Top Button

Loại Thị Thực Của Bạn

Trước khi nộp hồ sơ, vui lòng bảo đảm chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về loại thị thực mà bạn muốn xin và ghi nhớ rằng chúng tôi ở đây là để hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình nộp hồ sơ nhưng chúng tôi không được phép tư vấn hoặc hướng dẫn bạn trong việc chọn loại thị thực. Công việc của chúng tôi thuần túy về mặt hành chính nên không thể cho biết rằng bạn có được bảo đảm cấp thị thực hay quá trình sẽ kéo dài bao lâu, vì đó là đặc quyền của Đại sứ quán Áo.

Trang tiếp theo