photo

ข้อสงวนสิทธิด้านความเป็นส่วนตัว

ขอบเขต

บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จำกัด (จากนี้ไปจะเรียกเป็น “บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล”) นั้นเป็นหุ้นส่วนประเภทผู้ให้บริการภายนอกของคณะผู้แทนทางการทูตหลายๆ คณะจากทั่วทุกมุมโลก, และทางบริษัทนั้นได้รับการอนุญาต ให้เอกสารใบสมัครสำหรับวีซ่าเข้าเมือง, ใบอนุญาตและเอกสารประกอบการเดินทางต่างๆ มากมายหลายประเภท, และยังได้รับการอนุญาตให้ดำเนินหน้าที่/ภาระงานในเชิงการบริหารจัดการและงานที่มิใช่ด้านการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครต่างๆ ข้างต้น, ภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้แทนทางการทูตนั้นๆ   ด้วยอำนาจในการประมวลผลใบสมัครต่างๆ เหล่านี้, บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จึงทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลข้อมูล, และดังนั้นคณะผู้แทนทางการทูตจึงมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล   ข้อสงวนสิทธิด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายว่าบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะได้เก็บรวบรวม, ใช้งาน, เปิดเผย, และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับกับปัจเจกบุคคลต่างๆ (โดยจากนี้ไปจะเรียกเป็น “ผู้สมัคร”) ผู้ยื่นขอรับวีซ่าเข้าเมืองและใบอนุญาตประเภทต่างๆ, และอธิบายว่าทางบริษัทจะจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์อันจะแจกแจงโดยละเอียดด้านล่างอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม, ใช้งาน, เปิดเผย, ฯลฯ, ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้สมัครอาจจะได้รับการเรียกร้องให้นำเสนอข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง อย่างเช่น ชื่อ, รูปภาพ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลรายละเอียดหนังสือเดินทาง, สูติบัตร, รายได้, สถานะภาพพลเมือง, สถานะภาพการสมรส, รายละเอียดการจ้างงาน, ประวัติอาชญากรรมและประวัติการศึกษา ฯลฯ   ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมไปตามที่ถูกกำหนดมาโดยคณะผู้แทนทางการทูต / ภาครัฐ และ/หรือ สำนักงานวีซ่าเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจจะถูกเก็บรวบรวม, นำไปใช้, หรือถูกเปิดเผย เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการประมวลผลใบสมัครขอวีซ่าเข้าเมือง และ/หรือ คำร้องต่างๆ, อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อแต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • การประมวลผลใบสมัครที่ได้รับมาสำหรับคำร้องขอวีซ่าเข้าเมือง, ใบอนุญาตและเอกสารประกอบการเดินทางประเภทต่างๆ, และใช้เพื่อการปฏิบัติงาน/หน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำร้องต่างๆ ข้างต้น
 • ให้ข้อมูลแก่การร้องสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นใบสมัครขอวีซ่าเข้าเมือง
 • ให้ข้อมูลแก่การร้องสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของใบสมัครที่ทำไว้กับทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล
 • ให้/นำเสนอ บริการอื่นๆ ตามที่กำหนดให้ต้องกระทำ จากทางรัฐบาล/คณะผู้แทนทางการทูต

การระบุข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นการกระทำโดยสมัครใจ   อย่างไรก็ตาม, โปรดสังเกตว่าการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวนั้นอาจจะจำกัดหรือส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ในการให้บริการต่างๆ ตามที่ร้องขอได้

ตามที่กำหนดโดยคณะผู้แทนทางการทูต, บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล อาจจะ (ไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือกระทำผ่านผู้ให้บริการ/ผู้จัดจำหน่ายกลุ่มบุคคลที่สาม) นำเสนอการอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการร้องสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสมัครขอวีซ่าเข้าเมือง, และ/หรือ สถานะภาพของใบสมัครขอวีซ่าเข้าเมืองที่ถูกยื่นผ่านทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล, ในรูปของ บริการคอลเซ็นเตอร์, บริการติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์, อีเมล์ ฯลฯ

 • การร้องสอบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสมัครขอวีซ่าเข้าเมือง:

  ผู้ใช้ผู้ดำเนินการร้องสอบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสมัครขอวีซ่าเข้าเมืองนั้นไม่จำเป็นจะต้องนำเสนอข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น

