Top Button

วีซ่าท่องเที่ยว

คำอธิบาย

หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อสันทนาการ หรือ เยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนสั้นๆ (น้อยกว่า 3 เดือน)

หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อติดต่อเจรจาด้านธุรกิจ เช่นนักธุรกิจเพื่อการติดต่อในหน้าที่เป็นระยะสั้นๆ รวมถึงผู้ ที่เข้าร่วมประชุม ชมงานแสดงสินค้า หรือร่วมสัมมนาอบรม ด้านภาระกิจต่างๆ แต่ผู้ถือวีซ่านี้จะไม่สามารถทำงาน รับค่าจ้าง หรือ ให้บริการเปิดขายสินค้า แก่บริษัท ร้านค้า องค์กร หรือ บุคคลทั่วไปได้

ท่านสามารถดูข้อมูลสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ ประเภท 600ได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx หรือ https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี (บาท)
วีซ่าท่องเที่ยว/วีซ่าธุรกิจ ประเภท 600 145 3150 - - - -

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือแบงค์ดราฟท์โดยสั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมได้ ในเว็บไซด์ของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่ Fee & Charges

ค่าธรรมเนียมวีเอฟเอสต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่ายบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด

ผู้สมัครหลัก/ค่าธรรมเนียมต่อผู้สมัคร
การยื่นใบสมัครพร้อมทำไบโอเมตทริกซ์ – ผู้สมัครหลัก
895 บาท
การทำไบโอเมตทริกซ์เท่านั้น 850 บาท
ผู้สมัครที่ติดตามผู้สมัครหลักในใบสมัครเดียวกัน/ค่าธรรมเนียมต่อผู้สมัคร
การยื่นใบสมัครพร้อมทำไบโอเมตทริกซ์ – ผู้สมัครที่ติดตามผู้สมัครหลักในใบสมัครเดียวกัน 626 บาท
การขอCitizenship by Descent 626 บาท
การยื่นเอกสารเพิ่มเติม(ยกเว้นเอกสารที่สถานทูตร้องขอเพิ่มเติม) 626 บาท
            ค่าจัดส่งไปรษณีย์
ผลการพิจารณาใบสมัครหรือเอกสาร 200 บาท

ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย

Photospec

กรุณายื่นรูปถ่าย1 ใบพร้อมกับใบสมัครของท่าน
รูปถ่ายติดใบสมัคร :

  • อายุไม่เกิน6 เดือน
  • ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม.
  • ภาพสี พื้นหลังเรียบ
  • หน้าตรงและใบหน้าชัดเจน

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

สำหรับระยะเวลาพิจารณาใบสมัครในปัจจุบันสามารถดูได้ที่: Global visa and citizenship processing times

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทยโปรดทราบว่าถ้าท่านเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาเยี่ยมเยือนหรือไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯอาจโอนใบสมัครของท่านไปยังสถานทูตออสเตรเลียหรือสถานกงสุลใหญ่ประเทศอื่น เป็นผลให้ท่านอาจต้องยื่นใบสมัครของท่านโดยตรงที่ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียในประเทศที่ท่านมีถิ่นฐานพำนัก โปรดดูที่เว็บไซต์ กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย)สำหรับรายละเอียดการติดต่อประเทศที่พำนักของท่าน: http://www.homeaffairs.gov.au/about/contact/offices-locations

แบบฟอร์มใบสมัคร

  แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยว
  แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าธุรกิจประเภท 600

วีธีดาวน์โหลดไฟล์:

ไฟล์นี้จะต้องใช้รูปแบบ PDF

คุณต้องใช้โปรแกรมAdobe Acrobat Reader ในการเปิดดูและดาวน์โหลด

กรุณา คลิ๊กที่นี่เ พื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

adobe