บทนำ

Our operations are impacted by Covid-19, for latest information click here

สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศการเปิดให้บริการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย
ท่านที่มีความประสงค์ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย ณ. กรุงเทพมหานคร ซึ่งคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปพิจารณาที่สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรีย
กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด
คำแนะนำนี้จะเป็นแนวทางเพื่อให้ท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ถูกต้องมากที่สุด
ทั้งนี้หากผู้ยื่นเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจจะส่งผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

*** การยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย ผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นคำร้องของท่าน หากผู้สมัครมิได้ทำการนัดหมายเราจะไม่สามารถรับเอกสารคำร้องขอวีซ่าของท่านได้****

ระยะเวลาดำเนินการ

เวลาในการประมวลผลจะเป็นอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันที่ยื่นใบคำร้องที่วีเอฟเอและ ไม่รวมวันหยุด) สำหรับทุกประเภทวีซ่า
 รวมไปถึงขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้สมัคร และความจำเป็นในการขอเอกสารเพิ่มเติมด้วยนั้นขึ้นอยู่กับแต่กรณี

โปรดทราบสถานทูตออสเตรียจะไม่แจ้งสถานะใดใดถ้าแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่ายังไม่ถึง 15 วันทำการนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร

บริษัทประกันภัยการเดินทางดูที่นี่

ระบบสแกนลาบนิ้วมือ

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน  2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตียรประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น  จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ
เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า  บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น
ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ  เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10
นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 59 เดือน หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

วัตถุประสงค์หลักในการทำระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลดความสับซ้อนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าพรมแดนและอีกทั้งเป็นการรักษาข้อมูลของผู้สมัคร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ข้อควรระวัง

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วย เงินสด เท่านั้นในวันที่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้สมัครต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องเท่านั้น
โดยผู้สมัครสามารถมาทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย.

ขั้นตอนที่ 1: ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น( ไม่เกิน 90 วัน) , วีซ่าทำงาน / วีซ่านักเรียน (ไม่เกิน 180 วัน) ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย
ขั้นตอนที่ 2: ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ 'วัตถุประสงค์ในการเดินทาง' ของท่าน - กรุณาทำความเข้าใจว่า
ทางศูนย์ฯพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเพื่อให้ท่านสามารถผ่านกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ
ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าที่จะสมัครได้ หน้าที่หลักในการดำเนินการของศูนย์ฯ
คือการให้บริการด้านการรับยื่นเอกสารต่างๆประกอบการขอวีซ่าเท่านั้น ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงไม่
อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่
หรือจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใดเพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียแต่เพียงผู้เดียว
ขั้นตอนที่ 3: ท่านสามารถเข้าไปที่ "ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า" เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของวีซ่าระยะสั้นและระยะยาว
ขั้นตอนที่ 4: กรุณาอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

หมายเหตุ สำหรับระยะเวลาของวีซ่าที่ทางสถาทูตออกให้นั้น
จะขึ้นอยู่กับตั๋วเครื่องบินและแผนการเดินทางที่ผู้สมัครยื่นเอกสารให้พิจารณาเท่านั้นและหลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียแล้ว
ทางสถานทูตไม่อนุญาติให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจากทางสถานทูตในขณะทำการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ
โดยทางสถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาวีซ่าอาจมีความล่าช้ากว่า 15 วันทำการอันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ
เป็นช่วงที่มีผู้สมัครมาทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว, ประเภทวีซ่า, ประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคล เป็นต้น
และกรุณาวางแผนการเดินไปประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากการเดินทางไปประเทศออสเตรียหลังจากท่านได้รับหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทุกท่านควรทำการยืนยันแผนการเดินทางหลังจากได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางราชการและทางการทูต สามารถเข้าประเทศออสเตรียโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า

ผู้ที่ต้องการไป ประเทศ สโลวาเนียและประเทศมอลต้าสามารถยื่นใบคำร้องได้ที่สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย

ระบบสแกนลาบนิ้วมือ
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตียรประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ
เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น
ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10
นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 59 เดือนี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

วัตถุประสงค์หลักในการทำระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลดความสับซ้อนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าพรมแดนและอีกทั้งเป็นการรักษาข้อมูลของผู้สมัคร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
หากท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่นี่

ท่านสามารถติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่าโดยการพิมพ์ เลขที่ใบเสร็จ และ วันเกิดของท่าน ที่นี่

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
คำถามที่พบบ่อย