Top Button

Okręgi Konsularne

Zgodnie z art. 6 ust 1 i 2 wniosek jest rozpatrywany i decyzja w jego sprawie jest podejmowana przez konsulat właściwego państwa członkowskiego, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę. Konsulat właściwego państwa członkowskiego rozpatruje wniosek złożony przez obywatela państwa trzeciego, który legalnie przebywa, ale nie mieszka w obszarze właściwości tego konsulatu, oraz podejmuje decyzję w jego sprawie, jeżeli osoba ubiegająca się o wizę uzasadniła złożenie wniosku w tym konsulacie. Według art. 7 Obywatele państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terytorium państwa członkowskiego i którzy, żeby wjechać na terytorium co najmniej jednego innego państwa członkowskiego, muszą posiadać wizę, ubiegają się o wizę w konsulacie państwa członkowskiego właściwego zgodnie z art. 5 ust. 1 lub 2.

Wnioski wizowe powinny być składane we właściwym urzędzie konsularnym na podstawie zameldowania lub adresu faktycznego zamieszkania (określony według miejsca pracy lub nauki).

Klienci mający zamiar złożyć wniosek o wydanie wizy Schengen albo wizy krajowej do Rzeczypospolitej Polskiej, mogą skorzystać z usług Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych dokonując uprzedniej rezerwacji terminu złożenia wniosku do PPWW.

Zgodnie z przyjętymi regułami wnioski wizowe na wizy krajowe można składać w okręgu konsularnym, w którym dana osoba posiada meldunek, zaś w przypadku wiz Schengen także w okręgu, gdzie pracuje lub uczy się (należy przedstawić stosowne zaświadczenie).

Jednocześnie informujemy, że każdy wnioskujący o wizę ma możliwość składania wniosku bezpośrednio w urzędzie konsularnym, pod warunkiem uprzedniej rejestracji na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

Warunkiem przyjęcia wniosku wizowego jest:

 • w przypadku wnioskowania o wizę krajową:

  • meldunek w odpowiednim okręgu konsularnym;
 • w przypadku wnioskowania o wizę Schengen:

  • dokument potwierdzający fakt zatrudnienia lub nauki w odpowiednim okręgu konsularnym (nie dotyczy wniosków na wizę Schengen do pracy).

  Osoby zameldowane w obwodzie donieckim lub ługańskim mogą składać wnioski na wizę w dowolnym PPWW na Ukrainie, jeżeli przedstawią jeden z poniższych dokumentów:

 • w przypadku wnioskowania o wizę krajową:

  • zaświadczenie potwierdzające przesiedlenie z obwodu donieckiego lub ługańskiego;
 • w przypadku wnioskowania o wizę Schengen:

  • dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w odpowiednim okręgu konsularnym,
  • dokument potwierdzający fakt nauki w odpowiednim okręgu konsularnym,
  • zaświadczenie potwierdzające przesiedlenie z obwodów donieckiego lub ługańskiego.

Terytorialna właściwość Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie oraz Konsulatów RP na Ukrainie:

Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie: m. Kijów, obwody kijowski, czerkaski, czernihowski, kirowogradski.

Konsulat Generalny RP we Lwowie: obwód lwowski, iwano-frankowski i zakarpacki;

Konsulat Generalny RP w Charkowie: obwód charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, sumski, połtawski i zaporoski;

Konsulat Generalny RP w Winnicy: obwód winnicki, chmielnicki, żytomierski i czerniowiecki;

Konsulat Generalny RP w Łucku: obwód wołyński, równieński i tarnopolski;

Konsulat Generalny RP w Odessie: obwód odesski, mikołajowski i chersoński, Krym.