Top Button

Tham khảo biểu phí xin thị thực

Xin được thông báo rằng biểu phí thị thực đã được cập nhật, có hiệu lực từ ngày 01 tháng Bảy năm 2021, quý khachs vui lòng truy cập đường dẫn Visa Pricing Currency Table để biết thêm chi tiết.