Top Button

Các loại thị thực

  • Nhân viên của công ty VFS Global có thể cung cấp thông tin và các mẫu đơn xin thị thực Úc cho quý khách nhưng không được phép tư vấn loại thị thực mà quý khách muốn xin.
  • Quý khách có thể chọn mục Chọn thị thực trên trang trực tuyến của Bộ Nội Vụ Úc để tìm kiếm thông tin xin thị thực phù hợp với yêu cầu của quý khách.
  • Quý khách lưu ý không phải tất cả các loại thị thực đều có thể tìm thấy trên công cụ Chọn thị thực. Nếu quý khách chưa chắc chắn về loại thị thực mình xin, quý khách có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Bộ Nội Vụ Úc . Mẫu đơn cần phải phù hợp theo từng loại thị thực hoặc quý khách có thể tải mẫu đơn tại mục Tất cả mẫu đơn.