Top Button

หลังจากการยื่นใบสมัคร

หลังจากที่ท่านยื่นใบสมัครที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียที่ศูนย์กรุงเทพฯหรือศูนย์เชียงใหม่ คุณสามารถตรวจสอบสถานภาพใบสมัครได้โดยใส่หมายเลขอ้างอิง (VLN Number: AUV/AUX-TH-01-xxxxxx-X)ของใบสมัครและวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร โดย เข้าที่นี่

ใบสมัครที่ยื่นออนไลน์

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

แนะนำติชมการให้บริการ

การรับผลใบสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 กระทรวงกิจการประเทศออสเตรเลีย ได้เริ่มมีการใช้บริการการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสือเดินทางหรือที่อยู่ โดยการกรอก ฟอร์ม 929 – Change of address and/or passport details. ผู้สมัครสามารถส่งแบบฟอร์ม 929 และเอกสารประกอบอื่น ๆ ไปที่อีเมล์ 929@homeaffairs.gov.au.

โปรดอย่าจอง/ซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต


Previous