasasailalim sa mga limitasyon na inilarawan sa talatang ito, ang VFS Global ay magpapatakbo ng mga serbisyo nang may sapat na pag-iingat at kahusayan.

Kung sakaling hindi makatanggap ang visa applicant ng mga serbisyong SMS, dapat itong ipaalam ng visa applicant sa VFS Global sa pamamagitan ng email info.frph@vfsglobal.com o mga numero ng Helpline na nabanggit sa kanilang pahinang contact us + 63 2 789 4909..

Para magamit ang mga serbisyo, kailangan ng visa applicant na tumingin sa mga instruksiyon na makikita sa website na http://www.vfsglobal.com/france/Philippines.. Sumasang-ayon ang visa applicant sa pagsunod sa lahat ng instruksiyon na maaari nilang ibigay tungkol sa mga serbisyong SMS, kasama na ang mga instruksiyon sa seguridad. Maaari naming ituring ang anumang pagkabigo ng visa applicant na sumunod sa mga instruksiyon bilang paglabag sa mga patakaran at kondisyon, na magbibigay sa amin ng dahilan sa hindi pagbigay ng access sa visa applicant sa mga serbisyong SMS.

Ang visa applicant ay responsable sa pagbabayad ng gastos para sa mensaheng nagmula sa kanila. Kapag nabayaran na ang mga singil para sa serbisyong SMS, hindi na ito maibabalik o mare-refund sa anumang kadahilanan.

Ang visa applicant, sa kanyang sariling pakikipagsapalaran, ang responsable sa paggawa ng lahat ng makatuwirang hakbang upang mapigilan ang mga hindi awtorisadong tao sa paggamit ng mga Serbisyo.

Ang VFS Global, sa kanyang tanging pagpapasya, ay maaaring pansamantalang magsuspinde ng probisyon ng mga serbisyong SMS kung ang naturang probisyon ay sadyang makakaapekto sa kalidad ng anumang serbisyong telekominukasyon, kasama na ang mga serbisyong SMS na ibinibigay ng VFS Global.

Ang VFS Global ay partikular na nagbubukod ng lahat ng pananagutan ng anumang uri (kasama na ang kapabayaan) na may pagsasaalang-alang sa anumang impormasyon ng third party o ibang materyal na maaaring makuha sa o mapasok gamit ang mga serbisyong text/SMS.

Ang mga patakaran at kondisyon na ito ay nakapaloob sa batas ng Pilipinas at ang parehong partido ay magsusumite sa ekslusibong hurisdiksiyon ng Makati Regional Trial Court.

PAG-ISKEDYUL NG PANAYAM:

May ilang Diplomatic Missions na maaaring hingin sa Aplikante na dumalo sa isang personal na panayam. Ang mga aplikante ay kakailanganing magbigay ng reference number ng aplikasyon at/o ilang personal na impormasyon katulad ng apelyido, pangalan, araw ng kapanganakan, numero ng telepono, kalye ng tirahan, email address, petsa ng aplikasyon, numero ng passport, at iba pa para sa natatanging pagkilala sa aplikante.

Ang lahat ng naturang impormasyon, naka-paskel, napakopya, at naisumite ng Aplikante habang nagpapa-iskedyul ng petsa ng panayam ay ipararating sa naaangkop na Diplomatic Mission na may hurisdiksiyon sa pagtanggap ng naturang (mga) aplikasyon.

Ang ilang datos at impormasyon kaugnay sa mga visa application na natanggap ng VFS GLOBAL ay kasalukuyang nakatago/inaalagaan ng (mga) data center na nasa aming Privacy Notice in UK (London) and India (Mumbai) The data captured by VFS Global in its systems for processing of visa applications of applicants from European Union is stored within the European Union (EU) boundary. Ang datos na nakuha ng VFS Global sa kanyang mga sistema para sa pagproseso ng mga visa application mula sa mga bansa sa Europa (European Union) ay nakatago sa loob ng sakop ng European Union (EU). Ang mga datos ng mga aplikante, maliban sa EU, ay maaaring nakatago sa mga sistema ng VFS Global na maaaring nasasakop ng EU sa kanilang data center sa UK (London) o sa kanilang data center sa India (Mumbai).

Ang impormasyong ito ay maaaring magamit, mailantad ng VFS Global sa pagsasagawa ng kanilang sari-saring obligasyon tungo sa naaayong Diplomatic Mission at wawasakin sa loob ng 30 (tatlumpung) araw mula sa petsa ng pagkatanggap ng VFS Global.

MGA LINK NG PANGATLONG PARTIDO

Ang website ng VFS Global ay maaaring naglalaman ng mga link sa mga site ng third party na nagbebenta ng kung anu-anong produkto at/o serbisyo na hindi pagmamay-ari o isinasagawa ng VFS Global. Ang mga link sa mga website ay mga bayad na patalastas at hindi nakumpirma ng VFS Global.

