Button Top

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ผู้ให้บริการในการตรวจโรคนั้น เป็นสถาบันผู้ให้บริการจากภายนอก โดยที่วีเอฟเอสโกลโบลมิได้เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องด้วย วีเอฟเอสโกลโบลมิได้เป็นผู้ประเมิน ควบคุม หรือรับรองให้กับผู้ให้บริการ และวีเอฟเอสโกลโบลมิได้การันตีหรือรับประกันบริการนั้นๆ วีเฟเอสโกลโบลมิได้เป็นผู้รับผิดชอบหรือรับผิดใดใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับข้อร้องเรียนอันเกิดจากการบริการต่างๆเหล่านี้และสถาบันผู้ให้บริการ หน้าที่ของวีเอฟเอสคือการนัดหมายเพื่อตรวจโควิดเท่านั้น การตรวจและการแจ้งผลเป็นความรับผิดชอบของสถาบันผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว

โปรดทราบว่าการตรวจโควิดนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผลการตรวจไม่พบเชื้อ มิได้มีผลเชิงบวกใดใดกับการตัดสินวีซ่าหรือการเข้าประเทศ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ปัจจุบันอย่างละเอียดก่อนการเดินทาง การตัดสินใจเรื่องวีซ่ายังคงสงวนสิทธิ์ให้เป็นของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และ วีเอฟเอสโกลโบล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดทั้งสิ้นในการตัดสินวีซ่า


กลับไป ดำเนินการต่อหรือคุณสามารถจัดเตรียมประกันภัยการเดินทางของคุณเอง ในกรณีนี้คุณจะต้องแสดงหลักฐานกรมธรรน์ของคุณเมื่อคุณในวันนัดหมายที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า