Button Top

วิธีการสมัคร

คำร้องขอวีซ่าเชงเก้นไปยังสถานทูตเยอรมนีสามารถยื่นได้โดยการนัดหมายและโดยผู้สมัครจะต้องไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS เยอรมนี วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08 :00 น. ถึง 17: 15 น.

สำหรับผู้สมัครยื่นวีซ่า กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือ ผู้ที่เคยมีเช้งเก้นวีซ่าและทำการพิมพ์ลายนิ้วมือในช่วง 59 เดือน ไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัวที่ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ท่านสามารถให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้ แต่ผู้สมัครจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจสำหรับการยื่นเอกสารแทน (ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่)


ขั้นตอนที่ 1

เตรียมเอกสารที่จำเป็นและเอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่า

ไปยังลิงต์ ประเภทของวีซ่า ในเว็บไซด์นี้ เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทของวีซ่า ในเว็บไซด์ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ขนาดของรูปถ่าย เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า และระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และอื่นๆ


ขั้นตอนที่ 2

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในการมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนี ผู้สมัครต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้า โปรดทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยคลิกที่นี่ สำหรับการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ คลิกที่นี่


ขั้นตอนที่ 3

การยื่นคำร้องขอวีซ่า

ไปยังศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าและจัดเตรียมคำร้องขอวีซ่าของท่านโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ และยื่นคำร้องขอวีซ่า รวมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ กรุณาอ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ ติดต่อเรา สำหรับสถานที่ตั้งของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า


ขั้นตอนที่ 4

การชำระเงิน

ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง: โปรดตรวจสอบตาราง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ให้ไว้ภายใต้หมวดหมู่วีซ่าที่คุณสมัคร ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ายอมรับการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดและบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดในสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น (เงินบาท) ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินทั้งหมดที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

ก่อนหน้า ถัดไป