Top Button

การยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรเลีย

ในประเทศไทย

การนัดหมายล่วงหน้า

โปรดทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้สมัครที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท รวมถึงใบสมัคร Citizenship by Descent และหรือ การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในกรุงเทพฯและเชียงใหม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

ใบสมัครออนไลน์จะต้องทำการนัดหมายสำหรับการเก็บข้อมูลอไบโอเมตริกซ์ เฉพาะหลังจากได้รับจดหมายแจ้งให้มาเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย

คำแนะนำในการนัดหมาย

 • ก่อนที่คุณจะทำการนัดหมายคุณควรอ่านขั้นตอนการขอวีซ่าที่มีอยู่ในเว็บไซต์ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • หากคุณได้รับบาดเจ็บชั่วคราว มีการตกแต่งหรือเฮนน่าบนนิ้วของคุณ คุณควรรอจนกว่าการบาดเจ็บจะหาย / ตกแต่งหรือเฮนน่าลบออกก่อนวันนัดหมาย มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณได้อย่างถูกต้อง
 • โปรดทราบว่าเฉพาะผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้เข้ามายื่นขอวีซ่า ยกเว้น บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเด็กที่มาพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือผู้สมัครที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือความพิการ
 • คุณสามารถจองได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนังสือเดินทาง
 • ใบสมัครจะไม่ได้รับการยอมรับจากศูนย์ยื่นวีซ่า หากชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับชื่อที่แสดงในใบนัดหมาย
 • หากคุณเป็นหนึ่งในกรุ๊ป หรือสมาชิกในครอบครัว ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องทำการนัดหมายแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นครอบครัว 4 คนที่มีผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คนคุณต้องนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
 • สำหรับการยื่นใบสมัครที่เป็นกรุ๊ปเดินทางด้วยกัน (ตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป) สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทางโทรศัพท์ +662 118 7100 หรือส่งอีเมลมาที่ appointmentsagent.auth@vfshelpline.com เพื่อทำการนัดหมาย
 • กรุณานำใบนัดหมายนี้มาแสดงตามวันและเวลาที่นัดหมาย
 • กรุณามาถึงศูนย์ยื่นขอวีซ่า 15 นาทีก่อนเวลานัดหมาย
 • เวลานัดหมายคือเวลาที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ศูนย์ยื่นวีซ่า และไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับบริการที่เคาน์เตอร์ยื่นในเวลาเดียวกัน โปรดคำนึงถึงเวลารอคอยที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเมื่อคุณจองการนัดหมาย
 • หากคุณพลาดการนัดหมายในวันที่กำหนดระบบจะไม่อนุญาตให้คุณทำการนัดหมายใหม่หรือยกเลิกและคุณจะต้องนัดหมายใหม่หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง
 • คุณสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ในวันทำการถัดไป และสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น

โปรดทราบ: ในกรณีที่คุณมาถึงศูนย์ยื่นวีซ่าโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า คุณอาจได้ยื่นใบสมัครหรือทำไบโอเมตทริกซ์เท่านั้นโดยต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ทำการนัดหมายมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่มีการจองมาในวันนั้นๆหรือคุณสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าตามหน้านี้และมาตามวันและเวลาที่นัดหมาย