Button Top

ประเภทวีซ่า

กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียด เว็บไซด์นี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการยิ่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศเยอรมนี

ข้อแนะนำจะช่วยให้ผู้สมัครจัดเตรียเอกสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

การเลือกประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ใบตรวจเอกสารการพิจารณากรุณาดูรายละเอียดในหน้าของประเภทของวีซ่า ประเภทวีซ่า


ถัดไป