top

หลังจากการยื่นใบสมัคร

ตอนนี้ท่านได้ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม และอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาวีซ่า ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการคำร้องได้ ที่นี่

หรือในกรณีที่ท่านอยากทราบข้อมุลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศเบลเยี่ยมได้ ที่นี่

การรับหนังสือเดินทางคืน:  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

สอบถาม & ยื่นเอกสารเพิ่มเติม: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

ระยะเวลาในการพิจารณา  :  15 วัน

กรณีผู้สมัครมารับหนังสือเดินทางคืนด้วยตนเอง

 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ที่ออกโดยศูนย์รับยื่นฯ)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีตราประทับจากศูนย์รับยื่นฯ

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับหนังสือเดินทาง (เอกสารต้องพิมพ์เท่านั้น)

 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ที่ออกโดยศูนย์รับยื่นฯ)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีตราประทับจากศูนย์รับยื่นฯ
 • หนังสือมอบอำนาจตัวจริงพร้อมลงลายเซ็นของผู้สมัครหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (โดยเซ็นให้ตรงตามหนังสือเดินทาง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกหรือ สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน

หมายเหตุ:

 • กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหาย ผู้สมัครจะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจและต้องนำเอกสารการแจ้งความโดยระบุชื่อผู้สมัคร(ตัวจริง)  และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครมาให้ที่ศูนย์ยื่นฯ เพื่อขอรับหนังสือเดินทางคืน
 • กรณีผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครที่ระบุชื่อผู้ปกครองตามกฎหมายชัดเจน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่แสดงรูปถ่ายและลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย
  • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ของผู้ปกครอง และ/หรือ ผู้สมัคร(ถ้ามี)
Previous