top

ข้อมูลสำคัญ

 • การปิดศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเบลเยี่ยมในประเทศไทย และคอลเซ็นเตอร์ ของบริษัทวีเอฟเอส มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
  ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า กับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเบลเยี่ยมในประเทศไทยของบริษัทวีเอฟเอสได้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
  สำหรับผลการพิจารณาวีซ่าของผู้ที่ยื่นสมัครวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่าวีเอฟ ทางศูนย์ฯ จะเก็บผลการพิจารณาไว้ให้ท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้ามารับผลการพิจารณา และหนังสือเดินทางคืนได้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยหลังจากนั้นหนังสือเดินทางที่เหลือทั้งหมดจะถูกส่งคืนไปยังสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมในประเทศไทย https://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa

 • ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอสประเทศเบลเยียมจะเปิดให้บริการที่: 10 / 104-106 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการใหม่เป็นวันอังคารและวันพฤหัสบดี

  ผู้สมัครที่มีการนัดหมายระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคมถึง 4 สิงหาคม และไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้เนื่องจากการปิดชั่วคราวของทางศูนย์ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของเราได้ที่ info.beth@vfshelpline.com หรือโทร +66 21187002 เพื่อจองการนัดหมายใหม่

 • เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทางการเบลเยี่ยมได้ตัดสินใจที่จะแนะนำเกี่ยวกับข้อห้ามการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่จำเป็น (สันทนาการ การท่องเที่ยว ฯลฯ ) ทั้งการเดินทางเข้าและการเดินทางออกจากประเทศเบลเยียม ก่อนสมัครวีซ่า โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลอัพเดตต่อไปนี้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเบลเยี่ยม https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels ท่านอาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้ https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

 • เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และข้อจำกัดในสถานการณ์ดังกล่าวออกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) กรุงเทพมหานคร ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจามจุรีสแควร์, กรุงเทพมหานคร จำเป็นจะต้องปิดให้บริการในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  ทางศูนย์ยื่นวีซ่าฯ จะทำการติดต่อผู้สมัครที่ทำการนัดหมายไว้แล้วเพื่อเลื่อนวันและเวลานัดหมาย อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ไม่สามารถกำหนดเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้สมัครได้จนกว่าศูนย์ยื่นวีซ่าฯ จะเปิดทำการอีกครั้ง หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายกรณีเร่งด่วน โปรดใช้ลิงก์ 'ติดต่อเรา' เพื่อติดต่อกับเรา

  ศูนย์ยื่นวีซ่าฯ จะติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลในหน้านี้

  ขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจอันดีต่อองค์กรเสมอมา

 • การเดินทางระหว่างประเทศ

  เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทางการเบลเยียมได้ตัดสินใจประกาศห้ามการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่จำเป็น (เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจการท่องเที่ยว ฯลฯ ) ทั้งไปและกลับจากเบลเยียม

  สามารถดูมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในดินแดนเบลเยียมได้ที่ https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

  ข้อจำกัดในการเดินทาง

  มาตรา 21 §1ของกฎกระทรวงฉบับที่ 28.10.2020 เกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉินเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระบุว่า:

  • ห้ามเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่หลักในเบลเยียม
  • ห้ามเดินทางไปเบลเยียมโดยไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่หลักนอกเบลเยียม

  มาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Crisis Center: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

  ข้อยกเว้นของข้อ จำกัด การเดินทาง

  รายการการเดินทางที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติของสหภาพยุโรป * / ประเทศสมาชิกเชงเก้น หรือมีถิ่นที่อยู่หลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป / เชงเก้น หรือมีถิ่นที่อยู่หลักในประเทศที่สามที่เบลเยียมถือว่าปลอดภัย **

  * สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงวันที่ 28.10.2020 อันดอร์รา โมนาโก ซานมาริโน และนครวาติกันถือเป็นประเทศในสหภาพยุโรป

  ** ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ รวันดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และไทย

  การเดินทางต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ:

  1. การเดินทางด้วยเหตุผลทางวิชาชีพอย่างแท้จริงรวมถึงการเดินทางโดยนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬาหญิงที่มีสถานะทางกีฬาชั้นยอดผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและนักข่าวที่เดินทางไปทำงาน
  2. การเดินทางที่ดำเนินการโดยนักการทูตรัฐมนตรีประมุขของรัฐและรัฐบาล การเดินทางที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ขององค์กรและสถาบันระหว่างประเทศและโดยบุคคลที่ได้รับเชิญจากองค์กรและสถาบันระหว่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องมีการปรากฏตัวทางกายภาพเพื่อการทำงานที่เหมาะสมขององค์กรและสถาบันเหล่านั้น การเดินทางที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตและสถานกงสุลและโดยบุคคลที่ได้รับเชิญจากโพสต์เหล่านี้ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรากฏตัวทางกายภาพเพื่อการทำงานที่เหมาะสมของโพสต์เหล่านั้น การเดินทางของสมาชิกรัฐสภายุโรปเมื่อปฏิบัติหน้าที่
  3. การเดินทางด้วยเหตุผลทางครอบครัวที่จำเป็นเช่น:

