Button Top

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ขอวีซ่าประเทศเยอรนี

คุณสามารถทำการนัดหมายที่นี่ได้หากคุณเดินทางไปเยอรมนีด้วยจุดประสงค์ใดจุดหนึ่งดังต่อไปนี้:

คลิกที่นี่เพื่อทำการนัดหมายและยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ VFS

สำหรับกรุ๊ปใหญ่ที่เดินทางร่วมกัน (อย่างน้อย 10 คน) กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์โดยโทรส่งอีเมล์ไป เพื่อทำนัดหมายการจองของคุณตามกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน คำแนะนำ:

  • ก่อนที่คุณจะทำการนัดหมายคุณควรอ่านขั้นตอนการสมัครวีซ่าที่มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างละเอียดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อส่งใบสมัครวีซ่าของคุณที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอส ของประเทศเยอรมนี
  • หากคุณได้รับบาดเจ็บชั่วคราวและ / หรือเฮนน่าบนมือของคุณคุณควรรอจนกว่าอาการบาดเจ็บจะหาย / ตกแต่งหายไปหรือถูกลบออกก่อนวันนัด ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถจับภาพชีวภาพของคุณได้อย่างถูกต้อง
  • โปรดทราบว่าผู้สมัครเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีหรือผู้สมัครที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ
  • สามารถทำการนัดหมายได้หนึ่งท่านต่อหนึ่งหนังสือเดินทาง
  • ใบคำร้องขอวีซ่าจะไม่ได้รับการยอมรับที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีหากชื่อของผู้สมัครไม่ตรงกับที่ใช้ในการจองการนัดหมาย
  • หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือกลุ่มสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มแต่ละคนจะต้องทำการนัดหมายเป็นรายบุคคล ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นครอบครัวสี่คนที่มีผู้ใหญ่สองคนและเด็กสองคนคุณต้องนัดหมายสี่ครั้ง
  • กรุณานำจดหมายนัดหมายของคุณมาตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนี
  • •โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมาถึงศูนย์ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลานัดและไม่เกิน 15 นาทีในภายหลังเนื่องจากการนัดหมายจะหมดอายุ
  • หากคุณพลาดการนัดหมายในวันที่กำหนดระบบจะไม่อนุญาตให้คุณกำหนดเวลาใหม่หรือยกเลิกและคุณจะต้องทำการนัดหมายใหม่หลังจาก 24 ชั่วโมง
  • คุณสามารถทำการนัดหมายใหม่สำหรับวันที่ในอนาคตและสูงสุดไม่เกินสองครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณมาถึงที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายไว้คุณสามารถจองนัดใหม่ได้โดยไปที่หน้านี้และกลับไปที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าในเวลาที่นัดหมาย