photo

ข่าวสาร และ อัพเดต

  • 16 December 2017

    กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซอยสุขุมวิท 13 ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ - กรุงเทพฯ ปัจจุบันถนนเปิดให้เข้าเลนเดียวซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการเดินจากถนนสุขุมวิทสายหลัก หรือโดยรถยนต์   แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าการจราจรจะค่อนข้างหนาแน่นรวมทั้งทางเข้าที่จอดรถ

  • โปรดทราบ บริษัทวีเอฟเอส จะเปิดทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ ในประเทศวีซ่าระยะสั่ง รวมไปถึงวีซ่าแคริบเบียน และรับรองเอกสารเพื่อใช้ในราชการ ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
    โปรดทำการนัดหมายทุกครั้งในการเข้ามาติดต่อเพื่อยื่นคำร้อง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์