Top Button

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 การกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไปผู้สมัครทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านศูนย์รับยื่นประเทศเดนมาร์กนั้น จะต้องทำการกรอกใบสมัครออนไลน์และชำระค่าวีซ่าโดยผ่านระบบ ApplyVisa.um.dk.

หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าวีซ่าผ่านระบบแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์ใบปะหน้า(Cover Letter)ออกมาจากระบบ แล้วเตรียมเอกสารตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่านให้เรียบร้อย

ก่อนที่จะทำการคลิกที่แท็บเพื่อทำการจองนัดหมาย กรุณาเคลียร์ 'cache'

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย

กรุณาศึกษาขั้นตอนการขอวีซ่าในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ตรวจสอบระยะเวลาในการพิจารณาผลของการยื่นคำร้องขอวีซ่า รวมถึงความพร้อมของเอกสารตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ ก่อนทำการนัดหมาย

  1. การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์) เป็นหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่า หากผู้สมัครได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วมือ ควรรอจนกว่ารอยแผลหาย แล้วจึงทำการนัดหมาย

    การตกแต่งหรือทำเฮนน่าบนนิ้วมือจะทำให้ข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์) ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นควรทำการลบหรือรอให้จาง แล้วจึงทำการนัดหมาย

  2. ระบบการนัดหมายนี้เป็นการนัดหมายเดี่ยว หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือมีแผนการเดินทางพร้อมครอบครัว กรุณาทำการนัดหมายตามจำนวนผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น ครอบครัว 4 คน ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน ท่านจะต้องทำการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
  3. หากชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับชื่อที่แสดงในระบบนัดหมาย ศูนย์รับคำร้องฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน
  4. กรุณานำใบนัดหมายมาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อแสดงให้พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  5. กรุณามาถึงศูนย์รับคำร้องฯ ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
  6. หากท่านไม่มาแสดงตัวตนตามวันและเวลาที่ระบุไว้บนใบนัดหมาย ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการเลื่อนหรือยกเลิกการนัดหมายเดิม ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายใหม่วันถัดไป (หลังจาก 24 ชั่วโมง)
  7. ท่านสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ในวันทำการถัดไป และสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง
  8. ท่านสามารถติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก แผนที่:

ศูนย์รับคำร้องฯ อยู่ห่างจากรถไฟฟ้า – สถานีนานา และรถไฟใต้ดิน – สถานีสุขุมวิท ในระยะที่เดินได้ ที่อยู่: 10/104-106 (ห้อง 801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110