top

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วีเอฟเอสโกลบอล ให้บริการการยื่นคำร้องขอวีซ่าดังรายละเอียดด้านล่าง บริการดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตโดยรัฐบาลของประเทศที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่า และอาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศ

การบริการส่งข้อความสั้น

การบริการส่งข้อความสั้นหรือ SMS เพื่อเป็นการแจ้งสถานะปัจจุบันของคำร้องขอวีซ่าของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยจะเป็นไปตามข้อมูลที่จัดให้โดยสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย (“สถานเอกอัครราชทูต”)

เวลาในการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพการจราจรบนเครือข่ายอุปกรณ์พกพา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่ในพื้นที่ให้บริการและเปิดเครื่องไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ วีเอฟเอสโกลบอล ไม่สามารถรับประกัน วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ใช่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่รับประกันการจัดส่งข้อความ SMS

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ายืนยันว่าตนได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกต้องเพื่อขอรับ SMS แล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอวีซายืนยันว่าตนคือเจ้าของ หรือผู้ใช้โดยชอบธรรมของอุปกรณ์พกพาหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ารับรู้ว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลอื่น หรือการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับ SMS อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยการเปิดเผยดังกล่าวจะถือเป็นความเสี่ยงของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อมีการสั่งซื้อบริการ SMS แล้ว จะพร้อมให้บริการแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าตั้งแต่เวลาที่มีการยื่นคำร้อง จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว หรือเป็นช่วงเวลาอื่นตามที่ วีเอฟเอส โกลบอล ได้ให้คำแนะนำผ่านเว็บไซต์ของเราที่ www.vfsglobal.com/Belgium/Thailand/Thai/ วีเอฟเอส โกลบอล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องไม่ใช้ (หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้) บริการ SMS เพื่อส่งข้อความหรือการสื่อสารใดๆ ที่เป็น การส่งข่าวขยะ สิ่งผิดกฎหมาย ก้าวร้าว เป็นอันตราย หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือ คุกคามหรือทำให้เกิดความรำคาญ เป็นการรบกวน หรือเกิดความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม วีเอฟเอส โกลบอล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ SMS ต่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซา ถ้าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และ วีเอฟเอสโกลบอล อาจยกเลิกบริการ SMS ถ้า วีเอฟเอส โกลบอล เห็นว่ามีการใช้บริการ SMS เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยดุลพินิจของ วีเอฟเอส โกลบอล แต่เพียงผู้เดียว

ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน วีเอฟเอสโกลบอล อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจำเพาะทางเทคนิคของบริการ SMS โดยไม่ต้องบอกกล่าว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อบริการ SMS ต้องปฏิบัติต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ารับรู้ว่าบริการ SMS อาจได้รับผลกระทบในทางเสียหายจากปัญหาของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า เหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการแทรกแซงต่อความครอบคลุมของเครือข่ายได้ทุกเมื่อ วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ต่อความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยตัวผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเอง อันเป็นผลจากความยุ่งยากใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

จากข้อจำกัดที่กล่าวถึงภายในวรรคนี้ วีเอฟเอส โกลบอล จะให้บริการด้วยความเอาใจใส่และความชำนาญตามสมควร ถ้าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ได้รับบริการ SMS ควรแจ้งต่อ วีเอฟเอส โกลบอล ผ่าน อีเมลแสดงความคิดเห็น

ในการใช้บริการนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าควรศึกษาคำแนะนำที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าตกลงว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเกี่ยวกับบริการ SMS รวมถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัยใดๆ ด้วย เรามีสิทธิที่จะถือว่าการละเลยใดๆ ต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งทำให้เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าถึงบริการ SMS ของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าใช้จ่ายการคิดข้อความ เมื่อมีการชำระเงินดังกล่าวแล้วไม่สามารถเรียกคืนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินขั้นตอนเพื่อป้องกันบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงบริการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

วีเอฟเอส โกลบอล อาจระงับการให้บริการ SMS เป็นการชั่วคราวด้วยดุลพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว ถ้าการให้บริการดังกล่าวกระทบต่อคุณภาพของบริการด้านโทรคมนาคมใดๆ รวมถึงบริการ SMS ที่จัดให้โดย วีเอฟเอส โกลบอล ด้วย

วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น(รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) จากการที่ข้อมูลของบุคคลที่สามหรือการที่มีเนื้อหาใดๆ ถูกเผยแพร่ใน หรือสามารถเข้าถึงได้ด้วยบริการส่งข้อความ SMS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องฟ้องคดีภายในเขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น

