top

SAU KHI NỘP HỒ SƠ

Sau khi bạn nộp hồ sơ xin thị thực tới bỉ và chờ đợi xét duyệt, bạn có thể kiểm tra hồ sơ tình trạng hồ sơ tại đây.

Hoặc nếu bạn muốn biết thêm về hồ sơ và diễn biến của hồ sơ xin thị thực, bạn có thể kiểm tra tình trạng thông qua văn phòng nhập cảnh của Bỉ tại đây.

Trang trước