top

ประเภทวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น

ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ
ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี
ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก
มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์
โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวะเกีย
สโลวีเนีย สเปน สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์. ลิกเตนสไตน์  

สนธิสัญญาซึ่งเป็นการนำข้อตกลงเชงเกนมาปฏิบัติมีผลบังคับเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประเทศเชงเกนกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องได้รับวีซ่าร่วมซึ่งอนุญาตการเข้าสู่พื้นที่เชงเกน ประเทศเชงเกนได้บรรลุข้อตกลงซึ่งกันและกันเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าและแบบฟอร์มวีซ่าร่วม

การมีผลใช้ได้ของวีซ่าเชงเกนหนึ่งอาจจำกัดเพียงประเทศเดียว (เช่น เบลเยียม) หรือประเทศที่เฉพาะเจาะจงจำหนวนหนึ่ง (เช่น เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และเบลเยี่ม) ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือวีซ่าสามารถเยี่ยมเยือนเฉพาะประเทศที่วีซ่าเชงเกนมีผลใช้ได้

วีซ่าเชงเกน (ระยะสั้น/มากที่สุด 90 วัน ต่อ 180 วัน)

หากท่านเป็นชนชาติที่ต้องการวีซ่าเชงเกนสำหรับการเข้าสู่ประเทศเบลเยียม ท่านต้องได้รับวีซ่านี้ก่อนการเดินทางของท่าน เพื่อตรวจสอบชนชาติที่ต้องการ วีซ่าเชงเกนเพื่อเข้าสู่ประเทศเบลเยียม คลิก ข้าพเจ้าต้องการวีซ่าหรือไม่ (Do I need a visa?)

การยื่นใบคำขอต้องไม่เกินสามเดือน ก่อนการเริ่มต้นการเยี่ยมเยือนที่ตั้งใจไว้ ผู้ถือวีซ่าเพื่อการเข้าหลายครั้งสามารถยื่นใบคำขอก่อนการหมดอายุของวีซ่าซึ่งมีผลใช้ได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือน