top-btn

วีซ่าท่องเที่ยว

คำอธิบาย

วีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการพักร้อน ล่องเรือ และนันทนาการต่างๆ พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

ท่านสามารถยื่นเอกสารสมัครวีซ่าโครเอเชีย (ระยะสั้น) ล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ในกรณียื่นเอกสารต่ำกว่า 90 วัน ควรยื่นเอกสารล่างหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนการเดินทาง เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสมัครวีซ่านั้นจะใช้เวลา 15 วันทำการ ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอาจถึง 30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตโครเอชียไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า EUR บาท
วีซ่าท่องเที่ยว 60 2,433
ค่าบริการ วีเอฟเอส   1,220
ค่า Logistic fee   1,600

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ประกันภัยการเดินทางเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น หากคุณยังไม่ได้ซื้อประกัน กรุณาคลิกที่นี่

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า มีรายละเอียดดังนี้

คลิกที่นี่ ใบตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

คลิกที่นี่ checklist สำหรับสถานทูต

คลิกที่นี่ checklist (travel agent) สำหรับสถานทูต

 1. แบบฟอร์มออนไลน์ ยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งรหัส serial กับ PIN เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
 2. หนังสือรับรองการทำงานของของผู้สมัคร 1 ชุด ตัวจริง หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ หนังสือรับรองตัวจริงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
 3. หนังสือรับรองตัวจริงจากธนาคาร หรือ สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ปรับบัญชีล่าสุดไม่เกิน 15 วัน และต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
 4. ตั๋วเครื่องบิน ระบุ ระยะเวลาและวันที่เดินทางชัดเจน (โดยเป็นแค่การสำรองที่นั้งเท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถออกตั๋วโดยสารตัวจริงได้ก็ต่อเมื่อท่านได้รับ วีซ่า แล้วเท่านั้น)
 5. สำเนาการจองที่พักของท่าน หรือ จดหมายเชิญออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศ จากทางโครเอเชีย ที่ระบุชื่อผู้เข้าพัก ระยะเวลาที่แน่นอนที่ผู้สมัคร จะเดินทางไปพำนัก
 6. ตารางการเดินทางของผู้สมัคร ถ้ามีการเดินทางภายในประเทศ หรือมากกว่า 2 ประเทศขึ้นไป
 7. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียน สมรส สำเนาใบสูติบัตร หนังสือ รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 8. สำเนาหน้า วีซ่าเชงเก้นที่ท่านเคยได้รับมาภายใน 3 ปี รวมทั้ง USA UK Canada Australia New Zealand
 9. ประกันภัยการเดินทางของท่าน
 10. รูปถ่าย สีพื้นหลังสีขาว ไม่สวมแว่นตา จำนวน 2 รูป ขนาด 1-2 นิ้ว

เอกสารทุกอย่างผู้สมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับพร้อมกับแนบต้นฉบับภาษาไทยด้วย

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น และถ้าผู้เยาว์ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดามารดาเลย จะต้องยื่นหนังสือชี้แจงว่าผู้เยาว์เดินทางไปพร้อมกับใคร จะต้องมีลายเซ็นจากบิดา มารดา เท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตร ทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) พร้อมตัวจริง แปลเป็นภาษาอังกฤษ ในใบคำร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดา พร้อมทั้งถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วย ในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทาง ผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย หากบิดาและมารดาที่ล่วงลับไปแล้ว จะต้องมีหนังสือมรณะบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำหรับผู้ยื่นที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย จะต้องนำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประทศอีกครั้ง (Re-entry visa) มาแสดงด้วยและต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากกลับเข้าประเทศไทย
 • เอกสารทุกอย่างต้องแสดงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน นับจากวันที่สมัครคำร้องขอวีซ่า
 • ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งให้ทางสถานทูตทราบและยื่นสำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรในกรณีที่มีบุตร ให้ทางสถานทูตตรวจสอบด้วย

สถานทูตโครเอเชียมีสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้เมื่อต้องการ

ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย

photo

ข้อควรระวัง :รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ข้อควรระวัง :หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

ตามข้อกำหนดของสถานทูต ระยะเวลาการพิจารณาจะอยู่ที่ 15 วันทำการ นับจากวันที่ทางสถานทูตได้รับเอกสารของผู้สมัคร ในบางกรณี ระยะเวลาในการพิจารณาอาจมากกว่า 15 – 30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต

หมายเหตุ : หากการยื่นเอกสารสมัครขอวีซ่าที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ใน ใบตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดจากทางสถานทูต ศูนย์รับยื่นสมัครขอวีซ่าจะไม่สามารถรับเอกสารของท่านได้

แบบฟอร์มใบสมัคร

 • ใบสมัครคำร้องขอวีซ่าแบบออนไลน์
 • คำแนะนำสำหรับการกรอกใบสมัครออนไลน์
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพถ่าย ตั๋วเครื่องบิน ตารางการเดินทาง และหนังสือเดินทางผ่านทางออนไลน์ จากนั้นยืนยัน และพิมพ์ใบสมัครเพื่อยื่นพร้อมกับภาพถ่าย หนังสือเดินทาง และเอกสารต่างๆ ที่ศูนย์ฯ (กรุณาแจ้งหมายเลข Serial และรหัส PIN สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ)