HOME I  ENGLISH I  ภาษาไทย
Apply For
VISA to Sweden
In
Thailand
บทนำ
สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดศูนย์รับคำขอวีซ่าที่ดำเนินการโดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและวิธีการดำเนินการต่างๆ สำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งมีความประสงค์จะยื่นขอเชนเก้นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ดี การยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศสวีเดนและการยื่นขอวีซ่าเพื่อการเยือนประเทศสวีเดนที่เกินกว่า 90 วัน จะต้องยื่นขอโดยตรงกับสถานทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร

คำขอวีซ่านั้นจะต้องยื่นให้แก่ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดนในกรุงเทพมหานครตามเขตอำนาจที่กำหนด คำขอทุกฉบับจะถูกพิจารณาโดยสถานทูตสวีเดนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

โปรดทราบว่า: ผู้ยื่นคำขอวีซ่าทุกคนควรยื่นคำขอวีซ่าด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า

ผู้ยื่นคำขอวีซ่าทุกคนที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่านั้น ควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน  แนวทางการปฏิบัติที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้จะช่วยให้ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  อันจะช่วยลดความเสี่ยงกับการที่ท่านจะกรอกคำขอวีซ่าของท่านโดยไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรืออาจทำให้ต้องใช้เวลาที่นานกว่าปกติในการพิจารณาดำเนินการคำขอวีซ่าของท่าน

โปรดทราบว่าท่านอาจถูกเรียกโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนให้ไปปรากฎตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ ก่อนที่จะมีการพิจารณาตัดสินใจในคำขอวีซ่าของท่าน  ในการนี้ ศูนย์รับคำขอวีซ่าจะช่วยเหลือท่านในการนัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตกำหนด


ระยะเวลาในการดำเนินการ

โดยทั่วๆ ไปนั้น จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5 -7  วันทำการสำหรับการพิจารณาคำขอวีซ่าทุกประเภท ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนคำขอวีซ่าที่ได้มีการยื่นไว้ (ไม่นับรวมวันที่ยื่นคำขอและวันที่คำขอถูกส่งกลับมาที่วีเอฟเอส)  อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ขั้นตอนการดำเนินการอาจใช้เวลานานกว่านั้นได้

โปรดทราบว่าวีเอฟเอสจะให้บริการเกี่ยวกับคำสอบถามต่างๆ อันเกี่ยวกับสถานภาพคำขอวีซ่าของท่านตลอดระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่า

ข้อมูล ระบบการสแกนลายนิ้วมือ

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS)

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะมีการปรับเปลี่ยน  เนื่องจากระบบข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ VIS มีการเพิ่มขั้นตอน  โดยผู้สมัครจะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ เข้าระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

วัตถุประสงค์หลักของ VIS คือการอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่า และการควบคุมหรือตรวจสอบที่ชายแดน และเพื่อปรับปรุงความปลาดภัยสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สมัคร

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในเขตประเทศเชงเก้น จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวของท่านเอง เพื่อที่จะทำการถ่ายภาพระบบดิจิตอล และ สแกนลายนิ้วมือ ทั้ง 10 นิ้ว และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นหลักฐานเป็นเวลา 5 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป คลิกที่นี่

สำหรับผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์ที่จะยื่นคำขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน

สถานทูตฯ จะใช้ระบบการจองเวลาโดยจำกัดจำนวนการยื่นคำขอวีซ่าในแต่ละวัน
การนัดหมายสามารถกระทำได้โดยผ่านการประสานงานกับวีเอฟเอส ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์นับแต่วันที่ยื่นคำขอ

กระบวนการดำเนินการขอวีซ่า
ขั้นตอนที่ 1: ก่อนยื่นคำขอ โปรดตัดสินใจให้แน่วแน่เกี่ยวกับ 'วัตถุประสงค์ในการไปเยือน' ของท่าน - โปรดระลึกเสมอว่า เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านผ่านกระบวนการยื่นคำขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน หากแต่เราไม่อาจที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าได้  และโดยที่การทำงานของเรานั้นถูกจำกัดอยู่เพียงการให้บริการด้านการบริหารจัดการเป็นหลัก ดังนั้น เราจึงไม่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่ และจะใช้เวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใด เพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนแต่เพียงผู้เดียว
ขั้นตอนที่ 2 : โปรดไปที่โครงข่ายเชื่อมเว็บไซต์ (ลิ้งค์) "ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของท่าน" เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภท
ขั้นตอนที่ 3: โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า/สถานทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 4 : คำขอวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนทุกฉบับสามารถยื่นได้ที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า

การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านในระบบออนไลน์
หากท่านได้ยื่นคำขอวีซ่าไว้แล้ว ณ ศูนย์รับคำขอวีซ่า ท่านสามารถติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านได้ที่นี่

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านได้โดยเพียงกรอกหมายเลขรับและวันเดือนปีเกิดของท่าน  โปรด คลิกที่นี่

ค้นหา
     
 
   คลิกที่นี่   
Search