HOME I  ENGLISH I  ภาษาไทย
Apply For
VISA to Sweden
In
Thailand
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของท่าน
เอกสารที่ต้องยื่นสำหรับการขอวีซ่าทุกประเภท

โปรดทราบว่าผู้ยื่นคำขอวีซ่าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ในการยื่นคำขอวีซ่าของตน

หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นๆ ควรมีอายุใช้ได้อย่างน้อยสามเดือนหลังการเดินทางกลับออกจากประเทศสวีเดนตามแผนการเดินทางแล้ว  โปรดทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร จะไม่รับพิจารณาหนังสือเดินทางที่มีการเสริมหน้าแทรกในหนังสือเดินทางนั้นๆ  โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยที่สุดสองหน้าเพื่อการตรวจลงตรา มิฉะนั้น ท่านจะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนการยื่นคำขอวีซ่า

ท่านจะต้องยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องตามประเภทวีซ่าที่ยื่นขอที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์และถูกต้อง และแบบเพิ่มเติมอื่นๆ ตามแต่จะกำหนด พร้อมแนบรูปถ่ายต้นฉบับตามลักษณะและขนาดที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (เช่น รูปถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอลไม่สามารถใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้)

จะต้องแนบคำแปลรับรองถูกต้องของเอกสารประกอบคำขอทุกฉบับที่เป็นภาษาไทยไปพร้อมกับคำขอด้วย

ข้อมูลอื่นๆ:

วีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

นอกเหนือไปจากเอกสารที่ต้องยื่นดังระบุข้างต้นแล้วนั้น ผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารและดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
แบบคำขอวีซ่าจะต้องลงนามโดยผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
สูติบัตรของผู้ยื่นคำขอ
หนังสือให้ความยินยอมของบิดาและมารดาในการอนุญาตให้เดินทางไปต่างไปประเทศได้ หากผู้ยื่นคำขออยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองเพียงคนเดียว จะต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองดังกล่าวด้วย เอกสารต่างๆ เหล่านี้จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้นที่ออกให้โดยหน่วยราชการไทย และจะต้องรับรองโดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองของผู้ยื่นคำขอด้วย

การประกันภัยการเดินทาง

ผู้เดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนและประเทศในเครือข่ายเชนเก้นทุกประเทศทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพ  ท่านอาจเลือกใช้บริการจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยหรือในยุโรปก็ได้  โปรดทราบว่ามีเพียงบริษัทประกันภัยในประเทศไทยไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สถานทูตฯ ยอมรับ  เงินเอาประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การค้างคืนในโรงพยาบาล และการถูกส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ  การประกันสุขภาพจะต้องมีผลใช้บังคับในประเทศเครือข่ายเชนเก้นด้วย และจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตลอดระยะเวลาในการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดน

การชดใช้จากบริษัทประกันภัยจะต้องชำระได้ในประเทศใดๆ ในสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ และลิกเคนสไตน์  ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือรับรองการประกันสุขภาพพร้อมกับการยื่นคำขอวีซ่าด้วย  โปรดทราบว่าท่านจะต้องนำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางติดตัวไปกับท่านด้วย เพราะอาจจะมีการตรวจเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ณ จุดตรวจพรมแดนเมื่อท่านเดินทางเข้าเขตประเทศในเครือข่ายเชนเก้น

โปรดคลิกที่นี่เพื่อบันทึกข้อมูลรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน

ข้อมูล ระบบการสแกนลายนิ้วมือ

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS)

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะมีการปรับเปลี่ยน  เนื่องจากระบบข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ VIS มีการเพิ่มขั้นตอน  โดยผู้สมัครจะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ เข้าระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

วัตถุประสงค์หลักของ VIS คือการอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่า และการควบคุมหรือตรวจสอบที่ชายแดน และเพื่อปรับปรุงความปลาดภัยสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สมัคร

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในเขตประเทศเชงเก้น จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวของท่านเอง เพื่อที่จะทำการถ่ายภาพระบบดิจิตอล และ สแกนลายนิ้วมือ ทั้ง 10 นิ้ว และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นหลักฐานเป็นเวลา 5 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป คลิกที่นี่

กระบวนการยื่นคำขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1:
ก่อนยื่นคำขอ โปรดตัดสินใจให้แน่วแน่เกี่ยวกับ 'วัตถุประสงค์ในการไปเยือน' ของท่าน - โปรดระลึกเสมอว่า เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านผ่านกระบวนการยื่นคำขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน หากแต่เราไม่อาจที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าได้  และโดยที่การทำงานของเรานั้นถูกจำกัดอยู่เพียงการให้บริการด้านการบริหารจัดการเป็นหลัก ดังนั้น เราจึงไม่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่ และจะใช้เวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใด เพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนแต่เพียงผู้เดียว

ขั้นตอนที่ 2:
โปรดไปที่โครงข่ายเชื่อมเว็บไซต์ (ลิ้งค์) "ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของท่าน" เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภท

ขั้นตอนที่ 3:
โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า/สถานทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ 4:
คำขอวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนทุกฉบับสามารถยื่นได้ที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า