Uslovi korišćenja

Prilikom podnošenja zahteva za vizu VFS Global može pružiti usluge kao što su dole detaljno opisane. Ove usluge će biti obezbeđen gde je to dozvoljeno od strane Vlade zemlje u koju se prijavljujete da posetite. Ove usluge možda neće biti moguće u svim zemljama.

Usluge kratkih poruka

Usluga za kratke poruke („SMS“) pružena je radi ažuriranja podnosioca zahteva za vizu o trenutnom statusu njihove aplikacije. SMS se zasniva na informacijama koje je dostavila Norveška ambasada („Ambasada“)

Vreme isporuke SMS-a zavisi od nekoliko faktora, poput prometa na mobilnoj mreži i od toga da li je mobilni telefon podnosioca zahteva za vizu u mrežnom obhvatu i uključen i ne može garantovati VFS Global. VFS Global nije operator mobilne mreže i ne garantuje isporuku SMS poruka.

Podnosilac vize potvrđuje da je dostavljen tačan broj mobilnog telefona za prijem SMS-a. Podnosilac vize potvrđuje da je vlasnik ili zakoniti korisnik mobilnog uređaja ili telefona. Podnosilac zahteva za vizu prihvata da korišćenje mobilni telefon druge osobe ili pružanje netačnog broja mobilnog telefona ili neovlašćena upotreba broja mobilnog telefona za primanje SMS-a može da podrazumeva otkrivanje poverljivih podataka podnosioca za vizu, čije je otkrivanje na rizik samog podnosilaca za zahteva za vizu.

Jednom kupljene SMS usluge biće dostupne podnosiocu zahteva od trenutka prijema aplikacije za vize do završetka obrade aplikacije ili drugog perioda za koji VFS Global može daVas savetuje putem naše veb stranice koja se nalazi na www.vfsglobal.com/Norway/Serbia/VFS Global zadržava pravo da povuče ovu uslugu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Podnosilac zahteva za vizu ne sme koristiti (ili dozvoliti bilo kojoj trećoj strani da koristi) SMS uslugu za slanje bilo koje poruke ili komunikacije koja je neželjena, nezakonita, uvredljiva, nepristojna, nepristojna ili pretnja ili izaziva uznemirenost, neprijatnosti ili nepotrebnu anksioznost ili krši prava trećih lica. VFS Global zadržava pravo da povuče SMS uslugu takvom podnosiocu vize ukoliko podnosilac zahteva za vizu krši ove uslove i odredbe. VFS Global takođe može povući SMS usluge ako VFS Global po vlastitom nahođenju shvati da se SMS usluga koristi u takve svrhe.

Iz operativnih razlogatehničke specifikacije SMS usluga na VFS Global može varirati bez prethodne najave. U slučaju bilo kakve promene SMS usluga, ovi uslovi i pravila tretiraju se na odgovarajući način.

Podnosilac zahteva za vizu potvrđuje da problemi sa SMS-om u bilo kojem trenutku mogu da budu pod negativnim uticajem na: mobilnu mrežu podnosioca zahteva za vizu,uključujući događaje više sile, bez ograničenja, smetnje u pokrivenosti mreže. VFS Global nije odgovoran ili obavezan za podnosioca vize za bilo kakav gubitak, štetu ili troškove koji su nastali direktno ili indirektno od strane podnosioca zahteva za vizu kao rezultat bilo kakvih poteškoća koje je imao pružalac usluga mobilne telefonije podnosioca vize. U skladu sa ograničenjima opisanim u ovom stavu, VSD Globalno vrši usluge sa razumnom pažnjom i umećem.

Ako podnosilac vize ne primi SMS usluge, podnosilac zahteva za vizu treba da obavesti VFS Global putem e-pošte ili brojeva za pomoć koji su navedeni na našoj kontaktstranicu.

Da biste koristili usluge, podnosilac viza treba se obratiti uputstvima koja su dostupna na www.vfsglobal.com/Norway/Serbia/veb sajt. Podnosilac zahteva za vizu se slaže da će se pridržavati svih uputstava koja možemo dati u vezi sa SMS uslugama, uključujući bezbednosna uputstva. Mi ćemo imati pravo da svako nepoštovanje ovih uputstava tretiramo kao kršenje istih što nam daje pravo da odbijemo podnosiocu zahteva za vizu SMS uslugama.

