photo

ข่าวสาร และ อัพเดต

  • โปรดทราบ บริษัทวีเอฟเอส จะเปิดทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ ในประเทศวีซ่าระยะสั่ง รวมไปถึงวีซ่าแคริบเบียน และรับรองเอกสารเพื่อใช้ในราชการ ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
    โปรดทำการนัดหมายทุกครั้งในการเข้ามาติดต่อเพื่อยื่นคำร้อง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์