Top Button

ขั้นตอนการสมัคร

ข้อมูลในหน้านี้สำหรับผู้สมัครที่สามารถขอวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย

ในกรณีที่คุณมีความประสงค์ที่จะขอวีซ่าออสเตรเลีย กรุณาอ่านข้อมูลในหน้านี้อย่างละเอียดเพื่อที่จะช่วยให้การขอวีซ่าของคุณสะดวกและรวดเร็วขึ้น

 ก่อนทำการยื่นขอวีซ่า กรุณาอ่าน ข้อควรรู้ที่สำคัญ สำหรับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ  

โปรดแน่ใจว่า คุณได้อ่าน ข้อมูลด้านความปลอดภัย ก่อนที่จะเข้ามาที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

กรุณาเข้าไปดู วันหยุดประจำปี

ขั้นตอนที่ 1

เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารดังต่อใปนี้

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว
  รูปถ่าย
  • 1ใบ สำหรับวีซ่าชั่วคราว , 2ใบ สำหรับวีซ่าถาวร
   มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจนทุกหน้าที่มีการใช้งาน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจนเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลของผู้ยื่นขอวีซ่า (หน้าที่มีรูป) 2 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นไปตามประเภทของวีซ่า
 • เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯกำหนด ดูรายละเอียดที่ ประเภทของวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) -
ผู้สมัครหลัก/ค่าธรรมเนียมต่อผู้สมัคร
การยื่นใบสมัครพร้อมทำไบโอเมตทริกซ์ – ผู้สมัครหลัก 773บาท
การทำไบโอเมตทริกซ์เท่านั้น 734 บาท
ผู้สมัครที่ติดตามผู้สมัครหลักในใบสมัครเดียวกัน/ค่าธรรมเนียมต่อผู้สมัคร
การยื่นใบสมัครพร้อมทำไบโอเมตทริกซ์ – ผู้สมัครที่ติดตามผู้สมัครหลักในใบสมัครเดียวกัน 541 บาท
การขอCitizenship by Descent 541 บาท
การยื่นเอกสารเพิ่มเติม(ยกเว้นเอกสารที่สถานทูตร้องขอเพิ่มเติม) 541 บาท
           ค่าจัดส่งไปรษณีย์
ผลการพิจารณาใบสมัครหรือเอกสาร 200 บาท

** โปรดทราบว่าใบสมัครที่ยื่นขอวีซ่าผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ผลการพิจารณาใบสมัครจะถูกจัดส่งกลับโดยทางไปรษณีย์เท่านั้น

** ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 2

การนัดหมายทางออนไลน์ก่อนการยื่นใบสมัครเป็นข้อกำหนดบังคับ ตารางนัดหมาย สำหรับยื่นใบสมัครที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทยและเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ผู้สมัครสามารถทำการนัดหมายโดยเลือกตามลิงค์ด้านล่างซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทใบสมัครของคุณ

 1. สำหรับผู้สมัครทั่วไป –  สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ โดยสามารถทำการจองได้สูงสุด 6 ท่านต่อ 1 การจอง และขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่างในระบบ

 2.  ห้องรับรองพิเศษ – โดยบริการนี้ผู้สมัครจะไม่ต้องรับคิว  สะดวกและเป็นส่วนตัว มีเครื่องดื่มและอาหารว่างบริการ บริการจัดส่งผลการพิจารณากลับ บริการส่งข้อความแจ้งเมื่อผลการพิจารณาแล้วเสร็จ บริการถ่ายเอกสารจำนวน 50 แผ่น และบริการถ่ายรูปสำหรับติดใบสมัครจำนวน 1 ชุด (6 ใบ) กรุณาเลือก “Premium Lounge” สำหรับบริการนี้ในช่องเลือกประเภทวีซ่า


 3.     การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์เท่านั้น – สำหรับผู้สมัครยื่นวีซ่าออนไลน์ ผ่าน IMMIACCOUNT และได้รับจดหมายแจ้งเพื่อเรียกเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จากสถานทูต กรุณาเลือก “Biometric Collection” ในช่องเลือกประเภทวีซ่า


กรุณาไม่ทำการนัดหมายก่อนการได้รับจดหมายแจ้งเพื่อเรียกเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

กรุณามาถึงศูนย์ยื่นวีซ่าก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สมัคร

ใบสมัครที่สมบูรณ์นั้น ผู้สมัครจะต้องยื่นวีซ่าให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และประเภทวีซ่า กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและเซ็นต์ในแบบฟอร์มใบสมัครตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง จ่ายค่าธรรมเนียม

สำรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องเป็นผู้เซ็นต์ในแบบฟอร์มใบสมัคร

เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของใบสมัคร ผู้สมัครควรยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าได้ตามประเภทวีซ่า)

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนในวันที่ยื่นขอวีซ่า เจ้าหน้าที่สถานทูตสามารถพิจารณาจากเอกสารผู้สมัครยื่นประกอบแบบฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ยื่น ตามกฎหมายการย้ายถิ่นฐานของประเทศออสเตรเลียอนุญาตให้ตัดสินใบสมัครได้ทุกเมื่อหลังจากที่ยื่นคำขอแล้ว

การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ในการตรวจเก็บข้อมูลไบโอเมติกซ์นั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ประเภทสี หรือประเภทที่มีขนาดใหญ่ก่อนทำการถ่ายรูปใบหน้า

สำรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องอยู่ด้วยในขณะเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ขั้นตอนที่ 3

หนังสือเดินทางตัวจริงจะคืนให้แก่ผู้สมัครในวันที่ยื่นหลังจากเสร็จขั้นตอนการยื่นใบสมัครและการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 4

การจัดส่งผลและเอกสารคืน

 • ส่งทางอีเมล หรือ
 • ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
Previous Next