Podnosilac vize je odgovoran za plaćanje troškova za porijeklo poruke. Naknade jednom plaćene za SMS uslugu neće se vratiti ni pod kojim uslovima.

Podnosilac viza ćena sopstvenom riziku da bude odgovoran za uzimanje sve razumne mere da spreči neovlašćena lica da dobiju pristup uslugama.

VFS Global može po vlastitom nahođenju da privremeno obustavi pružanje SMS usluga ako takva usluga može značajno da utiče na kvalitet bilo koje telekomunikacione usluge, uključujući SMS usluge koje pruža VFS Global.

VFS Global izričito isključuje svu odgovornost bilo koje vrste (uključujući nepažnju) u vezi sa bilo kakvim informacijama trećih strana ili drugim materijalimakoje su dostupne na, ili koji se može pristupiti preko SMS servisa.

Ovi termini i uslovi su regulisani zakonom Bosne i obe strane podležu isključivu nadležnost sudova u Sarajevu, Bosna.

Raspored Intervjua

Određene diplomatske misije mogu tražiti od podnosioca zahteva da prisustvuje ličnom razgovoru. Podnosioci prijaveće morati da dostave referentni broj svoje prijave i / ili određene lične podatke, kao što su prezime, ime, datum rođenja, telefonski broj, adresa ulice, e-mail, datum prijave, broj pasoša itd. za jedinstvene svrhe identifikacija podnosioca prijave.

Sve takve informacije, objavljene, opremljene i dostavljene od strane podnosioca zahteva za vreme zakazivanja intervjua, biće dostavljene odgovarajućoj diplomatskoj misiji koja je nadležna za primanje takve prijave.

Određeni podaci i informacije u vezi sa viznim aplikacijama koje je primio VFS GLOBAL trenutno se čuvaju / nalaze u datacentrima, čiji detalji su u našojIzjavi o Privatnosti. Podaci koje je VFS Global prikupio u svojim sistemima za obradu aplikacija za vize iz Evropske unije čuvaju se unutar granice Evropske unije (EU). Podaci podnosilaca zahteva koji nisu iz EU mogu se čuvati u VFS Global sistemima bilo unutar granice EU u našem centru podataka u Velikoj Britaniji (London) ili u našem data centru u Indiji (Mumbai).

Ova informacija može se koristiti, objaviti od strane VFS Global-a za obavljanje različitih obaveza prema odgovarajućim diplomatskim misijama i bićeizbrisana u roku od 30 (trideset) dana od dana kada ih VFS Global dobio.

Veze trećih strana

Veb sajt VFS Global može da sadrži linkove do veb sajtatrećih strana koje promovišu različite proizvode i / ili usluge koje VFS Global ne poseduje ili ne rukuje. Ovi linkovi do veb-sajtova su u prirodi plaćene reklame i nisu verifikovani od strane VFS Global.

Ovi linkovi su obezbeđeni za praktičan pristup. Pristup ovim vezama je dobrovoljan i ne znači da ga VFS Global podržava ili je povezan s bilo kojom od ovih veb sajtovatrećih strana. Od korisnika se traži da koriste ove linkove po sopstvenom nahođenju, riziku i ceni pri radu s ovim veb sajtova, a ni VFS Global niti njeni službenici, zaposleni, agenti ne snose bilo kakvu odgovornost ili obavezu bilo koje prirode za ove veb stranice / linkove ili treće strane i ostale informacije sadržane u njima.

Spam

VFS Global ne toleriše spam.

Veb sajtove ili komunikacioni alati VFS Global ne smiju se koristiti za slanje neželjene pošte ili na drugi način slanje sadržaja koji bi prekršio odredbe i uslove VFS Global korisničkog ugovora.

VFS Global filtrira i automatski skenira poruke za viruse i druge nezakonite ili zabranjene sadržaje pre nego što se šalju.

Da biste prijavili bilo kakve probleme vezane za neželjenu poštu ili spam na VFS Global, obratite se na e-mail adresu communications@vfsglobal.com.

VFS Global ne čuva trajno poruke e-pošte poslate nama ili od nas. . VFS Global ne iznajmljuje niti prodaje bilo koju adresu e-pošte trećim licima.

Nije dozvoljeno licenciranje, dodavanje, modifikovanje, prikrivanje, hakovanjeili zloupotreba veb sajta VFS Global ili njegovog sadržaja.

