top

วีซ่าประเภทอื่นๆ

วีซ่าประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น: วีซ่าเกี่ยวกับกีฬา วัฒนธรรม การแพทย์ และอื่นๆนั้น กรุณาติดต่อที่สถานทูตเบลเยี่ยมโดยตรง

เอกสารยืนยันการเดินทางกลับ (การประเมินอัตราความเสี่ยงในการย้ายถิ่นฐาน)

ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลทางด้านเอกสารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครอบครัว อาชีพการงาน และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ (เช่น หลักฐานแสดงความความเกี่ยวพันของครอบครัวของ เขา/เธอ ในประเทศที่เกิด หลักฐานรายได้ประจำ และแหล่งรายได้ที่มั่นคงจากผู้สมัคร และ/หรือ คู่สมรสของ เขา/เธอ หลักฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ และอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาถึงความตั้งใจของผู้สมัครที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่เขตประเทศเชงเก้นก่อนที่วีซ่าของ เขา/เธอจะหมดอายุ

 • ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย
  16/F อาคารสาทรสแควร์ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์: (66) (0) 2 679 54 54

  โทรสาร: (66) (0) 2 679 54 67 - 2 679 54 65

  การเดินทาง: เดินผ่านทางเชื่อมรถไฟฟ้า จากสถานีช่องนนทรี ลงทางออกที่ 1เพื่อเข้าสู่อาคารสาทรสแควร์

  อีเมล: Bangkok@diplobel.fed.be, แผนกวีซ่า: visa.bangkok@diplobel.fed.be

  เว็บไซด์ : www.diplomatie.be/bangkok , http://passport.belgium.be Consular and visa services

  แผนกกงสุลและวีซ่า:

  วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี: 08:00 ถึง 12:00 และ 13:00 ถึง 15:00

  วันศุกร์ : 08:00 ถึง 12:00 และ 13:00 ถึง 14:00