   • การเดินทางที่เป็นเหตุผลอันสมควรเพื่อการรวมตัวของครอบครัวตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เกี่ยวกับการเข้าพักการตั้งถิ่นฐานและการกำจัดการเคลื่อนย้ายชาวต่างชาติ
   • การเยี่ยมเยียนคู่สมรสหรือคู่ครองที่ไม่ได้อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังเดียวกัน โดยตราบเท่าที่สามารถพิสูจน์ลักษณะความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานได้
   • การเดินทางในบริบทของการเลี้ยงดูร่วมกัน
   • การเดินทางในบริบทของงานศพหรือการเผาศพของญาติลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สอง หรือญาติคนถัดไปตราบเท่าที่หลักฐานที่มีสามารถแสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานของความสัมพันธ์ฉันท์ญาติ
   • การเดินทางในบริบทของการแต่งงานทางแพ่งหรือทางศาสนาของญาติลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองหรือญาติคนถัดไป
  4. การเดินทางเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะ:

   • การเดินทางด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนต่อไป
   • การเดินทางเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือดูแลผู้สูงอายุ ผู้เยาว์ ผู้พิการ หรือผู้เปราะบาง
   • การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง;
  5. การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และนักวิจัยที่มีข้อตกลงจากเจ้าภาพ (Hosting agreement)
  6. การเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลชายแดนและเขตเทศบาลใกล้เคียงที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพวกเขาที่ได้รับอนุญาต และจำเป็นในประเทศที่ตนอาศัยอยู่   การเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพวกเขาที่ได้รับอนุญาตและจำเป็นในประเทศที่ตนอาศัยอยู่หลักตราบเท่าที่สามารถให้หลักฐานที่เป็นไปได้
  7. การเดินทางไปดูแลสัตว์
  8. การเดินทางในบริบทของภาระผูกพันทางกฎหมายตราบเท่าที่จำเป็นและไม่สามารถทำได้ทางออนไลน์
  9. การเดินทางเพื่อซ่อมแซมเร่งด่วนในบริบทของความปลอดภัยของยานพาหนะ
  10. การเดินทางในบริบทของการย้ายบ้าน
  11. การเดินทางเพื่อจุดประสงค์ในการเปลี่ยนเครื่อง

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มกรุณาดูที่นี่ International travels (ibz.be)

 • ประกาศ: ค่าบริการ วีเอฟเอส สำหรับการยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยมมีการกำหนดเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้น 5.5 ยูโรต่อหนึ่งใบสมัคร (เรียกเก็บในสกุลเงินท้องถิ่น)
 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และคอลเซ็นเตอร์จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 – 14:00 น. ในวันจันทร์ และวันพุธ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยคุณสามารถส่งอีเมลถึงคอนเซ็นเตอร์และเราจะตอบกลับคุณในวันทำการถัดไป หรือคุณอาจโทรติดต่อสอบถามข้อมูลที่คอลเซ็นเตอร์ในวันและเวลาที่กำหนด โปรดติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของทางศูนย์ฯ สำหรับข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติม
 • ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมในกรุงเทพฯ ประเทศไทยได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์

 • ความปลอดภัยของท่านคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันโรค โปรดให้ความร่วมมือในการคัดกรองสุขภาพโดยการตรวจวันอุณหภูมิของร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือก่อนเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าฯ ผู้เข้ารับบริการท่านใดที่แสดงลักษณอาการของโรคโควิท-19 รวมถึงมีไข้ (อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้ารับบริการภายในพื้นที่ของศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ในวันดังกล่าว แต่จะให้ทำการนัดหมายให้ท่านใหม่อีกครั้งในวันอื่น และขอแนะนำให้ท่านไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

  นอกเหนือจากขั้นตอนความปลอดภัยที่ดำเนินการแล้วโปรดทราบว่า

  • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
  • จำกัดจำนวนผู้สมัครที่จะเข้ารับบริการภายในศูนย์ฯ ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นผู้สมัครจำเป็นต้องทำนัดหมายล่วงหน้าในระบบ

  ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจ

 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมจะเปิดทำการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม เป็นต้นไป:

  ยูนิต 404, โซนพลาซ่าชั้น 4, อาคารจามจุรีสแควร์
  ถนนพญาไท, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Google Map

 • เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมวีซ่าอัตราใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่
 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าบริษัทวีเอฟเอสโกลบอล ชั้น 4 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องจากสถานทูตเบลเยี่ยม

  บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล จะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ากับบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทน หรือบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ในหรือนอกอาคารจามจุรีสแควร์ ที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่าหรือกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัท วีเอฟเอส โกลบอล

  ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเองเท่านั้น

  ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับทางศูนย์รับยื่นฯ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยส่งอีเมลมาที่ feedback.beth@vfshelpline.com

 • ระวังการเสนองานซึ่งเป็นการหลอกลวง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม– คลิกที่นี่