Lažno regrutovanje / Ponude za zapošljavanje

VFS Global je zapazio da se pojedinci lažno predstavljaju kao agenti ili predstavnici VFS Global-a, obrate se ljudima da ponude lažne / fiktivne mogućnosti zapošljavanja, sa namerom da ukradu lične podatke ili traže novac od ljudi. VFS Global podstiče podnosioca zahteva za Vizu / korisnika na oprez i zdrav razum pri primanju bilo koje takve ponude za zapošljavanje, koja zahteva plaćanje bilo kakvih naknada / novca ili obećava radnu vizu u zamenu za novac. Spomenute ponude su potpuno lažne i nisu validne. VFS Global nije agencija za zapošljavanje i ne nudi usluge zapošljavanja. Prevare rade prvenstveno putem interneta, e-pošte, telefona itd. VFS Global upozorava ljude da se paze na takve prevare

Imajte na umu da je VFS Global kompanija za obradu viza i sarađuje samo sa vladinim i diplomatskim misijama kako bi ispunila svoje administrativne zahteve za obradu zahteva za vizu. Ni VFS Global, niti njegovi predstavnici neće ni pod kojim uslovima tražiti novac od pojedinaca kako bi ih namamili mogućnosti zapošljavanja bilo u VFS Global-u ili van njega. Ako ste dobili neku ponudu koja sugeriše da je od VFS Global, a za koju traže novac, ovi tipovi ponuda su prevare.

Upozoravajući znakovi prevare prilikom zapošljavanja.

Slede neki primeri prevara o zapošljavanju koji krše procese i etičku praksu kompanije VFS Global:

 • E-mail se ne šalje sa zvanične adrese e-pošte VFS Global, već sa besplatne usluge e-mail kao što su: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo itd. Takođe je moguće da se e-mail pošalje iz lažnu e-mail adresu.
 • Podnosioci zahteva za Vizu / korisnikasu zamoljeni da otkriju lične ili poverljive informacije.
 • Podnosioci zahteva za Vizu / korisnikasu zamoljeni da budu intervjuisani preko telefona ili preko tipa programa za instant-poruke.
 • Podnosioci zahteva za Vizu / korisnikasu dužni da plaćaju naknadu / novac.
 • Podnosioci zahteva za Vizu / korisnika treba da popune lažne dokumente o zapošljavanju, kao što su obrasci za prijavu ili vizu za zapošljavanje (VFS Global naziv i logotip mogu biti falsifikovani / izrađeni i navedeni u dokumentaciji bez ovlašćenja).
 • Insistiranje na hitnosti.
 • Zatražiće se novac za obradu radnih dozvola, Viza aplikacija ili slično.

Takvi postupci su verovatno za cilj da prevare ili dobiju lične podatke od žrtava.

Aktivnosti ovih pojedinaca uključuju krivične i građanske obaveze. Iako VFS Global takvu stvar shvata ozbiljno i zadržava pravo da se obrati nadležnim agencijama za sprovođenje zakona radi istrage i krivičnog gonjenja takvih ilegalnih aktivnosti, često je teško pronaći i procesuirati ove osobe.

Stoga, ako Podnosioci zahteva za Vizu / korisnikdobije zahtev, pismeno ili usmeno, za intervju ili ponudu za posao za koju se veruje da može biti lažna ili sumnjiva, VFS Global apelira na korisnike da ih zanemare i potvrde na VFS Global  communications@vfsglobal.com

Ako Podnosioci zahteva za Vizu / korisniksaznaju da se radi o prevari, VFS Global podstiče da se odmah obrate lokalnoj policiji i / ili bilo kom nadležnom organu i da obaveste VFS Global prijavljujući prevaru našem službeniku za poštovanje zakona na acco@vfsglobal.com

VFS Global ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu, troškove ili neprijatnosti koje proizilaze iz ovih neovlašćenih lica i / ili aktivnosti.

 • Izmene u ovim Uslovima korišćenja

  Imajte na umu da se Uslovi korišćenja veb stranice mogu povremeno ažurirati bez ikakvog obaveštenja i na taj način se od korisnike / podnosioci zahteva da redovno posećuju veb sajt VFS Global kako bi pristupili poslednjoj izjavi o politici.

 • Kontakt

  Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja ili prakse koji su ovde opisani, kontaktirajte nas na našim regionalnim kancelarijama.Za više informacija https://www.vfsglobal.com/