Nộp đơn xin thị thực Italy

kenya

Tại Viet Nam

Kiểm tra trực tuyến tình trạng xin thị thực của bạn

Đối với hồ sơ nộp đến ngày 3/6/2016, vui lòng vào “đây” để kiểm tra tình trạng hồ sơ

Đối với hồ sơ nộp từ ngày 6/6/2016, vui lòng vào “đây” để kiểm tra tình trạng hồ sơ