 • การร้องสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของใบสมัครขอวีซ่าเข้าเมืองที่ยื่นเข้ามาแล้ว:

  ผู้ใช้ผู้ดำเนินการร้องสอบข้อมูลเกี่ยวสถานะของใบสมัครขอวีซ่าเข้าเมืองที่ยื่นเข้ามาแล้วผ่านทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล นั้นสามารถสอบถามข้อมูลโดยใช้หมายเลขอ้างอิงของใบสมัคร เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของใบสมัครขอวีซ่าเข้าเมือง, ใบอนุญาตหรือเอกสารประกอบการเดินทางอื่นๆ

  ผู้ใช้อาจจะถูกร้องขอให้ต้องระบุข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เช่น ชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ หรืออีเมล์ หรือวันที่ใบสมัคร ฯลฯ หรือข้อมูลต่างๆ ข้างต้นประกอบกัน เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตรวจสอบยืนยัน/การยืนยันตัวตน

 • อย่างไรก็ตามผู้ใช้ผู้ดำเนินการร้องสอบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสมัครขอวีซ่าเข้าเมืองนั้นไม่ควรจะถูกถาม หรือไม่เคยที่จะเปิดเผย เลขหนังสือเดินทางหรือข้อมูลส่วนตัว ในขณะที่ติดต่อผ่านทางอีเมล์กับบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล และ/หรือ ผู้ให้บริการ/ผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สามของทางบริษัท   ขอแนะนำให้ใช้เพียงหมายเลขอ้างอิงของใบสมัครแทน   บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะไม่ตกอยู่ใต้พันธะผูกผันให้ต้องตอบกลับต่ออีเมล์ ที่ระบุข้อมูลส่วนตัว   ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ได้ถูกเปิดเผยออกไป, การเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำลงไปด้วยความเสี่ยงของตัวผู้ใช้/ผู้สมัครเองแต่เพียงผู้เดียว และบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะไม่ตกอยู่ภายใต้ภาระความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับกรณีของการนำไปใช้ในทางที่ผิด, ฯลฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการควบคุมคุณภาพ การดำเนินการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ กับผู้ใช้อาจจะได้ถูกบันทึกเอาไว้   ในกรณีดังกล่าว, ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งให้ทราบว่ามีการบันทึกการดำเนินการปฏิสัมพันธ์ และทราบถึงวัตถุประสงค์ของการบันทึก ก่อนที่จะเริ่มการปฏิสัมพันธ์ใดๆ   เว้นเสียแต่ว่าจะมีการกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นโดยคณะผู้แทนทางการทูต, บันทึกดังกล่าวจะถูกทำลายทิ้งหลังผ่านไป 30 นับ, นับจากวันที่การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

การกำหนดตารางนัดหมายการสัมภาษณ์:

คณะผู้แทนทางการทูตบางคณะอาจจะเรียกร้องให้ผู้สมัครนั้นเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว   ผู้สมัครจะถูกเรียกร้องให้ระบุหมายเลขอ้างอิงใบสมัครของตนเอง และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัวบางประการ อย่างเช่น ชื่อสกุล, ชื่อตัว, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล์, วันที่ใบสมัคร, และเลขหนังสือเดินทาง, เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดตารางนัดหมายการสัมภาษณ์

ข้อมูลต่างๆ ข้างต้นที่เปิดเผย, จัดเตรียม, และนำส่งเข้ามาโดยผู้สมัครในระหว่างการกำหนดตารางนัดหมายการสัมภาษณ์ นั้นจะถูกแปลงผันให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ และถูกสื่อสารส่งต่อไปยังคณะผู้แทนทางการทูต ที่มีอำนาจที่จะได้รับใบสมัครดังกล่าว

