Top Button

Các phòng khám được chỉ định

Tất cả các đương đơn cần đáp ứng yêu cầu về sức khỏe của Chính phủ Úc. Phòng xét duyệt thị thực sẽ liên hệ với quý khách nếu quý khách cần phải khám sức khỏe theo yêu cầu. Xin vui lòng không đi khám trước khi quý khách được yêu cầu.

Xem tại: Yêu cầu khám sức khỏe

Nếu bạn cần phải kiểm tra sức khỏe, bạn phải khám tại trung tâm y tế được chỉ định. Danh mục các trung tâm y tế được chỉ định có sẵn các mẫu áp dụng cho việc kiểm tra sức khỏe để xin thị thực Úc. Trung tâm y tế được chỉ định sẽ thu phí kiểm tra sức khỏe và sẽ gửi trả kết quả trực tiếp về trung tâm thị thực

Xem tại: Phòng khám được chỉ định

Tất cả các đương đơn cần phải đáp ứng được yêu cầu về tư cách cá nhân.

Xem tại Những yêu cầu về tư cách