Ang mga link ay ibinibigay para sa madaling pagpunta sa mga ito. Ang pagpasok sa mga link ay boluntaryo at hindi nagsasabing ini-endorso ito ng VFS Global o may kaugnayan ito sa anumang mga website ng ibang third party. Hinihingi sa mga user na gamitin ang mga link na ito sa sarili nilang pagpapasya, panganib, at gastos kapag nasa mga website na ito, at walang anumang responsibilidad o pananagutan ang VFS Global o kanyang mga opisyal, empleyado, ahente sa mga website/link ng ibang third party o ano pang ibang impormasyon na nakapaloob sa mga ito.

SPAM

Hindi pinahihintulutan ng VFS Global ang spam.

Ang (mga) website ng VFS Global o mga instrumento sa komunikasyon ay hindi dapat gamitin sa pagpapadala ng spam o hindi kaya ay sa pagpapadala ng nilalamang lumalabag sa mga patakaran at kondisyon ng kasunduan sa user ng VFS Global.

Sinasala ng VFS Global at awtomatikong ini-scan ang mga mensahe para sa mga virus at iba pang ilegal o ipinagbabawal na mga nilalaman bago ito ipadala.

Para sa pag-uulat ng anumang isyu kaugnay sa mga spam o panlolokong email sa VFS Global, hinihinging i-email ito sa communications@vfsglobal.com.

Ang VFS Global ay hindi permanenteng nagtatago ng mga mensahe sa email na ipinadala sa amin o nanggaling sa amin. Ang VFS Global ay hindi nagrerenta o nagbebenta ng anumang mga email address sa mga third party.

Hindi pinahihintulutan ang pagbibigay ng lisensiya, pagdaragdag, pagbabago, pagsisira, pagha-hack, pag-aabuso ng website ng VFS Global o ng mga nilalaman nito.

PANDARAYANG PAGRE-RECRUIT / MGA ALOK NG TRABAHO

Napag-alaman ng VFS Global na may mga indibidwal na nagkukunwaring mga ahente o kinatawan ng VFS Global na nagpapakilala at nag-aalok ng pandaraya/pekeng mga oportunidad para makapagtrabaho, sa hangarin na makapagnakaw ng personal na impormasyon o makakalap ng pera sa mga tao. Iminumungkahi ng VFS Global sa Visa Applicant/user na maging maingat at gamitin ang kritikal na pag-iisip kapag nakatanggap ng anumang pag-aalok ng trabaho na nangangailangan ng bayad sa anumang halaga, o nangangako ng visa para makapagtrabaho (work visa) kapalit ang pera. Ang naturang mga alok ay peke at hindi balido. Ang VFS Global ay hindi isang ahensiya sa pagre-recruit at hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa pagre-recruit. Ang mga scammer ang nagsasagawa nito na madalas naisasakatuparan sa pamamagitan ng internet, email, telepono, at iba pa. Binabalaan ng VFS Global ang mga tao na mag-ingat sa mga ganitong scam.

Ipinapaalam din na ang VFS Global ay isang kompanya na nagpo-proseso ng visa at nakikipagtulungan lamang sa pamahalaan at mga diplomatic mission sa pagtupad ng mga administratibong kahilingan sa mga proseso ng mga visa application. Hindi ginagawa ng VFS Global o ng mga kinatawan nito ang manghingi ng pera mula sa mga indibidwal sa anumang sitwasyon para maakit sila sa mga oportunidad na makapagtrabaho sa loob o labas ng VFS Global. Kapag nakatanggap ka ng anumang alok na nagsasabing galing sa VFS Global na nanghihingi ng pera, ang mga ganitong uri ay panloloko.

Mga senyales ng babala sa pandarayang pagre-recruit.

Ang mga sumusunod ang ilang halimbawa ng pandarayang pagre-recruit na lumalabag sa mga proseso at etikal na gawi ng VFS Global:

 • Hindi ipinadala ang email mula sa opisyal na VFS Global e-mail address, sa halip ay nagmula sa libreng serbisyo sa e-mail katulad ng: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, at iba pa. Posible rin na ang email na ipinadala ay galing sa peke na email address.
 • Hinihingi nito mula sa Visa Applicant/user na magbigay ng pribado o kumpidensiyal na impormasyon.
 • Hinihingi nito na kausapin ang Visa Applicant/user sa pamamagitan ng telepono o instant-messenger.
 • Hinihingi nito sa Visa Applicant/user ang pagbayad/pera.
 • Hinihingi nito sa Visa Applicant/User ang pagkumpleto ng mga dokumentasyon ng pagre-recruit katulad ng aplikasyon o mga dokumento para sa visa para makapagtrabaho, (maaaring makopya/gawa-gawa ang pangalan at logo ng VFS Global sa dokumentasyon na walang awtoridad).
 • Pagpupumilit na magmadali.
 • Hinihingi ang pera para sa pagpoproseso ng mga Work Permit o permiso sa pagtatrabaho, Visa application, o mga katulad nito.

Ang mga aksyong ito ay ipinapalagay na ginagawa para makapanloko o kumalap ng personal na impormasyon mula sa mga biktima.

