photo

วีซ่าท่องเที่ยว

คำอธิบาย

วีซ่านักท่องเที่ยว

วีซ่าประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเท่านั้น ซึ่งหมายความรวมถึงการพักร้อน การท่องทะเล การชมสถานที่ต่างๆ
และกิจกรรมเพื่อการสันทนาการต่างๆ ถ้าในระหว่างการไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์
ผู้ขอวีซ่ามีเจตนาที่จะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ขอต้องดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทนั้นๆ

อายุของวีซ่า

เมื่อท่านได้รับผลวีซ่า กรุณาอ่านให้ละเอียด หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์

หากต้องการแก้ไขวีซ่าหลังจากได้รับอนุมัตแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนนัดหมายและชำระค่าดำเนินการใหม่อีกครั้ง
ระยะเวลาพำนักที่ระบุในวีซ่าจะเป็นระยะเวลาที่อนุญาตให้เดินทางเข้าและออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นเท่านั้น

ระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นจะระบุอย่างชัดเจนในวีซ่าของท่าน ถึงแม้ว่าวีซ่าของท่านได้รับอนุมัติระยะยาวก็ตาม

หากท่านพำนักอยู่ในกลุมประเทศเชงเก้นเกินกำหนด ท่าน\อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษเป็นเวลา 2 ปี

เมื่อได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาที่ใช้ได้มากกว่า 6 เดือน จำนวนวันที่สามารถเข้าพำนักได้คือ 90 วัน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือถ้าท่านได้รับวีซ่าประเภทเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง หมายความว่าจำนวนวันพำนักในแต่ละครั้งรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

การสมัครวีซ่าสำหรับผู้เยาว์

หากท่านสมัครเชงเก้นวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ ในวันที่สมัครวีซ่าท่านจะต้องนำเอกสารใบสูติบัตรฉบับจริงของผู้เยาว์ และสำเนาหน้าเอกสารประจำต้ว (ที่มีลายเซ็นต์ เช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง) ของผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา

ผู้ปกครองของผู้เยาว์ทั้งคู่ (บิดา และมารดา) จะต้องมาเซ็นต์เอกสารใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่สมัครวีซ่า หากมีผู้ปกครองท่านในท่านหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาในวันสมัครวีซ่า จะต้องแนบจดหมายยินยอมพร้อมลายเซ็นต์ของผู้ปกครองท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ในวันสมัครด้วย

ถ้าท่านสมัครวีซ่าเชงเก้นสำหรับผู้เยาว์ที่จะเดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา) ท่านในท่านหนึ่ง ท่านจะต้องยื่นเอกสารยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองท่าน(บิดา และมารดา) โดยให้ระบุว่าผู้เยาว์ได้รับอนุญาตให้เดินทาง (The minor has permission to travel).

ถ้ามีเอกสารคำสั่งศาลที่ระบุว่าผู้ปกครองท่านในมีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ และจดหมายลาหยุดจากทางโรงเรียนของผู้เยาว์ ให้นำมายื่นในวันที่สมัครวีซ่าด้วย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินยูโร ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท
วีซ่านักท่องเที่ยว 60 2,320
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม
เด็กอายุระหว่าง 6 - 11 ขวบ 35 1,350

โปรดทราบว่า:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจได้รับการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจคืนได้
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก็นจะเป็นเงินบาท โดยจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางยุโรป
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระโดยเงินสดเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของ วีเอฟเอส 970 บาท ต่อการรับ 1 คำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเก้นจะได้รับการยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • นักเรียนของโรงเรียน, นักเรียน, นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (Postgraduate students) และครูผู้ดูแลที่ทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องการเข้าพักสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือการฝึกอบรมการศึกษา
 • เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าระยะสั้นสำหรับนักวิจัยจากประเทศที่สามที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายในสหภาพยุโรป ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำหมายเลข (2005/761/EC) ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี ณ วันที่ 28/09/2005
 • ผู้แทนขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่ามีส่วนร่วมในการสัมมนาการประชุม, กีฬา, กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือการศึกษาที่จัดโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเก้นอาจได้รับการยกเว้นสำหรับ:

 • ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และหนังสือเดินทางราชการ
 • ผู้สมัครที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า และเข้าร่วมการสัมมนา การประชุม กีฬา กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ(35 ยูโร) จะใช้กับพลเมืองของประเทศดังต่อไปนี้ แอลเบเนีย อาเซอร์ไบจาน คอซอวอ และรัสเซีย และสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางที่มีไบโอแมทริก (non-biometric passport holders) จากประเทศ บอสเนียเฮอร์เซโกวีน่า อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกร เซอร์เบีย จอร์เจีย และ ยูเครน (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่มีไบโอแมทริก (biometric passport holders) เท่านั้น)

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรุณาคลิกที่นี่สำหรับรายการเอกสาร

เอกสารการที่ใช้ยื่นประกอบคำร้องการขอวีซ่าเช็งเก้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว

 • หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย) และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมกับสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล) 2 แผ่น
 • รูปถ่ายปัจจุบัน (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 5 x 4 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
 • ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 1,500,000 บาท ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันได้ ที่นี่
 • รายละเอียด ตารางการเดินทาง
 • เอกสารหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ ตลอดระยะเวลา การเดินทางของท่าน เช่น เอกสารการเดินบัญชี หรือสมุดบัญชี แสดงการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือน หรือกรณีที่ต้องการแสดงหลักฐานการเงินของบุคคลในครอบครัว เนื่องจากบุคคลในครอบครัวรับรองหรือออกค่าใช่จ่ายให้ จะต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนสมรส และต้องมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้
 • สำเนาเอกสารการสำรองที่พักทุกคืน ตลอดระยะเวลาการพำนักในกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้งหมด ( รวมถึงประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น)
 • สำเนาเอกสารการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯ ขอแนะนำมิให้ท่านชำระเงินก่อนที่คำร้องขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
 • หนังสือหรือจดหมายรับรองการทำงาน (อายุไม่เกิน 1 เดือน) หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ในกรณีที่ผู้สมัคร มีธุรกิจส่วนตัว
 • หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ในกรณีที่ท่านเป็นนักเรียน นักศึกษา

*** ในบางกรณี อาจมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม

สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ใบคำร้องขอวีซ่าที่ผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นชื่อ
 • สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง
 • หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยอำเภอจากผู้ปกครอง พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางหรือ บัตรประชาชนของผู้ปกครอง

*** หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครจะต้องถือใบนัดหมายเพื่อขอวีซ่า ไปในวันและเวลาที่เข้าไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกครั้ง
 • เอกสารจำเป็นที่ใช้ในการสมัครวีซ่าทั้งหมดจะต้องยื่นในวันที่มาสมัครวีซ่าเท่านั้น เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่าจะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาดัตช์เท่านั้น หากเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารต้นฉบับมาพร้อมกับเอกสารแปลที่มีการรับรองจากศูนย์แปล (an authorized translation)
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า เช่นวีซ่าสำหรับพำนักระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง หรือเอกสารอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และเอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น ทั้งนี้บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นกับทางวีเอฟเอส (ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์) หรือที่สถานเอกอัคราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำกรุงเทพฯ

คุณสมบัติรูปถ่าย

สำหรับคุณสมบัติของรูปถ่ายกรุณาคลิกที่นี่

ระยะเวลาของการพิจารณาคำร้อง

เวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่าเชงเก็นตามกฎหมายแล้วโดยปกติจะเป็นเวลา 15 วันปฏิทิน

ผู้สมัครควรจะนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 3 - 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์

โปรดทราบว่าในช่วงก่อนวันหยุดพักผ่อน (โดยปกติคือช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม) และช่วงเทศกาลต่าง ๆ เวลาในการรอการนัดหมายจะนานขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงเทศกาลที่มีคนเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก

หลังจากที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครจะไม่สามารถยืมหรือดึงหนังสือเดินทางออกจากสถานทูตได้ ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าอยู่ที่ 15 วันปฏิทินโดยเฉลี่ย หรืออาจจะมีความล่าช้าในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ในแต่ระเดือนของฤดูกาลท่องเที่ยวนั้นๆ และประเภทของวีซ่าหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง

นอกจากนี้ ผู้สมัครที่มีแผนการท่องเที่ยวมากกว่า หนึ่งแผนการเดินทาง ควรจะวางแผนหลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากสถานฑูตแล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า