top-btn

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซด์ ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชีย ประเทศไทยในกรุงเทพฯ เว็บไซด์นี้
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฏระเบียบวิธีการสมัครเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศโตรเอเชียข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ได้รับการรับรองโดยสถานฑูตโครเอเชียในกรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด

แบบคำร้องสมัครขอวีซ่า
รายการค่าธรรมเนียมวีซ่า

เลือกตรงนี้

การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่า

laptop

หากท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่นี่

เลือกตรงนี้

ขอมูลทั่วไป

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศโครเอเชีย

Location-icon

เลือกสถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุดด้านล่าง

ข้อมูลและข่าวสาร

ผู้สมัครที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศโ...

Published on 24 March 2018


อ่านเพิ่มเติม