Ang mga gawain ng mga indibidwal na ito ay napapasailalim sa mga kriminal at sibil na pananagutan. Habang seryoso itong tinitingnan ng VFS Global at nirereserba ang karapatan sa pagkontak ng may ahensiyang may kakayahang magpatupad ng batas para maimbestigahan at mausig ang mga ganitong ilegal na gawain, kadalasang mahirap ang pagtumbok at pag-uusig sa mga ganitong indibidwal.

Sa gayon, sakaling ang Visa Applicant/User ay makatanggap ng hiling, nakasulat man o pasalita, para sa panayam o alok na trabaho na pinaniniwalaan na o maaaring panlilinlang o nakahihinala, iminumungkahi ng VFS Global ang user na huwag itong paniwalaan at kumpirmahin sa VFS Global sa communications@vfsglobal.com.

Kung sakaling madiskubre ng Visa Applicant/User ang panlolokong ginagawa, iminumungkahi ng VFS Global ang agarang pagbabalita sa pulis at/o sa anumang karumpatang awtoridad, gayundin ang pagpapaalam nito sa VFS Global sa pamamagitan ng pagbabalita ng panloloko sa kanilang Compliance officer o Opisyal sa pagsunod sa acco@vfsglobal.com

Hindi kailanman mananagot o magiging responsable ang VFS Global sa anumang pagkawala, pagkasira, gastos, o pagkabahala na dulot nitong mga hindi awtorisadong tao at/o gawain.

 • Ang Mga Pagbabago sa mga Patakaran ng Paggamit

  Ipinapaalam na ang mga Patakaran ng Paggamit ng website ay maaaring baguhin anumang oras nang walang anumang abiso kung kaya ang mga Aplikante/User ay hinihikayat na regular na bumisita sa website ng VFS Global para malaman ang mga pinakahuling pahayag tungkol sa polisiya.

 • Makipag-ugnayan sa Amin

  Para sa anumang tanong tungkol sa mga Patakaran ng paggamit o mga gawi na nakasaad dito, maaari kayong makipag-ugnayan sa aming mga rehiyonal na opisina para sa karagdagang impormasyon http://www.vfsglobal.com/.

Patakaran sa Cookies

Ano ang cookies?

Ang cookies ay mga file o piraso ng impormasyon na maaaring maimbak sa sistema o sa mga device na ginagamitan ng internet tuwing bumibisita ang user sa (mga) website ng VFS Global. Gumagamit ng cookies ang VFS Global upang mapasimple ang paggamit ng (mga) website at lumikha ng mga mas makabuluhang karanasan para sa iyo bilang user. Hindi matutukoy ng VFS Global nang personal ang user mula sa impormasyong ito. Hindi mismong cookies ang nakapagtutukoy sa indibidwal na user, kundi ang computer o mobile device lamang na iyong gamit sa pamamagitan ng random na nalilikhang tag.

Paano gumagamit ng cookies ang VFS Global?

Kailangan mong tanggapin ang cookies para sa pinakamagandang paggamit ng VFS Global website. May ilang tampok na bahagi ang VFS Global website na magagamit lamang kung may cookies.

 • Tumutulong ang cookies sa mga user at napananatili silang naka sign-in.
 • Karamihan sa cookies ay "session cookies," na otomatikong nabubura sa hard drive ng website user sa katapusan ng isang sesyon kung ang aplikante/user ay umalis na sa website. Gayunman, nananatili ang “persistent cookies” sa ilang beses na pagbisita sa aming mga website.

Maaaring may cookies mula sa (mga) website ng VFS Global o sa mga affiliate, joint venture partner, ahensya, subsidiary, at kliyente nito sa ilang pahina ng mga VFS Global website na hindi namin kontrolado. Dapat suriin ng user ang uri ng cookies na maaaring nilalagay ng mga affiliate, joint venture partner, ahensya, subsidiary, at kliyente na ito sa kanyang mga computer at device, at kailangan niyang gamitin ang wastong pagpapasya sa paggamit ng mga website na ito.

Kapag nakapasok na ang user sa (mga) website ng VFS Global, nagbibigay siya ng pahintulot sa paggamit nito ng cookies. Kung hindi sang-ayon ang user sa paggamit na ito ng cookies, hindi siya dapat gumamit ng (mga) website ng VFS Global. Kapag i-disable kasi ang cookies, maaaring makaapekto ito sa karanasan ng user sa paggamit ng (mga) website ng VFS Global.

Paano kontrolin o alisin ang cookies mula sa VFS Global?

Makakapili ka bilang user na i-block o burahin ang cookies, ngunit pakiusap lamang, kailangang batid mo na kapag disabled ang cookies, maaaring makaapekto ito sa karanasan mo sa (mga) website ng VFS Global.

Maaari mong tingnan ang listahan ng cookies ng VFS upang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa mga uri ng cookies na aming ginagamit at kung paano ito kontrolin ayon sa iyong kagustuhan.

Disclaimer – Usage of Google Analytics

This VFS Global website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer to help VFS Global analyze how visitors use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of this website, compiling reports on your website activity for pages visited, the duration and bounce rate, while providing other miscellaneous services relating to website activity and usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

You can prevent Google’s cookie generated collection of data, referring to your use of the website (incl. your IP address), plus the processing of the data, by downloading and installing the browser-plugin, which you can find here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en