Top Button

Sau Khi Nộp Hồ Sơ

Nếu bạn đã nộp hồ sơ xin thị thực tại Trung tâm tiếp nhận thị thực, bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ tại đây.

Bạn có thể kiểm tra trình trạng hồ sơ bằng cách điền mã số hồ sơ và họ của bạn.

Trang trước