top

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่า – ตั้งแต่วันที่ 28 พฤจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1:

ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ 'วัตถุประสงค์ในการเดินทาง' ของท่าน - กรุณาทำความเข้าใจว่า

ทางศูนย์ฯพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเพื่อให้ท่านสามารถผ่านกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ

ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าที่จะสมัครได้

สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศ พม่า  กัมพูชา และ ลาว หรือพำนักอยู่ในประเทศเหล่านี้ กรุณาดูรายละเอียดที่นี่

หน้าที่หลักในการดำเนินการของศูนย์ฯ  คือการให้บริการด้านการรับยื่นเอกสารต่างๆประกอบการขอวีซ่าเท่านั้น ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงไม่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่
หรือจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใด

เพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตแต่เพียงผู้เดียว

ขั้นตอนที่2:

ผู้สมัครจำเป็นที่จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านลิ้งด้านล่าง ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่า VisaOnWeb เพื่อทำการลงทะเบียนอีเมลของท่านสำหรับใช้ในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
หลังจากกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วกรุณาปริ๊นท์ใบสมัครที่มีหมายเลขบาร์โค้ท เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่า

หมายเหตุ: ผู้สมัครไม่สามารถใช้แบบฟอร์มที่กรอกด้วยลายมือยื่นสมัครวีซ่าได้ จะต้องใช้แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และปริ๊นท์ออกมาเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3:

หลังจากท่านได้กรอกฟอร์มออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนอีเมล เพื่อใช้ในการเข้าระบบทำนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นคนละส่วนกับยูสเซอร์ของ VisaOnWeb

คลิกที่นี่สำหรับทำนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ระบบการจองจะออกใบนัดหมายให้กับท่าน ซึ่งท่านจะต้องนำใบนัดหมายฉบับนี้ไปยื่นกับทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมในวันนัดหมายของท่าน

หมายเหตุ ท่านควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หรือท่านสามารถยื่นคำร้องก่อนการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน ละผู้ยื่นคำร้องทุกท่านควรที่จะยืนยันแผนการเดินหลังจากได้รับผลวีซ่า

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าสูงสุดไม่เกิน 15 วัน ตามปฎิทิน แต่อย่างไรก็ตาม ระยะการพิจารณาสามารถล่าช้าออกไปถึง 30 วัน ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ หรือมีการสอบสวนเพิ่มเติมโดยแผนกวีซ่า

ขั้นตอนที่ 4:

จัดเตรียมคำร้องขอวีซ่าของท่านโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ และยื่นคำร้องขอวีซ่า รวมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมตามกำหนดการที่ท่านได้นัดหมาย

หากท่านต้องการตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม ท่านสามารถคลิกที่นี้

ขั้นตอนที่ 5:

หลังจากการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถที่จะเลือกใช้บริการจัดส่งหนังสือเดิน หรือสามารถติดต่อรับได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมที่ info.beth@vfshelpline.com หรือที่เบอร์ +66 (2) 118 - 7002

Previous Next