ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซด์ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศไทยในกรุงเทพฯ เว็บไซด์นี้ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฏระเบียบวิธีการสมัครเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภารกิจทางการทูตของประเทศฑูตนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องขอว๊ซ่า
ค่าทำเนียมวีซ่า
ตรวจสอบที่นี้

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

Schedule an appointment to visit the visa application centre

ตรวจสอบที่นี้

ตรวจสอบสถานะคำร้องขอวีซ่า

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว

ตรวจสอบที่นี้

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด. โปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง

ข่าวสาร และ อัพเดต

โปรดทราบ บริษัทวีเอฟเอส จะเปิดทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์...

Published on

อ่านเพิ่มเติม