สมัคร
วีซ่าสำหรับประเทศ
ออสเตรีย
ในประเทศไทย
การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ยื่นคำร้อง ขอวีซ่า ของท่านสามารถทำการนัดหมายได้ที่นี่ ( Make an appointment )กดตรงนี้

หมายเหตุ : ผู้สมัคร แต่ละท่านจะต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า เท่านั้น หากผู้สมัคร ท่านใดที่ไม่ได้ทำการนัดหมาย ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า จะไม่สามารถรับคำร้องของท่านได้. โปรดทราบ หนึ่งผู้สมัครสำหรับหนึ่งนัดหมาย เช่น กรณีมายื่นพร้อมกันเป็นครอบครัว สามท่าน ต้องทำการนัดสามนัดหมาย เป็นต้น

Remark: Please be informed all applicants is mandatory to make an appointment Such as one filmily with 3 applicants is mandatory to have 3 appointments. If you have no appointment Austria visa Application center, will not be able to accept your application.
Copyright 2014. VFS Global. All Rights Reserved.