HOME  I  English  I  Thai     
ยื่น , สมัคร เพื่อ , สำหรับ
วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
ใน
ประเทศไทย
เกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นของท่าน
วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งประกอบไปด้วย 25
ประเทศที่ไม่มีการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างกัน

ประเทศดังกล่าวคือ
ออสเตรีย
เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อิตาลี
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มอลตา
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
โปรตุเกส
สโลวะเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์

อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเก้นนั้นมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2538
ประเทศในกลุ่มเชงเก้นกำหนดให้ผู้ที่เดินทางไปเยือนประเทศของตนจะต้องมีวีซ่า ที่ใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งเป็นการอนุญาตให้เข้าเขตเชงเก้นได้ กลุ่มประเทศเชงเก้นได้ตกลงกันโดยกำหนดให้มีข้อกำหนดการเข้าประเทศและแบบคำขอวีซ่าแบบเดียวกัน
หมายเหตุ : ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้นผู้ยื่นจะต้องทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยอยู่นานที่สุดในการเดินทาง หรือ ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง แต่ถ้าผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ โดยมีระยะเวลาในการพำนักอาศัยในแต่ละประเทศเท่าๆกัน ผู้ยื่นจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้ยื่นเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก

วีซ่าเชงเก้นอาจกำหนดให้ใช้เดินทางเข้าได้เพียงประเทศเดียวเท่านั้นก็ได้
(เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์) หรืออาจกำหนดให้เข้าได้ตามรายชื่อประเทศที่กำหนด
(เช่น เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์) ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือวีซ่าอาจไปเยือนประเทศต่างๆ เท่าที่กำหนดในวีซ่าเชงเก้นได้เท่านั้น

วีซ่าเชงเก้น (ระยะสั้น/สูงสุด 90 วันต่อช่วงเวลา 180 วัน)
หากท่านเป็นผู้ถือสัญชาติที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์
หรือวีซ่าสำหรับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในแคริบเบียน ท่านต้องยื่นขอวีซ่านี้ก่อนเดินทาง
ท่านสามารถตรวจสอบสัญชาติที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อการเดินทางไปเยือนเนเธ
อร์แลนด์ได้โดยคลิกที่ต้องขอวีซ่าหรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสัญชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่าแคริบเบียนในการไปเยือนส่วนต่าง
ๆ ของแคริบเบียนของราชอาณาจักร

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าแคริบเบียนสำหรับวิธีการในการขอวีซ่าเพื่อ
การเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในแคริบเบียน

วีซ่าเนเธอร์แลนด์นานกว่า 90 วัน

วีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลานานกว่า 90 วัน (วีซ่าเอ็มวีวี) จะต้องยื่นขอโดยตรงที่สถานทูตฯ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1:
ชำระเงินค่าบริการให้แก่วีเอฟเอสในอัตรา 480 บาทต่อคำขอวีซ่าหนึ่งฉบับ โดยสามารถชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา
  • กรอก 1 ใบต่อผู้สมัคร 1 ท่าน ดาวน์โหลดใบรับชำระเงิน
  • แสดงสำเนาหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
  • กรอกใบชำระเงินซึ่งทางธนาคารจะคืนสำเนาให้แก่ท่าน
    ท่านต้องทำการนัดหมายภายใน 30 วันนับจากวันที่ชำระ.

ขั้นตอนที่ 2:
รอ 1 วันทำการและเลือกที่นีเพื่อทำการนัดหมาย ทางเว็บไซต์ (ตัวอย่างวิธีการนัดหมายเพื่อขอวีซ่า)

ขั้นตอนที่ 3:
จัดเตรียมคำขอวีซ่าของท่านและปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซ
ต์นี้ และยื่นเอกสารประกอบต่างๆ ณ สถานทูตฯ
ตามกำหนดเวลานัดหมาย

ขั้นตอนที่ 4:
รับหนังสือเดินทางที่ผ่านกระบวนการพิจารณาวีซ่าแล้วทางบริการ
EMS (ไปรษณีย์ไทย)