HOME I English I español I ภาษาไทย 
Apply for
VISA to Spain
In
Thailand

บทนำ
สถานทูตสเปนประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศการเปิดให้บริการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน
ท่านที่มีความประสงค์ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน ณ. กรุงเทพมหานคร ซึ่งคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปพิจารณาที่สถานทูตสเปนประจำประเทศไทยต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสเปน
กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด
คำแนะนำนี้จะเป็นแนวทางเพื่อให้ท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ถูกต้องมากที่สุด
ทั้งนี้หากผู้ยื่นเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจจะส่งผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

โปรดทราบ:
ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่า/ฝ่ายกองตรวจคนเข้าเมืองของสถานทูตสเปนอาจมีความต้องการที่จะสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นรายบุคคลที่สถานทูตสเปนก่อนดำเนินการพิจารณาออกวีซ่าของท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะอำนวยความสะดวกในการนัดหมายเวลาให้ท่านเช่นกัน
 
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ข้อควรระวัง
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วย เงินสด เท่านั้นในวันที่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านั้น
ผู้ยื่นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้าเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น แต่ถ้าหากท่านมีความประสงค์ต้องการที่จะทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้า
ท่านสามารถทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้าได้ที่ การนัดหมายเพื่อขอวีซ่า
ขั้นตอนที่ 1 : ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าสเปน (พำนักระยะสั้น) ได้ที่ ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสเปน
ขั้นตอนที่ 2 : ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ 'วัตถุประสงค์ในการเดินทาง' ของท่าน - กรุณาทำความเข้าใจว่า ทางศูนย์ฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเพื่อให้ท่านสามารถผ่านกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าที่จะสมัครได้  หน้าที่หลักในการดำเนินการของศูนย์ฯ คือการให้บริการด้านการรับยื่นเอกสารต่างๆประกอบการขอวีซ่าเท่านั้น ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงไม่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่ หรือจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใด เพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตสเปนแต่เพียงผู้เดียว
ขั้นตอนที่ 3 : ท่านสามารถเข้าไปที่  "ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า" เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภท
ขั้นตอนที่ 4 : กรุณาอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน

หมายเหตุ หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปนแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาติให้ผู้สมัครที่ทำการสมัครวีซ่าประเภทท่องเที่ยวทำการยืมหนังสือเดินทางจากทางสถานทูตในขณะทำการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าควรยื่น คำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยทางสถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาวีซ่าอาจมีความล่าช้ากว่า 15 วันทำการอันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ เป็นช่วงที่มีผู้สมัครมาทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว, ประเภทวีซ่า, ประวัติการเดินทางของ แต่ละบุคคล เป็นต้น และกรุณาวางแผนการเดินไปประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเดินทางไปประเทศสเปนหลังจากท่านได้รับหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทุกท่านควรทำการยืนยันแผนการเดินทางหลังจากได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
คู่สมรสของคนสัญชาติ EU/ เช็งเก้น/และประเทศสหราชอาณาจักรที่มีความประสงค์ในการใช้สิทธิเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมาย  และเพื่อที่จะไม่ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 ประกันภัยการเดินทาง
เอกสารทางการเงิน
การยกเว้นค่าวีซ่า

มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 จดหมายรับรองสถานภาพการสมรสจากสถานทูตของคู่สมรสประเทศนั้นๆ
ใบทะเบียนสมรสไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ  ใบทะเบียนสมรสจากต่างประเทศ   ที่ได้รับการประทับตรารับรองเอกสารจากทางสถานทูตของคู่สมรสประเทศนั้นๆ
 
การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบออนไลน์
หากท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่นี่

ท่านสามารถติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่าโดยการพิมพ์ เลขที่ใบนัดฟังผล และ วันเกิดของท่าน ที่นี

ค้นหา
     
 
   คลิกที่นี่   
Search