Top Button

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุยายน พ.ศ.2561 ผู้สมัครที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท และหรือ การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์) ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์กในกรุงเทพฯ จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง (1 การนัดหมายต่อผู้สมัคร 1 ท่าน)

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย

กรุณาศึกษาขั้นตอนการขอวีซ่าในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ตรวจสอบระยะเวลาในการพิจารณาผลของการยื่นคำร้องขอวีซ่า รวมถึงความพร้อมของเอกสารตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ ก่อนทำการนัดหมาย

  1. การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์) เป็นหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่า หากผู้สมัครได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วมือ ควรรอจนกว่ารอยแผลหาย แล้วจึงทำการนัดหมาย
    การตกแต่งหรือทำเฮนน่าบนนิ้วมือจะทำให้ข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์) ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นควรทำการลบหรือรอให้จาง แล้วจึงทำการนัดหมาย

  2. ระบบการนัดหมายนี้เป็นการนัดหมายเดี่ยว หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือมีแผนการเดินทางพร้อมครอบครัว กรุณาทำการนัดหมายตามจำนวนผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น ครอบครัว 4 คน ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน ท่านจะต้องทำการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
  3. หากชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับชื่อที่แสดงในระบบนัดหมาย ศูนย์รับคำร้องฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน
  4. กรุณานำใบนัดหมายมาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อแสดงให้พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  5. กรุณามาถึงศูนย์รับคำร้องฯ ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
  6. หากท่านไม่มาแสดงตัวตนตามวันและเวลาที่ระบุไว้บนใบนัดหมาย ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการเลื่อนหรือยกเลิกการนัดหมายเดิม ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายใหม่วันถัดไป (หลังจาก 24 ชั่วโมง)
  7. ท่านสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ในวันทำการถัดไป และสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง