Button Top

หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว

หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องได้โดยกรอกหมายเลขอ้างอิงและวันเดือนปีเกิด คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสถานะคำร้อง

สถานทูตเยอรมนีจะส่งมอบหนังสือเดินทางคืนมายังศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครสามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงที่ลงลายเซ็นของผู้สมัคร (ลายเซ็นตรงกับหนังสือเดินทาง)
  • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้มารับหนังสือเดินทางแทน

* ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหาย ผู้สมัครจะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความที่ระบุชื่อผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อขอรับหนังสือเดินทางคืน

เวลาสำหรับรับหนังสือเดินทาง 08:00 – 17:15 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูต กรณีที่เกินกำหนด 30 วัน หนังสือเดินทางของท่านจะถูกส่งกลับไปยังสถานทูตเยอรมนี โดยท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนที่สถานทูตได้ภายใน 1 เดือน

สำหรับผู้สมัครที่ใช้บริการการส่งกลับทางไปรษณีย์ หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทางวีเอฟเอสได้รับหนังสือเดินทางคืนจากทางสถานทูต

ก่อนหน้า