btn top

ใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัย

คำอธิบาย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัย (วีซ่าระยะยาว) กรุณาศึกษาที่ www.newtodenmark.dk

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าบริการ(บาท)
วีซ่าเพื่อจุดประสงค์ในการย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัว - คู่สมรส 1194
เด็กอายุระหว่าง 6 - 11 ปี 1194

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไปผู้สมัครทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัย (วีซ่าระยะยาว)ท่านจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมกับชำระเงินผ่านระบบสถานทูต ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าบริการของทางสถานทูตผ่านระบบ https://dys.um.dk/permit/ ท่านจะต้องนำใบเสร็จที่ชำระเงินผ่านระบบทั้งสองเรียบร้อยแล้ว มายื่นที่ศูนย์รับยื่นประเทศเดนมาร์ก(VFS) ณ วันที่ท่านมายื่นหนังสือเดินทางควบคู่กับเอกสารอื่นๆ รวมถึง การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์) ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าบริการให้กับทางศูนย์รับยื่นอีกครั้ง ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการชำระให้กับทางสถานทูต

หมายเหตุ:

 •  ค่าบริการของทางศูนย์รับยื่นนั้นเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ฉะนั้น จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 •  ค่าบริการที่ชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้
 • ค่าบริการนี้เป็นราคาต่อหนึ่งใบคำร้องฯ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่ามีบริการเสริมอื่นๆซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติม คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ค่าบริการทั้งหมดของทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ และ ใบสมัครคำร้องที่ถูกยื่นโดยบริษัทที่ประเทศเดนมาร์ก

 • กรุณาพิมพ์เอกสารยืนยันการยื่นใบสมัครออนไลน์ (โดยในเอกสารยืนยันจะมีหมายเลขลงทะเบียนระบุ - case order ID)
 • หนังสือเดินทางตัวจริง
 • เอกสารประกอบอื่นๆที่มีความจำเป็นในการยื่น โดยเอกสารดังกล่าวต้องแปลให้เรียบร้อยและถูกต้องตามที่มีระบุไว้ในใบสมัคร

เอกสารที่จำเป็นสำหรับใบสมัครคำร้องที่ยื่นทางไปรษณีย์และ ใบสมัครคำร้องที่ถูกยื่นโดยบริษัทที่ประเทศเดนมาร์ก

 • สำเนาสามหน้าแรกของแบบฟอร์มใบสมัครคำร้องที่ยื่นทางไปรษณีย์ไปที่ DIS/SIRI
 • หนังสือเดินทางตัวจริง
 • เอกสารประกอบอื่นๆที่มีความจำเป็นในการยื่น โดยเอกสารดังกล่าวต้องแปลให้เรียบร้อยและถูกต้องตามที่มีระบุไว้ในใบสมัคร

เอกสารที่จำเป็นในการยื่น หากท่านยื่นใบสมัครคำร้องกับสถานทูตหรือสถานกงสุล

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกถูกต้องและครบถ้วน
 • หมายเลขยืนยันการยื่นใบสมัครออนไลน์ (case order ID)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับหน่วยงาน The Danish Agency for Labour Market and Recruitment
 • สำหรับเอกสารที่ร้องขอและข้อมูลอื่นๆ ตามแต่ละประเภทของใบสมัครท่าน กรุณาคลิกที่นี่

กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกของผู้สมัครเพิ่มอีก 2 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมารับหนังสือเดินทางคืน และรูปถ่าย จำนวน 6ใบ

ขนาดมาตราฐานของรูปถ่าย

กฏเกณฑ์ในการยื่นรูปถ่ายสำหรับติดบนใบสมัครคำร้องขอวีซ่า

หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตได้ติดตั้งระบบใหม่สำหรับการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์(ไบโอเมตริกซ์) รวมทั้งรูปถ่ายสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า รูปถ่ายที่สามารถยื่นได้จะต้องมี ขนาด 35 x 45 มม. และความยาวของศีรษะ (จากคางไปจนถึงด้านบนของเส้นผม) ต้องไม่เกิน 30 ถึง 36 มม.

รูปถ่ายสีและ มีฉากพื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์กซึ่งได้รับคำสั่งจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กไม่สามารถยอมรับได้หากภาพถ่ายที่ยื่นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

ผู้สมัครอาจจะต้องถ่ายรูปใหม่ เพื่อให้ได้รูปถ่ายที่ตรงตามข้อกำหนดก่อนที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์กจะรับใบสมัครของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา เข้าชม http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/.

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า

กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจาราณาผลใบสมัครวีซ่าระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถศึกษาได้ที่ เว็บไซต์กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับการดาวน์โหลดหรือกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ กรุณา คลิกที่นี่