กำหนดการสัมภาษณ์:

สถานเอกอัครราชทูตบางแห่งอาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องต้องรับการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว ทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงหมายเลขคำร้อง และ/หรือข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อตัว ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล วันที่ยื่นคำร้อง และหนังสือเดินทาง ฯลฯ เพื่อจุดประสงค์ของการระบุตัวตนของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด ที่ถูกแจ้ง จัดหาให้และยื่นโดยผู้ยื่นคำร้องในระหว่างที่กำหนดนัดหมายการสัมภาษณ์นั้น จะถูกสื่อสารถึงผู้แทนทางการทูตซึ่งมีเขตอำนาจตามกฎหมายในการรับข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ วีเอฟเอส โกลบอล ได้รับ จะถูกจัดเก็บ/รวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูล/ รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ข้อมูลที่ วีเอฟเอส โกลบอล ครอบครองในระบบเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าจากสหภาพยุโรปจะถูกจัดเก็บอยู่ในเขตแดนของสหภาพยุโรป (อียู) ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องนอกเหนือจากอียู อาจถูกจัดเก็บในระบบของ วีเอฟเอส โกลบอล ซึ่งอาจอยู่ในเขตแดนอียู ณ ศูนย์ข้อมูลของเราในสหราชอาณาจักร(ลอนดอน) หรือที่ศูนย์ข้อมูลของเราในอินเดีย(มุมไบ)

ข้อมูลนี้อาจถูกใช้ เปิดเผยโดย วีเอฟเอส โกลบอล เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันต่างๆ ต่อคณะผู้แทนทางการทูตนั้นๆ และจะถูกกำจัดภายในเวลา 30 (สามสิบ)วันนับแต่วันที่ วีเอฟเอส โกลบอล ได้รับ

ลิงค์เชื่อมโยงถึงบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของ วีเอฟเอส โกลบอล อาจมีลิงค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการบางอย่างซึ่ง วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ ลิงค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวคือโฆษณาแบบเสียเงินและไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันโดย วีเอฟเอส โกลบอล

ลิงค์เชื่อมโยงจัดไว้เพื่อการเข้าถึงได้โดยสะดวก การเข้าถึงลิงค์ดังกล่าวเป็นความสมัครใจและไม่ใช่การบ่งชี้ว่า วีเอฟเอส โกลบอล ให้การรับรองมัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นใด ผู้ใช้ต้องใช้ลิงค์ดังกล่าวด้วยดุลพินิจ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตัวเอง เมื่อมีการติดต่อกับเว็บไซต์เหล่านี้ วีเอฟเอส โกลบอล, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทนของ วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อเว็บไซต์/ลิงค์ของบุคคลที่สาม หรือต่อข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในนั้น

ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ยอมรับขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์/หรือเครื่องมือการสื่อสารของ วีเอฟเอส โกลบอล จะต้องไม่ถูกใช้เพื่อการส่งขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งการเนื้อหาอื่นใดซึ่งจะเป็ฯการละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้ของ วีเอฟเอส โกลบอล

วีเอฟเอส โกลบอล จะกลั่นกรองและสแกนข้อความโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจหาไวรัสและเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามอื่นๆ ก่อนการส่ง

ถ้าต้องการการรายงานปัญหาเกี่ยวกับขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลสวมรอยต่อ วีเอฟเอส โกลบอล โปรดส่งอีเมลถึง communications@vfsglobal.com.

วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ได้จัดเก็บข้อความอีเมลที่ถูกส่งถึงเราเป็นการถาวร วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ได้ให้เช่าหรือจำหน่ายที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ แก่บุคคลที่สาม

บริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ออกใบอนุญาต เพิ่มเติม ดัดแปลง ทำให้มีตำหนิ เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของ วีเอฟเอส โกลบอล ในทางที่ผิด

การประกาศสรรหาบุคลากร/ข้อเสนอการจ้างงานที่เป็นการหลอกลวง

วีเอฟเอส โกลบอล เริ่มให้ความสนใจต่อปัญหาของการมีผู้แอบอ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของ วีเอฟเอส โกลบอล ในการติดต่อบุคคลต่างๆ เพื่อเสนอโอกาสการจ้างงานที่เป็นการหลอกลวง/ไม่เป็นความจริง โดยมีเจตนาเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกเงินจากบุคคลดังกล่าว วีเอฟเอส โกลบอล ขอให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า/ผู้ใช้ใช้ความระมัดระวังและสามัญสำนึกเวลาได้รับข้อเสนอการจ้างงานดังกล่าว ซึ่งต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม/เงินใดๆ หรือสัญญาว่าจะให้วีซ่าการทำงานโดยต้องจ่ายเงินเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเชื่อถือไม่ได้ เพราะ วีเอฟเอส โกลบอล ไม่ใช่บริษัทรับสรรหาบุคลากรและไม่ได้ให้บริการสรรหาบุคลากรแต่อย่างใด พวกหลอกลวงมักปฏิบัติการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ ฯลฯ ดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังต่อไปรษณีย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย

โปรดทราบว่า วีเอฟเอส โกลบอล เป็นบริษัทรับดำเนินการด้านวีซ่า และทำงานร่วมกับรัฐบาลและคณะผู้แทนทางการทูต เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของการยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัทเท่านั้น วีเอฟเอส โกลบอล และผู้แทนของบริษัทไม่มีการร้องขอเงินจากบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ เพื่อลวงพวกเขาด้วยโอกาสการจ้างงานทั้งที่อยู่ภายในหรือภายนอก วีเอฟเอส โกลบอล ถ้าคุณได้รับข้อเสนอใดๆ ซึ่งทำให้เข้าใจว่ามาจาก วีเอฟเอส โกลบอล และมีการเรียกร้องเงินแสดงว่าเป็นการหลอกลวงแน่นอน

สัญญาณเตือนของการหลอกลวงด้วยประกาศการสรรหาบุคลากร

นี้คือตัวอย่างการหลอกลวงด้วยประกาศการสรรหาบุคลากร ซึ่งเป็นการละเมิดต่อกระบวนการและแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรมของ วีเอฟเอส โกลบอล:

  • เป็นอีเมลที่ไม่ได้ส่งจากที่อยู่อีเมลทางการของ วีเอฟเอส โกลบอล แต่เป็นบริการฟรีอีเมลเช่น Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo เป็นต้น และมีความเป็นไปได้ว่าอีเมลนั้นถูกส่งจากที่อยู่อีเมลปลอม
  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า/ผู้ใช้ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอันเป็นความลับ
  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า/ผู้ใช้ถูกขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือผ่านโปรแกรมการส่งข้อความทันที
  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า/ผู้ใช้ถูกขอให้ชำระค่าธรรมเนียม/เงิน
  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า/ผู้ใช้ถูกขอให้กรอกเอกสารการสรรหาบุคลากรปลอม เช่น คำร้องหรือแบบฟอร์มขอวีซ่าสำหรับทำงาน (อาจมีการปลอมแปลง/ตัดแต่งและใส่ชื่อและโลโก้ของ วีเอฟเอส โกลบอล บนเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต)
  • พยายามเร่งรัดให้ดำเนินการเร่งด่วน
  • เรียกร้องเงินเพื่อใช้ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน การยื่นคำร้องขอวีซ่า เป็นต้น

การกระทำดังกล่าวถือว่ามีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือเพื่อขอรับข้อมูลส่วนตัวจากเหยื่อ กิจกรรมของบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง แม้ วีเอฟเอส โกลบอล จะให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เพื่อการตรวจสอบและฟ้องร้องดำเนินคดีต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายนี้ แต่เป็นเรื่องยากที่จะค้นหาและดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้

ดังนั้นถ้าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า/ผู้ใช้ได้รับการร้องขอทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาเพื่อการสัมภาษณ์หรือยื่นข้อเสนอเรื่องาน ซึ่งทำให้เชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นการหลอกลวงหรือน่าสงสัย วีเอฟเอส โกลบอล ขอให้ผู้ใช้ไม่สนใจและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับ วีเอฟเอส โกลบอล ที่ communications@vfsglobal.com

ถ้าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า/ผู้ใช้ได้ทราบว่ามีการหลอกลวงเกิดขึ้น วีเอฟเอส โกลบอล ขอแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ/หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ และแจ้งต่อ วีเอฟเอส โกลบอล ด้วยการรายงานปัญหาการหลอกลวงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของเราที่ acco@vfsglobal.com

วีเอฟเอส โกลบอล จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความไม่สะดวกใดๆ อันเป็นผลจากบุคคล และ/หรือการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

  • การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน

โปรดทราบว่าข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว และด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้/ผู้ยื่นคำร้องจึงต้องหมั่นเข้าชมเว็บไซต์ของ วีเอฟเอส โกลบอล เพื่อรับทราบแถลงการณ์ด้านนโยบายล่าสุดของบริษัท

  • ติดต่อเรา

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานหรือแนวปฏิบัติที่กล่าวไว้ในที่นี้ โปรดติดต่อเราที่สำนักงานประจำภูมิภาค ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.vfsglobal.com/