ข้อมูลและข้อมูลข่าวสารบางประการที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครวีซ่าเข้าเมือง ที่ถูกรับเอาไว้โดยบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล นั้นจะถูกจัดเก็บ/โฮสต์เอาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลในประเทศสหราชอาณาจักร (กรุงลอนดอน) และประเทศอินเดีย (มุมไบ)   ข้อมูลที่ถูกรวบรวมเอาไว้โดยบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ในระบบของทางบริษัทสำหรับการประมวลผลใบสมัครขอวีซ่าเข้าเมืองของผู้สมัครจากทางฝั่งสหภาพยุโรป นั้นจะถูกเก็บเอาไว้ภายในขอบเขตของสหภาพยุโรป   ข้อมูลของผู้สมัครจากที่อื่นนอกเขตสหภาพยุโรป นั้นอาจจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในระบบของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ที่อยู่ในขอบเขตสหภาพยุโรป ณ ศูนย์ข้อมูลในประเทศสหราชอาณาจักร (กรุงลอนดอน) หรือศูนย์ข้อมูลในประเทศอินเดีย (มุมไบ) ก็ได้   ข้อมูลดังกล่าวอาจจะถูกนำไปใช้, เปิดเผย โดยบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ในการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ที่บริษัทมีกับทางคณะผู้แทนทางการทูต และจะถูกทำลายทิ้งภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ได้รับข้อมูลเข้าไว้   อย่างไรก็ตาม, จะไม่มีการเก็บข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร เอาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ข้างต้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว:

บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะไม่แลกเปลี่ยน, ให้เช่า, หรือขายข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร   บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะได้เปิดเผย หรือดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร, ก็แต่เฉพาะในกรณีต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น   ข้อมูลข่าวสารส่วนตัวจะถูกนำไปใช้เพียงแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการต่างๆ และการปฏิบัติพันธะหน้าที่ต่างๆ ของบริษัทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม, บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล อาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว ในกรณีที่จำเป็น ในการปฏิบัติตามคำสั่งศาล, ในกรณีของคดีความที่มีการดำเนินการอยู่, หรือภายใต้กระบวนการอื่นใดทางกฎหมาย, ตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับ ที่มีผลบังคับต่อบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล, หรือเป็นการดำเนินการเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ต่อการอ้างสิทธิ์, การสืบสวนสอบสวนในคดีอาญา, ประเด็นทางด้านการศาล, หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องปราม, สืบสวนสอบสวน, ตรวจจับ, ดำเนินคดี ต่ออาชญากรรมต่างๆ หรือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

การจัดการผู้ให้บริการ:

บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล อาจจะเปิดเผย (หรือมิเช่นนั้นอาจจะจัดเตรียมให้เข้าถึงได้ซึ่ง) ข้อมูลส่วนตัว แก่ผู้ให้บริการกลุ่มบุคคลที่สาม ผู้ให้การบริการต่างๆ อย่างเช่น บริการรับส่งสิ่งของ, บริการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส), บริการคอลเซ็นเตอร์   ผู้ให้บริการกลุ่มบุคคลที่สามเหล่านี้ จะได้รับมอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติดำเนินหน้าที่การทำงานที่กำหนด และต่างจะไม่ได้รับการอนุญาตให้นำไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตนใดๆ ทั้งสิ้น   ยกตัวอย่างเช่น, ในกรณีที่ผู้สมัครขอรับวีซ่าเข้าเมืองเลือกที่จะใช้บริการรับส่งสิ่งของ, บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางประการ อย่างเช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ แก่ผู้ให้บริการรับส่งสิ่งของกลุ่มบุคคลที่สาม   อย่างไรก็ตาม, ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะไม่ถูกแบ่งปันให้กับผู้ให้การบริการสำหรับบริการส่งข้อความสั้น   ผู้ให้บริการกลุ่มบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นยังได้ถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ตามที่กำหนดโดยทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ หรือชิ้นส่วนของข้อมูลข่าวสารที่จะถูกจัดเก็บเอาไว้บนระบบหรืออุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ของผู้ใช้, เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล   บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ใช้คุกกี้เพื่อทำให้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทใช้งานได้ง่าย   บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้จากข้อมูลข่าวสารตัวนี้

 • เว็บไซต์ของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล นำเสนอคุณลักษณะการทำงานบางอย่างที่สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานคุกกี้เท่านั้น
 • คุกกี้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และช่วยคงสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานเอาไว้
 • คุกกี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ “เซสชั่นคุกกี้”, อันหมายความว่าคุกกี้เหล่านั้นจะถูกลบทิ้งจากฮาร์ดไดรว์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เมื่อสิ้นสุดเซสชั่นการใช้งาน เมื่อผู้สมัคร/ผู้ใช้ออกจากหน้าเว็บไซต์   อย่างไรก็ตาม, “เพอร์ซิสเต็นท์คุกกี้” นั้นจะคงอยู่ในระบบจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราคราวต่างๆ
 • ผู้สมัคร/ผู้ใช้เว็บไซต์อาจจะพบเจอกับคุกกี้จากลิงค์ของผู้ให้บริการกลุ่มบุคคลที่สามบนหน้าเว็บบางหน้า ที่ทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ไม่อาจจะควบคุมได้

เมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล, ผู้ใช้จะให้ความยินยอมในการใช้งานคุกกี้โดยบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล   หากว่าผู้ใช้งานไม่ให้ความยินยอมต่อการใช้งานคุกกี้, ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ได้   หากว่าคุกกี้ถูกปิดการใช้งาน, ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ได้

สแปม (SPAM)

 • บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะไม่ยอมให้มีการสแปมเกิดขึ้น
 • เว็บไซต์หรือเครื่องมือติดต่อสื่อสารของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล นั้นจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการส่งการสแปม หรือใช้ในการส่งเนื้อหาอื่นใด ที่จะเป็นการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนด ของข้อตกลงของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล กับผู้ใช้
 • บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะกลั่นกรองและสแกนข้อความต่างๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจหาไวรัส และเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาต้องห้าม ก่อนที่ข้อความเหล่านั้นจะถูกส่งไป
 • ในการรายงานประเด็นปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการสแปมหรืออีเมล์หลอกลวง ให้กับทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล, โปรดส่งอีเมล์เข้ามาที่ communications@vfsglobal.com
 • บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ไม่ได้จัดเก็บถาวรซึ่งข้อความอีเมล์ต่างๆ ที่ถูกส่งเข้ามายังบริษัทหรือถูกส่งออกไปจากทางบริษัทผ่านทางรูปแบบต่างๆ   บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ไม่ได้ให้เช่าหรือขายที่อยู่อีเมล์ใดๆ ทั้งสิ้นให้กับกลุ่มบุคคลที่สาม
 • ผู้ใช้นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้, อนุมัติให้, คาดหมายว่า จะเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนรูป, แฮ็ก, ใช้งานในทางที่ผิด, หรือละเมิดหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล, หรือเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์เหล่านั้น

การรักษาความปลอดภัย

บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ได้นำเอามาตรการต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองและความควบคุมของทางบริษัทมาใช้   บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ดำเนินมาตรการปกป้องต่างๆ ทั้งในทางด้านการบริหารจัดการ, ทางเทคนิค, ทางกายภาพ, และทางองค์กร, ด้วยพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองและความควบคุมของทางบริษัท   อย่างไรก็ตาม, บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะไม่ตกอยู่ภายใต้ภาระความรับผิดต่อการเข้าถึง, การใช้งาน, การปรับเปลี่ยน, การทำลาย, หรือการดักจับข้อมูลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่กระทำโดยบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต

การคงรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ชุดใบสมัครต่างๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมมาจากผู้สมัคร นั้นจะไม่ถูกทำสำเนาหรือถูกคงรักษาเอาไว้โดยบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล   นอกเสียจากว่าจะได้มีการกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นโดยคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง, เอกสารใดๆ, สำเนาเอกสาร, แบบฟอร์มหรือบันทึกรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ จะถูกทำลายโดยกระบวนการตัดทำลายนิรภัยภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่หนังสือเดินทางได้ถูกส่งกลับไปให้ผู้สมัคร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนแก่ผู้สมัคร หากว่าทางผู้สมัครได้ติดต่อบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล เพื่อร้องสอบข้อมูลติดตามผล, ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอาจจะถูกคงรักษาเอาไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, หลังจากที่หนังสือเดินทาง และ/หรือ เอกสารต่างๆ ได้ถูกส่งกลับคืนไปให้ผู้สมัครแล้ว, เป็นระยะเวลานานสุดไม่เกินสามสิบ (30) วัน, หรือตามระยะเวลาที่ระบุเอาไว้โดยรัฐบาล/คณะผู้แทนทางการทูต

บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ดำเนินการกำจัดหรือทำลายแบบนิรภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีอยู่บนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล   เมื่อจะกำจัดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (อย่างเช่น, ตู้เก็บไฟล์, เครื่องคอมพิวเตอร์, แผ่นดิสก์, และเทปบันทึกเสียง), บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม อย่างเช่น การถอดถอนหรือการลบข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บเอาไว้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยกลุ่มผู้ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกฎหมาย

บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล และผู้ให้บริการ/ผู้จัดจำหน่ายกลุ่มบุคคลที่สามของทางบริษัท อาจจะนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลให้ ในกรณีที่มีหมายค้น หรือมีการร้องสอบข้อมูลที่กระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, สืบเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมาย/คำสั่ง, หรือที่มาจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวน, หรือที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหรืออนุญาตให้กระทำได้ ตามกฎหมายที่มีผลบังคับ   บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ยังอาจจะได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่จำเป็น เพื่อที่ก่อตั้ง, ดำเนินการ, หรือปกป้องต่อ, ข้ออ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย, หรือตามที่อนุญาตตามกฎหมาย

ลิงค์ของกลุ่มบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล อาจจะมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/เว็บไซต์ของกลุ่มบุคคลที่สาม อันดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ/หรือ การบริการต่างๆ ที่ทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ดำเนินงาน   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ อันโดยธรรมชาติแล้วเป็นการซื้อพื้นที่ลงโฆษณา นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันโดยทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล   ลิงค์เหล่านี้ได้ถูกนำเสนอไว้เพื่อสร้างความสะดวก, การเข้าถึงลิงค์เหล่านี้กระทำเองโดยสมัครใจ, และหาได้เป็นการบ่งชี้ว่าทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ให้การรับรองหรือมีความเกี่ยวพันใดๆ กับเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคลที่สามใดๆ เหล่านี้ทั้งสิ้น   ผู้ใช้จะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้, และทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล, หรือพนักงาน, ลูกจ้าง, ตัวแทนของบริษัท จะไม่ต้องรับผิดชอบ หรือจะไม่มีภาระความรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ต่อลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้น สำหรับเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคลที่สามต่างๆ เหล่านี้, หรือสำหรับข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้จะมีถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว, ประกาศ, และเงื่อนไขการใช้งานที่แยกต่างหากและเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน, ซึ่งขอแนะนำให้ผู้ใช้ได้ทบทวนข้อมูลเหล่านั้นด้วยความระมัดระวังเสมอกัน   บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ ทั้งสิ้นต่อเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคลที่สาม, และดังนั้นจะไม่มีภาระความรับผิด หรือหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อแนวทางปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดสังเกตว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกระทำโดยสมัครใจ   ผู้สมัคร/ผู้ใช้ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาว่าได้อ่านและเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัว และได้ให้ความยินยอมต่อการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้   ผู้สมัคร/ผู้ใช้มีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของตน ก่อนที่ทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับทางคณะผู้แทนทางการทูต / รัฐบาล และ/หรือ สำนักวีซ่าเข้าเมืองหรือกลุ่มบุคคลที่สามอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครมีสิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้จัดเตรียมให้กับทางบริษัท   ผู้ใช้อาจจะร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการเขียนอีเมล์ส่งมายังรายละเอียดอีเมล์ที่ระบุเอาไว้ในหน้า “ติดต่อเรา” (Contact Us) โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ว่า “คำร้องเข้าถึงหัวข้อ” (Subject Access Request)   คำร้องดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังรัฐบาล/คณะผู้แทนทางการทูตต่อไป, เนื่องจากพวกเขามีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล, และการดำเนินการของทางบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล หลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ได้รับมาจากทางรัฐบาล/คณะผู้แทนทางการทูต

บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความแม่นยำของข้อมูลข่าวสารที่ผู้สมัครจัดเตรียมให้   ข้อนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเองในการดำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จัดเตรียมให้บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล นั้นมีความแม่นยำ, ครบสมบูรณ์, และเป็นปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นอาจจะได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป, และผู้ใช้/ผู้สมัครควรจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล เป็นประจำ เพื่อเข้าถึงถ้อยแถลงนโยบายฉบับล่าสุด

ติดต่อเรา

สำหรับคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้, หรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ อันอธิบายเอาไว้ในที่นี้, โปรดส่งมาได้ที่ vfsprivacy@vfsglobal.com  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

การร้องสอบข้อมูล

สำหรับการร้องสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว, โปรดส่งอีเมล์มาที่ vfsglobalprivacyofficer@vfsglobal.com