ยื่น , สมัคร เพื่อ , สำหรับ
วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
ใน
ประเทศไทย
การนัดหมาย
ผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นทุกท่านที่จะเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องไปปรากฎตัวเพื่อยื่นคำขอที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อการนัดหมาย

ชำระค่าธรรมเนียม 480 บาทต่อคำขอ ณ สาขาใดสาขาหนึ่งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
แสดงสำเนาหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรอกใบชำระเงินซึ่งทางธนาคารจะคืนสำเนาให้แก่ท่าน
โดยที่การชำระเงินนี้จะมีอายุใช้งาน 30 วันนับแต่วันที่ชำระ
เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว โปรดรอ 1 วันทำการเพื่อให้ระบบของเราปรับบัญชีการชำระเงินของท่าน
รอ 1 วันทำการ และคลิกที่นี่ เพื่อเลือกวันและเวลาสำหรับการนัดหมาย ณ สถานทูตฯ
เมื่อท่านได้ดำเนินการกำหนดวันนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์โดยอัตโนมัติถึงท่านซึ่งจะมีหนังสือนัดหมายแนบไปด้วย
โปรดพิมพ์หนังสือนัดหมายโดยใช้กระดาษเปล่าและนำหนังสือนัดหมายไปที่ สถานทูตฯ 15 นาทีก่อนเวลานัดหมายพร้อมกับคำขอวีซ่าของท่านและเอกสารประกอบต่างๆ ตามบัญชีตรวจสอบเอกสาร
ในกรณีที่ท่านไม่อาจเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ได้ หรือท่านประสบปัญหาใดๆ ท่านอาจติดต่อเราได้ผ่านศูนย์บริการของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ +66(02) 118 7003

การเลื่อนวันนัดหมาย: ท่านอาจเลื่อนวันนัดหมายของท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การเลื่อนวันนัดหมายจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อท่านแจ้งการเลื่อนวันนัดหมาย 2 วันทำการก่อนวันนัดหมายในครั้งแรกภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน

การยกเลิกวันนัดหมาย: ในกรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกวันนัดหมายของท่าน ค่าธรรมเนียมการบริการที่ท่านได้ชำระให้แก
่วีเอฟเอสจะไม่สามารถเรียกคืนได้ หากท่านต้องการดำเนินการนัดหมายใหม่ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง

โปรดทราบว่า: ค่าธรรมเนียมการบริการที่ได้ชำระให้แก่วีเอฟเอสนั้นจะไม่ได้รับคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด
สงวนลิขสิทธิ 2013. วีเอฟเอส โกลบอล สงวนสิทธิ