Top Button

Disclaimer

วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด (หลังจากนี้เรียกว่า “วีเอฟเอสโกลบอล”) เป็นผู้ได้รับสัญญาเพื่อให้บริการแก่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย (สถานทูต) ผ่านกรมกิจการความมั่นคงของออสเตรเลีย

วีเอฟเอสโกลบอลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดในประเทศออสเตรเลียโดยให้บริการดังต่อไปนี้ :

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลีย :

ให้บริการทำนัดหมาย ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า รับคำร้องขอวีซ่า เก็บข้อมูลชีวภาพตามความเหมาะสม รับค่าธรรมเนียมและบริการเสริมพร้อมกับส่งต่อให้สถานทูตและส่งคืนเอกสารให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าตามความเหมาะสม

ศูนย์รับข้อมูลชีวภาพ :

ให้บริการทำนัดหมาย รับค่าธรรมเนียมบริการและเก็บข้อมูลชีวภาพ

ศูนย์รับข้อมูลชีวภาพและศูนย์บริการลูกค้า :

ให้บริการทำนัดหมาย ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า รับค่าธรรมเนียมบริการและเก็บข้อมูลชีวภาพ

โปรดทราบว่า สถานทูตเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธวีซ่าออสเตรเลียแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยวีเอฟเอสโกลบอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ ในทุกกรณีหากเกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาหรือในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมและการปฏิเสธคำร้องขอวีซ่า

วีเอฟเอสโกลบอลใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายของเอกสารใด ๆ ของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในระหว่างการเคลื่อนย้ายโดยอุบัติเหต การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาของวีเอฟเอสโกลบอล รวมทั้งในกรณีที่เอกสารได้รับการส่งคืนให้ผู้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว

การให้บริการ

ในการใช้บริการ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ายินยอมและตกลงภายใต้เงื่อนไขว่า เอกสารจะได้รับการส่งคืนโดยวีเอฟเอสโกลบอลผ่านผู้ให้บริการส่งเอกสาร ซึ่งดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่ 3 วีเอฟเอสโกลบอลไม่ได้ควบคุมหรือบริหารจัดการบริษัทส่งเอกสาร รวมทั้งไม่ได้ควบคุมหรือบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ให้บริการโดยบริษัทส่งเอกสาร วีเอฟเอสโกลบอลขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าอันเนื่องมาจากเอกสารของท่านล่าช้า/อยู่ผิดที่/สูญหาย/เสียหายจากบริษัทส่งเอกสาร หรือความล่าช้า/อยู่ผิดที่/สูญหาย/เสียหายอันเนื่องมาจากความละเลย อุบัติเหต หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม

วีเอฟเอสโกลบอลหรือตัวแทนจะไม่รับโทษไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยบังเอิญหรือไม่ได้ตั้งใจเป็นกรณีพิเศษ หรือผลเสียหายข้างเคียงที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า สูญหาย ความเสียหายของเอกสาร รวมถึงหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในทุกกรณี

หากไม่ใช่กรณีดังที่กล่าวมาข้างต้น วีเอฟเอสโกลบอล และ/หรือ ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวจะรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือชำรุดระหว่างการเคลื่อนย้ายโดยจำกัดอยู่ที่ค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บโดยสถานทูตเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เสียหายหรือชำรุด และจะช่วยเหลือผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในการทำวีซ่าใหม่แทนวีซ่าที่สูญหายผ่านช่องทางการยื่นคำร้องขอวีซ่าปกติ ทั้งนี้การชดใช้ค่าเสียหายของค่าธรรมเนียมจะทำโดย วีเอฟเอสโกลบอลให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น โดยผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานทูต ผู้ยื่นคำร้องยอมรับตามที่กล่าวมาข้างต้นถึงการจำกัดความรับผิดชอบ ซึ่งยินยอมรับความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย และการจำกัดความรับผิดชอบนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของการสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ

วีเอฟเอสโกลบอลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ตัวแทน ฯลฯ จะไม่รับผิดชอบ และ/หรือ มีภาระหน้าที่ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่ามีเหตุผลใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า หรือสูญหาย หรือเสียหายต่อหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่ 3 ที่เป็นผู้ให้บริการส่งเอกสาร รวมถึงระหว่างที่คำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่น ๆ ถูกเคลื่อนย้ายระหว่างวีเอฟเอสโกลบอลและสถานทูต และรวมทั้งเมื่อวีเอฟเอสโกลบอลส่งคืนให้กับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว

ค่าธรรมเนียมบริการ - เมื่อวีเอฟเอสโกลบอลได้รับค่าธรรมเนียมบริการจากผู้ยื่นคำร้องแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินด้วยวิธีใดตาม ไม่ว่าบริการนั้นจะได้รับอนุมัติจากสถานทูตหรือไม่ก็ตาม

ค่าธรรมเนียมบริการ

เมื่อวีเอฟเอสโกลบอลได้รับค่าธรรมเนียมบริการจากผู้ยื่นคำร้องแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินด้วยวิธีใดตาม ไม่ว่าบริการนั้นจะได้รับอนุมัติจากสถานทูตหรือไม่ก็ตาม

โฆษณา

ผู้ยื่นคำร้องอาจได้รับสื่อโฆษณาไปพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกส่งคืนให้ท่าน หากผู้ยื่นคำร้องไม่ประสงค์จะรับสื่อโฆษณาพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ยื่นคำร้องต้องแจ้งวีเอฟเอสโกลบอลล่วงหน้าก่อนการยื่นเอกสารนั้น ๆ

วีเอฟเอสโกลบอลขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือเพิกถอนเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมดตามที่กล่าวในที่นี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสโกลบอลไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือเพิกถอนเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมด และข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้นในที่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวีเอฟเอสโกล บอล

เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการที่วีเอฟเอสโกลบอลเป็นผู้ให้บริการต่อผู้ยื่นคำร้อง จะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลในประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ ผู้ยื่นคำร้องยอมรับและยืนยันว่า ผู้ยื่นคำร้อง และ/หรือ ตัวแทนได้อ่านและทำความเข้าใจก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อยกเว้นต่อเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในที่นี้ทั้งหมด

ที่อยู่สำนักงาน :

วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 10/198-203 ชั้น 28-29 อาคารเทรนดี้ ถนนสุขุมวิทซอย 13

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110