Button Top

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (NATIONAL VISA)

หากท่านต้องการอยู่ในประเทศเยอรมนีนานกว่า 90 วัน ท่านจะต้องสมัครวีซ่าระยะยาวประเภท

  • วีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
  • วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ

ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่านตามกำหนดการนัดหมายยื่นวีซ่าที่ท่านนัดไว้ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีประจำกรุงเทพ

คลิกที่นี่ หากท่านต้องการเข้าไปยังระบบนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว